Στο πλαίσιο της δημοσίευσης των οικονομικών καταστάσεων της περιόδου από 01/01/2017 – 30/06/2017 της Εταιρείας Ι.ΜΠΟΥΤΑΡΗΣ & ΥΙΟΣ HOLDING A.E. και κατ’ εφαρμογή της παρ. 4.1.4.4. του κανονισμού του Χ.Α., γνωστοποιείται προς το επενδυτικό κοινό ότι το σύνολο των μετοχών της Εταιρείας παραμένει στην κατηγορία “Επιτήρησης” όπου μεταφέρθηκε στις 6/9/2011 με την από 5/9/2011 απόφαση του Δ.Σ. του Χ.Α. Ο λόγος για την ένταξη στην κατηγορία “Επιτήρησης” ήταν ότι σύμφωνα με την ετήσια οικονομική έκθεση της 31/12/2010 διαπιστώθηκε ότι οι ζημιές κατά τη χρήση διαμορφώθηκαν σε επίπεδο μεγαλύτερο από 30% της καθαρής θέσης και δεν έχουν ακόμα γίνει ενέργειες για τη βελτίωση αυτής μέσω αύξησης μετοχικού κεφαλαίου, λόγω της γενικότερης οικονομικής συγκυρίας.

Εξέλιξη δραστηριοτήτων – Μεταβολές Οικονομικών μεγεθών

Η Ελληνική  οικονομία παρέμεινε σε στασιμότητα  στη διάρκεια του α’ εξαμήνου του 2017, εξ αιτίας  κυρίως  της  καθυστέρησης της  ολοκλήρωσης  της  αξιολόγησης   σε συνδυασμό  με  τις  εξελίξεις  στο διεθνές  περιβάλλον, παράγοντες που συνέβαλαν  στην επαναφορά της αβεβαιότητας και  ανησυχίας  στην  αγορά και στην συνέχιση της  στασιμότητας  στην ιδιωτική  κατανάλωση.  Ο ρυθμός ανάπτυξης του Α.Ε.Π παρά τις  αισιόδοξες  προβλέψεις στο κλείσιμο  της  περυσινής  χρονιάς, κινήθηκε με χαμηλό ρυθμό  το πρώτο  εξάμηνο και διαμορφώθηκε  στο 0,6%  (στοιχεία  ΕΛΣΤΑΤ).  Η ιδιωτική  κατανάλωση παρέμεινε  στάσιμη  με μικρή  αυξητική τάση  κυρίως  το δεύτερο τρίμηνο του 2017.  Η οριακή  μεταβολή στην  απασχόληση  κυρίως  στον τουριστικό τομέα δεν αποτέλεσε σημαντικό  παράγοντα  για την βελτίωση του δείκτη ιδιωτικής  κατανάλωσης.  Ενδεικτική της  εξέλιξης  της εγχώριας  ζήτησης παρουσιάζει  η εικόνα  των  πωλήσεων  στα Σούπερ  Μαρκετ , ο τζίρος  των οποίων  μειώθηκε περαιτέρω  από το 2016 κατά  1%  στο πρώτο εξάμηνο.

Ως θετικό στοιχείο προσμετράται η αύξηση του εισαγόμενου τουρισμού στο α΄ εξάμηνο η οποία είχε θετικές επιπτώσεις στην κατανάλωση αντισταθμίστηκε όμως, εν μέρει, από την συνεχιζόμενη χαμηλή εγχώρια  κατανάλωση.  .

Ο όμιλος στα πλαίσια των προσπαθειών του για την αναδιάρθρωση και εξυγίανση  της  παραγωγικής εταιρίας Ι. ΜΠΟΥΤΑΡΗΣ  & ΥΙΟΣ ΟΙΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ  Α.Ε. ολοκλήρωσε με επιτυχία τις διαπραγματεύσεις με τις πιστώτριες τράπεζες και υπέγραψε την 30/12/2016 τη συμφωνία αναδιάρθρωσης του τραπεζικού δανεισμού της, η οποία βασίζεται στο επιχειρηματικό σχέδιο αναδιάρθρωσης και εξυγίανσης της εταιρίας που εκπονήθηκε από την εταιρεία συμβούλων επιχειρήσεων Deloitte & Touche.

Τη συμφωνία υπέγραψαν οι τέσσερεις συστημικές τράπεζες Alpha Bank, ETE, Eurobank και Πειραιώς. Η συμφωνία υποβλήθηκε για επικύρωση ώστε να αποκτήσει και νομική ισχύ, στα πλαίσια του νόμου περί εξυγίανσης και αναδιάρθρωσης των εταιρειών (άρθρο 106β του Ν. 3588/2007) στο  Πρωτοδικείο Ημαθίας και η οποία  συζητήθηκε  την  8η Φεβρουαρίου 2017.

Η συμφωνία  επικυρώθηκε  από το Πρωτοδικείο Ημαθίας στις  22/05/2017.

Τα  κύρια  σημεία  της  απόφασης  αναφέρονται:

–        Στην ρύθμιση του τραπεζικού της δανεισμού σε 15 έτη και μερική χρηματοδότηση των βραχυπρόθεσμων αναγκών της εταιρείας.

–          Χαμηλό επιτόκιο για όλη τη διάρκεια της συμφωνίας.

–        Ρύθμιση των υποχρεώσεων προς το Δημόσιο και τους Ασφαλιστικούς Οργανισμούς σε αντίστοιχη διάρκεια.

–          Περίοδο χάριτος 1 έτους, κατά την οποία πληρώνονται μόνο τόκοι.

–          Πώληση θυγατρικών εταιρειών.

–          Σταδιακή αποπληρωμή στο ακέραιο, όλων των προμηθευτών της εταιρείας.

 

Η διοίκηση του Ομίλου εκτιμά ότι η επικυρωμένη πλέον συμφωνία  θα αποτελέσει  το σταθερό και μακροπρόθεσμα προσδιορισμένο περιβάλλον για την επίτευξη των στόχων που έχουν τεθεί  στα πλαίσια του επιχειρηματικού της σχεδίου με  κύριους  πυλώνες  την  διεύρυνση της ανάπτυξης των πωλήσεων της εταιρίας στην Ελλάδα και το εξωτερικό, την περαιτέρω βελτίωση της μικτής της κερδοφορίας, την ενίσχυση της ρευστότητας και τη μείωση των λειτουργικών της δαπανών.

Πωλήσεις

Οι ενοποιημένες πωλήσεις μειώθηκαν  κατά 7,5%  και διαμορφώθηκαν σε €5.333 χιλ. το Α εξάμηνο 2017,  έναντι   € 5.763 χιλ   στο αντίστοιχο διάστημα του 2016.

Μικτά Κέρδη

Τα ενοποιημένα μικτά κέρδη των μη βιολογικών στοιχείων  μειώθηκαν  κατά 17,5% και διαμορφώθηκαν στα € 1.632 χιλ. έναντι € 1.978  χιλ. στο αντίστοιχο διάστημα του 2016.

Ο συντελεστής μικτού κέρδους διατηρήθηκε  στα  ίδια  επίπεδα και διαμορφώθηκε σε 30,6%  έναντι  34,3% το 2016.

Δαπάνες

Οι δαπάνες διάθεσης μειώθηκαν  ελαφρά   κατά € 83 χιλ ή ποσοσστό 6,0%  το Α’ εξάμηνο . και διαμορφώθηκαν στα €1.302 χιλ έναντι €1.385 χιλ. την αντίστοιχη περίοδο του 2016. Η μείωση  αυτή  οφείλεται στην συνέχιση  των προσπαθειών  για την συνεχή βελτίωση των δαπανών διάθεσης  της  παραγωγικής  εταιρίας. Οι δαπάνες διοίκησης αυξήθηκαν κατά  154 χιλ. και  διαμορφώθηκαν στο ποσό  των € 959  χιλ., έναντι € 805χιλ. το 2016. Η αύξηση ατή  οφείλεται  σε σημαντικό βαθμό στα έξοδα προετοιμασίας  και υλοποίησης  της  συμφωνίας  ρύθμισης.

Έσοδα – Έξοδα

Τα άλλα έσοδα εκμετάλλευσης  αυξήθηκαν σημαντικά το  Α’ εξάμηνο 2017 και  διαμορφώθηκαν στα  €1.986 χιλ έναντι  €132 χιλ. το 2016 γεγονός  που οφείλεται κυρίως στην υλοποίηση της  συμφωνίας  ρύθμισης και στην λογιστική  αποτύπωση του οφέλους από την  παρούσα  αξία των ρυθμίσεων  με  μηδενικό επιτόκιο. Τα άλλα έξοδα  αντίστοιχα  αυξήθηκαν  σε  €791 χιλ. το 2017  από  €221  χιλ το 2016.

Αποτελέσματα

Τα συνολικά αποτελέσματα του Ομίλου προ φόρων, αποσβέσεων και χρηματοοικονομικών  επιβαρύνσεων (EBITDA) διαμορφώθηκαν θετικά στο α΄ εξάμηνο 2017 σε € 917 χιλ. έναντι  € 50 χιλ. το αντίστοιχο διάστημα του 2016.   Θα πρέπει να σημειωθεί  ότι το ΕΒΙΤDA  επηρεάστηκε σημαντικά  θετικά  από την αύξηση των λοιπών μη λειτουργικών  εσόδων.

Τα συνολικά αποτελέσματα προ φόρων διαμορφώθηκαν σε κέρδος  €399 χιλ. έναντι ζημίας €678 χιλ. το 2016.

 

ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΙ του Β’ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2017

Σύμφωνα με την έκθεση της Τράπεζας της Ελλάδος, οι προβλέψεις για την ελληνική οικονομία δείχνουν ανάκαμψη της οικονομικής δραστηριότητας που ξεκινά από το δεύτερο κυρίως εξάμηνο του 2017 και εκτιμάται ότι θα συνεχιστεί  τα έτη 2018 και 2019. Για το 2017 αναμένεται  σε  ετήσια  βάση αύξηση  του ΑΕΠ, της τάξεως του 1,5 – 2,0% %, και υψηλότερους  ρυθμούς   ανάπτυξης  για τα επόμενα  έτη.

Ο Όμιλος Μπουτάρη παρά τις δυσμενείς  οικονομικές συνθήκες στο ευρύτερο οικονομικό  περιβάλλον, την μείωση της κατανάλωσης  στην εγχώρια αγορά, προσπάθησε  να περιορίσει τις αρνητικές  επιπτώσεις στο πρώτο εξάμηνο και έχει αναπτύξει πλάνο προκειμένου  να αντισταθμίσει  και να βελτιώσει  τους  λειτουργικούς  δείκτες στο δεύτερο εξάμηνο. Ιδιαίτερα  μετά  την επικύρωση  της  συμφωνίας  εξυγίανσης δημιουργούνται   οι προϋποθέσεις για την σταδιακή  επαναφορά  της εταιρίας  στην  ανάπτυξη και στην κερδοφορία.

Τα βασικά πλεονεκτήματα του Ομίλου παραμένουν ισχυρά, δηλαδή η συνεχής βελτίωση της θέσης του στην Εγχώρια  αγορά  (αύξηση  μεριδίων στην αγορά  των  Σ/Μ ), ο εξαγωγικός του χαρακτήρας (οι εξαγωγές αποτελούν το 30% της συνολικής παραγωγής), η ευελιξία της διοίκησης, η υποστήριξη των ανθρώπων που τον πλαισιώνουν, καθώς και η υποστήριξη των προμηθευτών πρώτων και βοηθητικών υλών, αποτελούν, τους ακρογωνιαίους λίθους για την αντιστάθμιση και αντιμετώπιση των αρνητικών επιπτώσεων αλλά και την βελτίωση και περαιτέρω μελλοντική ανάπτυξή του.

Οι στόχοι του Ομίλου  εστιάζονται στην επίτευξη αύξησης  των πωλήσεων, στην ανάπτυξη  και διεύρυνση του προϊοντικού  προρτοφολίου  τόσο στην εσωτερική αγορά όσο και στις εξαγωγές και αναμένεται να υλοποιηθούν στο β΄ εξάμηνο του 2017.

Προτεραιότητες της Διοίκησης αποτελούν οι  συνεχείς προσπάθειες για τη βελτίωση των οικονομικών αποτελεσμάτων και την επιτυχή υλοποίηση της  συμφωνίας  εξυγίανσης.