Ανακοίνωση

ΤΗΣ Ι. ΜΠΟΥΤΑΡΗΣ & ΥΙΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

Ημερ.:  7/9/2009

Θέμα:  Ανακοίνωση για τη διαγραφή / ακύρωση μετοχών της εταιρίας

Η εταιρεία I. ΜΠΟΥΤΑΡΗΣ & ΥΙΟΣ Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι η Επαναληπτική Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας, που πραγματοποιήθηκε στις 14.7.2009, αποφάσισε, μεταξύ άλλων θεμάτων, την μείωση του μετοχικού της κεφαλαίου κατά 248.790 Ευρώ, με μείωση του συνολικού αριθμού των μετοχών από 25.828.000 σε 25.413.350 κοινές ανώνυμες μετοχές, λόγω ακύρωσης ιδίων μετοχών, σύμφωνα με το άρθρο 16 του Κ.Ν. 2190/1920.
Οι ως άνω 414.650 μετοχές αγοράσθηκαν κατά το διάστημα 3.1.2005 – 28.6.2005, σε εκτέλεση απόφασης της από 29.6.2004 Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρίας, καθώς και των υπ? αριθμ. 572 / 27.12.2004 και 581 / 14.6.2005 αποφάσεων του Δ.Σ. αυτής.
Μετά την ως άνω μείωση, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας ανέρχεται πλέον σε 16.172.010 Ευρώ, διαιρούμενο σε 26.953.350 ανώνυμες μετοχές, ονομαστικής αξίας μετοχής 0,60 ευρώ εκάστης, εκ των οποίων 25.413.350 κοινές και 1.540.000 προνομιούχες.
Την 17η Ιουλίου 2009 καταχωρήθηκε στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιριών η αριθμ. Κ2-7666 απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης με την οποία εγκρίθηκε η τροποποίηση των σχετικών άρθρων του Καταστατικού της εταιρίας.
Το Διοικητικό Συμβούλιο του Χ.Α. στη Συνεδρίασή του της 3ης Σεπτεμβρίου 2009 ενημερώθηκε για την εν λόγω μείωση του μετοχικού κεφαλαίου λόγω ακύρωσης των μετοχών της εταιρίας.
Κατόπιν των ανωτέρω, με απόφαση της εταιρίας ορίζεται ότι την 9η Σεπτεμβρίου 2009 παύει η διαπραγμάτευση στο Χ.Α. των 414.650 μετοχών οι οποίες ακυρώνονται.
Για περισσότερες πληροφορίες οι κ.κ. μέτοχοι να απευθύνονται στο Τμήμα Εξυπηρέτησης Μετόχων της εταιρείας (τηλ. 210-6605200, κα Κλεοπάτρα Χρίστου).