Σύμφωνα με το άρθρο 4.1.3.3 του Κανονισμού Χρηματιστηρίου Αθηνών και για την έγκαιρη ενημέρωση του επενδυτικού κοινού,  η Εταιρεία “Ι. ΜΠΟΥΤΑΡΗΣ & ΥΙΟΣ Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ”,  ενημερώνει ότι την 24η Αυγούστου 2017 στις 13:00 πραγματοποιήθηκε η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων στην έδρα της Εταιρίας στη Στενήμαχο Νάουσας.  Επί συνόλου 25.179.640 μετοχών και ψήφων παρίσταντο 5.901.000 μετοχές και ψήφοι, ήτοι το 23,43% του συνόλου των μετοχών και ψήφων. Κατά τη διάρκεια της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων συζητήθηκαν και ελήφθησαν ομόφωνα αποφάσεις σχετικά με τα κατωτέρω θέματα της ημερησίας διάταξης:

  1. Εγκρίθηκαν οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και οι Εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου των Ελεγκτών και η δήλωση εταιρικής διακυβέρνησης για την εταιρική χρήση 2016 .
  2. Απαλλάχθηκαν τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και οι Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για τη διαχείριση της εταιρίας και τις οικονομικές καταστάσεις για τη χρήση 2016.
  3. Εγκρίθηκαν οι αμοιβές των μελών του διοικητικού συμβουλίου για τη χρήση 2016 και προεγκρίθηκαν οι μειωμένες αμοιβές για το έτος 2017.
  4. Εκλέχθηκε για τον έλεγχο της εταιρίας για τη χρήση 2016 η ελεγκτική εταιρία «ΣΟΛ Α.Ε.Ο.Ε. και συγκεκριμένα o Ορκωτός Ελεγκτής κ. Κωνσταντίνος Συλεούνης του Δημητρίου (Α.Μ. ΣΟΕΛ 14831, ΑΦΜ 022469808) ως Τακτικός Ελεγκτής και η Ορκωτός Ελεγκτής κα Ιωάννα Φλώρου του Δημητρίου (Α.Μ. ΣΟΕΛ 15061, ΑΦΜ 058097649] ως αναπληρώτρια της και καθορίσθηκε η αμοιβή τους.
  5. Η Γενική Συνέλευση αποφάσισε ομόφωνα και εξέλεξε νέο διοικητικό συμβούλιο και Επιτροπή Ελέγχου με διετή θητεία.
  6. Εγκρίθηκε η παροχή εγγυήσεων υπέρ θυγατρικής εταιρίας σύμφωνα με το άρθρο 23α του Κ.Ν. 2190 / 1920, όπως ισχύει.

Για την Εταιρεία

Ι. ΜΠΟΥΤΑΡΗΣ & ΥΙΟΣ HOLDING A.E.

Το Διοικητικό Συμβούλιο