Ανακοίνωση

ΤΗΣ Ι. ΜΠΟΥΤΑΡΗΣ & ΥΙΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

Ημερ.:  12/6/2012

Θέμα:  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 4.1.4.4. ΤΟΥ ΧΑΑ

Στο πλαίσιο της δημοσίευσης των οικονομικών καταστάσεων της περιόδου από 01/01/2012 – 31/03/2012 της Εταιρείας Ι.ΜΠΟΥΤΑΡΗΣ & ΥΙΟΣ HOLDING A.E.και κατ’ εφαρμογή της παρ. 4.1.4.4. του κανονισμού του Χ.Α., γνωστοποιείται προς το επενδυτικό κοινό ότι το σύνολο των μετοχών της Εταιρείας παραμένει στην κατηγορία “Επιτήρησης” όπου μεταφέρθηκε στις 6/9/2011 με την από 5/9/2011 απόφαση του Δ.Σ. του Χ.Α. Ο λόγος για την ένταξη στην κατηγορία “Επιτήρησης” ήταν ότι σύμφωνα με την ετήσια οικονομική έκθεση της 31/12/2010 διαπιστώθηκε ότι οι ζημιές κατά τη χρήση διαμορφώθηκαν σε επίπεδο μεγαλύτερο από 30% της καθαρής θέσης χωρίς να έχουν γίνει ενέργειες για την βελτίωση αυτής μέσω αύξησης μετοχικού κεφαλαίου (άρθρο 3.1.2.5. του κανονισμού του Χ.Α.).

Το περιβάλλον στο α΄3μηνο 2012 ήταν ιδιαίτερα αρνητικό λόγω της αβεβαιότητας της υπογραφής του Μνημονίου ΙΙ μέχρι τα μέσα Μαρτίου.

Στο περιβάλλον αυτό, η εταιρεία κατέγραψε μείωση πωλήσεων 13,3% συνολικά. Η μείωση αυτή  οφείλεται κυρίως στη μείωση της κατανάλωσης στα σημεία εστίασης.

Πωλήσεις – Μικτά Κέρδη

Η μείωση των πωλήσεων έναντι 2011, στο εσωτερικό και εξωτερικό είχε σαν συνέπεια την απώλεια εσόδων €455 χιλ.

Η νέα οργανωτική δομή της εταιρείας είναι πλέον  σε πλήρη ενεργοποίηση, μετά τη διακοπή της συνεργασίας με την Β.Σ. Καρούλιας από την 1/5/2011. Τα αποτελέσματά της είναι πολύ θετικά λαμβανομένων υπόψη των συνθηκών που επικρατούν.

Μικτά Κέρδη

Η μείωση αυτή των πωλήσεων δεν είχε την αντίστοιχη μείωση αλλά αντιθέτως  αύξηση των μικτών κερδών λόγω των κατευθείαν πλέον πωλήσεων στην αγορά και όχι μέσω της Β.Σ. Καρούλιας. Για το λόγο αυτό, τα μικτά κέρδη και το % μικτού κέρδους βελτιώθηκαν σημαντικά, ήτοι €791 χιλ. έναντι €672 χιλ. του 2011 και 26% έναντι 19,5% του 2011 αντίστοιχα.

Δαπάνες

H νέα οργάνωση είχε σαν αποτέλεσμα την αύξηση των δαπανών διάθεσης και οι συνολικές δαπάνες μαζί με τις χρηματοοικονομικές διαμορφώθηκαν στο ποσό των €1.674 χιλ. έναντι €1.042 χιλ. του 2011

Αποτελέσματα

Τα ενοποιημένα αποτελέσματα του Ομίλου προ φόρων αποσβέσεων και χρηματοοικονομικών επιβαρύνσεων διαμορφώθηκαν σε € 625 χιλ. αρνητικά έναντι € 219 χιλ  αρνητικών το 2011, και τα αποτελέσματα μετά από φόρους σε €874 χιλ. αρνητικά έναντι €685 χιλ. αρνητικά το 2011.

ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΙ του Β’ ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2012

Η πολιτική και οικονομική αβεβαιότητα που έχει δημιουργηθεί μετά το αποτέλεσμα των εκλογών της 6ης Μάιου και ενόψει αυτών  της 17ης Ιουνίου καθιστά ιδιαίτερα δυσχερή την πρόβλεψη του αμέσως επόμενου χρονικού διαστήματος.

Παρόλα αυτά, λαμβάνοντας υπόψη όλα τα παραπάνω, η εταιρεία πιστεύει, ότι οι δείκτες θα βελτιωθούν για το 2ο τρίμηνο του έτους λόγω κυρίως της έντονης δραστηριοποίησης του εμπορικού τμήματος της εταιρείας.

Οι εξελίξεις  μετά τις εκλογές θα συμβάλλουν και αυτές στην πορεία για το υπόλοιπο 2012.