Σύμφωνα με το άρθρο 4.1.3.3 του Κανονισμού Χρηματιστηρίου Αθηνών και για την έγκαιρη ενημέρωση του επενδυτικού κοινού,  η Εταιρεία “Ι. ΜΠΟΥΤΑΡΗΣ & ΥΙΟΣ Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ”,  ενημερώνει ότι την 30 Ιουνίου 2016 στις 13:00 πραγματοποιήθηκε η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων στην έδρα της Εταιρίας στη Στενήμαχο Νάουσας.  Επί συνόλου 25.179.640 μετοχών και ψήφων παρίσταντο 5.600.000 μετοχές και ψήφοι, ήτοι το 22,24% του συνόλου των μετοχών και ψήφων. Κατά τη διάρκεια της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων συζητήθηκαν και ελήφθησαν ομόφωνα αποφάσεις σχετικά με τα κατωτέρω θέματα της ημερησίας διάταξης:

  1. Εγκρίθηκαν οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και οι Εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου των Ελεγκτών και η δήλωση εταιρικής διακυβέρνησης για την εταιρική χρήση 2015 .
  2. Απαλλάχθηκαν τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και οι Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για τη διαχείριση της εταιρίας και τις οικονομικές καταστάσεις για τη χρήση 2015.
  3. Εγκρίθηκαν οι αμοιβές των μελών του διοικητικού συμβουλίου για τη χρήση 2015 και προεγκρίθηκαν οι όμοιες αμοιβές για το έτος 2016.
  4. Εκλέχθηκε για τον έλεγχο της εταιρίας της χρήσης 2016 η ελεγκτική εταιρία «ΣΟΛ Α.Ε.Ο.Ε. και συγκεκριμένα η Ορκωτός Ελεγκτής κα Ελένη Ρηγοπούλου του Παναγιώτη (Α.Μ. ΣΟΕΛ 14531) ως Τακτικός Ελεγκτής και η Ορκωτός Ελεγκτής κα Ιωάννα Φλώρου του Δημητρίου (Α.Μ. ΣΟΕΛ 15061, ΑΦΜ 058097649] ως αναπληρώτρια της και καθορίσθηκε η αμοιβή τους.
  5. Αποφασίσθηκε η αγορά ιδίων μετοχών μέχρι του ποσοστού 10% σύμφωνα με το άρθρο 16 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει.
  6. Εγκρίθηκε η παροχή εγγυήσεων υπέρ θυγατρικής εταιρίας σύμφωνα με το άρθρο 23α του Κ.Ν. 2190 / 1920, όπως ισχύει.

Για την Εταιρεία

Ι. ΜΠΟΥΤΑΡΗΣ & ΥΙΟΣ HOLDING A.E.

Το Διοικητικό Συμβούλιο