Ανακοίνωση

ΤΗΣ Ι. ΜΠΟΥΤΑΡΗΣ & ΥΙΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

Ημερ.:  8/9/2011

Θέμα:  Αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

ΤΗΣ Ι. ΜΠΟΥΤΑΡΗΣ & ΥΙΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

Β΄ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ :8.9.2011

Σύμφωνα με το άρθρο 10 του ν. 3884 / 2010 & το άρθρο 4.1.3.3 του Κανονισμού Χρηματιστηρίου Αθηνών η Εταιρεία “Ι. ΜΠΟΥΤΑΡΗΣ & ΥΙΟΣ Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ” ενημερώνει, ότι την 8η Σεπτεμβρίου 2011 στις 14:00 ήταν προγραμματισμένη η συνέχιση της β΄ Επαναληπτικής Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων στην έδρα της Εταιρίας στη Στενήμαχο Νάουσας όσον αφορά στα θέματα, που δεν συζητήθηκαν λόγω έλλειψης απαρτίας στην αρχική ημερομηνία στις 30 Ιουνίου,  στην επαναληπτική στις 20.7 καθώς και στις 9.8 λόγω αιτήματος αναβολής,  ήτοι (Θέμα 8) περί μείωσης Μετοχικού Κεφαλαίου, (θέμα 9) περί αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου και (θέμα 10) περί έγκρισης της Έκθεσης του Δ.Σ. κατά το άρθρο 9 του Ν. 3016/2002.

Στη Γενική Συνέλευση παραστάθηκαν 6 μέτοχοι, 2 δια πληρεξουσίου και 2 αυτοπροσώπως, κατέχοντες 9.603.977 κοινές μετοχές ήτοι ποσοστό 37,79%.

Η Γενική Συνέλευση αποφάσισε ομόφωνα: α) την μη συζήτηση του θέματος 8 (μείωση Μετοχικού Κεφαλαίου προς συμψηφισμό ζημιών), β) την αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου με καταβολή μετρητών κατά 501.000 ευρώ με την έκδοση 835.000 κοινών μετοχών ονομαστικής αξίας 0,60 ευρώ, η διάθεση των οποίων θα γίνει κατά προτίμηση στους παλαιούς μετόχους, κοινούς και προνομιούχους, με αναλογία μιας νέας μετοχής για κάθε 32 παλαιές και γ) ενέκρινε την έκθεση του Δ.Σ., που αφορά στο άρθρο 9 του Ν. 3016 / 2002.

Για την Εταιρεία

Ι. ΜΠΟΥΤΑΡΗΣ & ΥΙΟΣ HOLDING A.E

Το Διοικητικό Συμβούλιο