Ανακοίνωση

ΤΗΣ Ι. ΜΠΟΥΤΑΡΗΣ & ΥΙΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

Ημερ.:  29/8/2008

Θέμα:  Αποφάσεις Γενικής Συνέλευσης

Στις 28.8.2008 ημέρα Πέμπτη και ώρα 12:00 συνήλθαν στα γραφεία της Εταιρίας στο Στενήμαχο Νάουσας οι μέτοχοι της Εταιρίας “Ι. ΜΠΟΥΤΑΡΗΣ & ΥΙΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ” σε β’ επαναληπτική Τακτική Γενική Συνέλευση, στην οποία παρέστησαν και εκπροσωπήθηκαν τέσσερις μέτοχοι κατέχοντες συνολικά 6.280.749 κοινές με ψήφο μετοχές επί συνόλου 25.828.000 μετοχών με ψήφο, ήτοι έχουσα απαρτία ανερχόμενη σε ποσοστό 24,32% του συνόλου των μετοχών με ψήφο, όπου και εξουσιοδότησαν το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας να θεσπίσει πρόγραμμα διάθεσης μετοχών σε στελέχη της Διοίκησης και το προσωπικό της Εταιρίας και των συνδεδεμένων με αυτήν εταιριών με τη μορφή δικαιωμάτων προαίρεσης για απόκτηση μετοχών με διάθεση υφισταμένων ιδίων μετοχών.

Ανακοίνωση

ΤΗΣ Ι. ΜΠΟΥΤΑΡΗΣ & ΥΙΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

Ημερ.:  21/8/2008

Θέμα:  Αποφάσεις Γενικής Συνέλευσης – Ορθή Επανάληψη

Στις 20.8.2008, ημέρα Τετάρτη και ώρα 12:00, ήταν προγραμματισμένη (όσον αφορά στο θέμα, το οποίο δεν συζητήθηκε λόγω έλλειψης απαρτίας, σχετικό με πρόγραμμα διάθεσης μετοχών σε στελέχη της Διοίκησης και στο προσωπικό της Εταιρίας και των συνδεδεμένων με αυτήν εταιριών με τη μορφή δικαιωμάτων προαίρεσης για απόκτηση μετοχών με διάθεση υφισταμένων ιδίων μετοχών) η B’ επαναληπτική Τακτική Γενική Συνέλευση της Εταιρίας στα γραφεία της στη Νάουσα, η οποία αναβλήθηκε για τις 28.8.2008, ημέρα Πέμπτη και ώρα 12:00, στα γραφεία της Εταιρίας στη Νάουσα.

Ανακοίνωση

ΤΗΣ Ι. ΜΠΟΥΤΑΡΗΣ & ΥΙΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

Ημερ.:  4/8/2008

Θέμα:  Αποφάσεις Γενικής Συνέλευσης

Στις 4.8.2008, ημέρα Δευτέρα και ώρα 12:00, ήταν προγραμματισμένη (όσον αφορά στα θέματα, τα οποία δεν συζητήθηκαν λόγω έλλειψης απαρτίας) η επαναληπτική Τακτική Γενική Συνέλευση της Εταιρίας στα γραφεία της Εταιρίας στη Νάουσα, η οποία ματαιώθηκε εκ νέου λόγω έλλειψης απαρτίας.
Η B’ επαναληπτική Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρίας θα πραγματοποιηθεί στις 20.8.2008, ημέρα Τετάρτη και ώρα 12:00, στα γραφεία της Εταιρίας στη Νάουσα.

 

Ανακοίνωση

ΤΗΣ Ι. ΜΠΟΥΤΑΡΗΣ & ΥΙΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

Ημερ.:  22/7/2008

Θέμα:  Αποφάσεις Γενικής Συνέλευσης

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
ΤΗΣ Ι. ΜΠΟΥΤΑΡΗΣ & ΥΙΟΣ
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ
ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ : 22 ΙΟΥΛΙΟΥ 2008
Στις 22.7.2008 ημέρα Τρίτη και ώρα 12:00 συνήλθαν στα γραφεία της Εταιρίας στη Νάουσα οι μέτοχοι της Εταιρίας “Ι. ΜΠΟΥΤΑΡΗΣ & ΥΙΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ” σε Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση στην οποία παρέστησαν και εκπροσωπήθηκαν οκτώ μέτοχοι κατέχοντες συνολικά 12.770.324 κοινές με ψήφο μετοχές επί συνόλου 25.828.000 μετοχών με ψήφο, ήτοι έχουσα απαρτία ανερχόμενη σε ποσοστό 49,44% του συνόλου των μετοχών με ψήφο, όπου και συζητήθηκαν και ελήφθησαν ομόφωνα και παμψηφεί αποφάσεις επί των κατωτέρω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης ήτοι:
Α) Εγκρίθηκαν οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της εταιρικής χρήσης 1/1/2007 – 31/12/2007 καθώς και οι Εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών. Επίσης εγκρίθηκαν οι ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις της εταιρικής χρήσης 1/1/2007- 31/12/2007 καθώς και οι σχετικές Εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών.
Β) Απαλλάχθηκαν τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και οι Ελεγκτές από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για τη χρήση του έτους 2007, σύμφωνα με το νόμο και το άρθρο 26 του Καταστατικού
Γ) Εξελέγη ο Ορκωτός Ελεγκτής κ. Ιωάννης Πέρρος του Λεωνίδα (Α.Μ. ΣΟΕΛ 11951), ως Τακτικός Ελεγκτής και η Ορκωτός Ελεγκτής κ. Αγγελική Γρατσία ? Δρομπάκη του Κωνσταντίνου (Α.Μ. ΣΟΕΛ 13071) ως αναπληρώτριά του, αμφότεροι μέλη της Ελεγκτικής εταιρίας ΣΟΛ αεοε (Φωκ. Νέγρη 3, 112 57 Αθήνα), για τον έλεγχο της οικονομικής χρήσης (Οικονομικών Καταστάσεων της Εταιρίας και των Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων) 2008 και καθορίστηκε η αμοιβή τους.
Δ) Προεγκρίθηκαν οι αμοιβές των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την τρέχουσα χρήση.
Ε) Εγκρίθηκε πρόγραμμα αγοράς ιδίων μετοχών μέσω του ΧΑ και συγκεκριμένα η εντός χρονικού διαστήματος είκοσι τεσσάρων (24) μηνών από τη λήψη της αποφάσεως αυτής δυνατότητα της Εταιρίας με αποφάσεις του ΔΣ αυτής που εξουσιοδοτήθηκε ρητά προς τούτο και για την εν γένει υλοποίηση της απόφασης, για αγορά μέχρι του 10% του συνόλου των μετοχών της δηλαδή συνολικά μέχρι 2.736.800 μετοχές κοινές ή και προνομιούχες και κατά αναλογία από κάθε κατηγορία μετοχών δηλαδή μέχρι 2.582.800 κοινές μετοχές και μέχρι 154.000 προνομιούχες χωρίς ψήφο μετοχές, ενώ καθορίστηκε το εύρος των τιμών αγοράς ιδίων μετοχών ήτοι ως κατώτατη τιμή 0,50 Ευρώ και ως ανώτατη 2,00 Ευρώ και για τις δύο κατηγορίες μετοχών.
ΣΤ) Ματαιώθηκε η απόφαση επί του υπ’ αριθμ. 10 θέματος της ημερησίας διατάξεως λόγω έλλειψης απαρτίας, το οποίο θα συζητηθεί σε Επαναληπτική Τακτική Γενική Συνέλευση στις 4 Αυγούστου 2008.
Ζ). Τροποποιήθηκαν τα άρθρα 6, 7, 11, 12, 14, 19, 20, 22, 29, 30, 31, 32 & 37 του Καταστατικού προκειμένου αυτό να προσαρμοστεί στις διατάξεις του ν. 3.604 / 2007.
[Η). Ελήφθη απόφαση για την διαβίβαση από την Εταιρία πληροφοριών με τη χρήση ηλεκτρονικών μέσων (άρθρο 18 ν. 3556 / 2007).

 

 

Ανακοίνωση

ΤΗΣ Ι. ΜΠΟΥΤΑΡΗΣ & ΥΙΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

Ημερ.:  27/6/2008

Θέμα:  Προαναγγελία Γενικής Συνέλευσης

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ
Σύμφωνα με το Κ.Ν. 2190/1920 ?Περί Ανωνύμων Εταιριών? και το άρθρο 19 του Καταστατικού το Διοικητικό Συμβούλιο, δεδομένου ότι η ήδη συγκληθείσα Γενική Συνέλευση για τις 30.6.2008 θα ματαιωθεί λόγω τυπικών ελλείψεων στη δημοσίευση της πρόσκλησης – καλεί τους μετόχους της εταιρίας με την επωνυμία “Ι. ΜΠΟΥΤΑΡΗΣ & ΥΙΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ” σε Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση στις 22 Ιουλίου 2008 ημέρα Τρίτη και ώρα 12:00 στα γραφεία της εταιρίας στη Στενήμαχο Δήμου Νάουσας για να αποφασίσουν για τα πιο κάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης, στα οποία συμπεριλαμβάνεται και το κατωτέρω υπ? αριθμ. 10 μετά από αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το 1/20 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 39 του κ.ν. 2190 / 1920.
ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΕΩΣ
1. Υποβολή προς έγκριση των ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων και των ετήσιων ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 1/1/2007 – 31/12/2007 καθώς και των σχετικών Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών.
2. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για την διαχείριση της Εταιρίας και για τις οικονομικές καταστάσεις χρήσεως 2007 αντίστοιχα.
3. Έγκριση αμοιβών και αποζημιώσεων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2007 και προέγκριση αμοιβών και αποζημιώσεων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2008.
4. Εκλογή τακτικού και αναπληρωματικού ορκωτού Ελεγκτή για την τρέχουσα χρήση και καθορισμός της αμοιβής αυτών.
5. Τροποποίηση, συμπλήρωση, κατάργηση και αναρίθμηση διατάξεων του Καταστατικού της Εταιρίας για σκοπούς λειτουργικότητας και προσαρμογής στο ν. 3604 / 2007. Κωδικοποίηση.
6. Έγκριση προγράμματος αγοράς Ιδίων Μετοχών σύμφωνα με το άρθρο 16 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει.
7. Λήψη απόφασης για τη διαβίβαση από την Εταιρία πληροφοριών με τη χρήση ηλεκτρονικών μέσων (άρθρο 18 ν. 3556/2007).
8. α. Εκλογή Διοικητικού Συμβουλίου.
β. Καθορισμός ανεξαρτήτων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου κατά τις διατάξεις του Ν. 3.016 / 2002, όπως ισχύει.
9. Διάφορες ανακοινώσεις.
10. Παροχή εξουσιοδότησης προς το Διοικητικό Συμβούλιο, σύμφωνα με το άρθρο 13 παρ. 14 του κ.ν. 2190 / 1920, να θεσπίζει πρόγραμμα διάθεσης μετοχών σε στελέχη της Διοίκησης και το προσωπικό της Εταιρίας και των συνδεδεμένων με αυτήν εταιριών, με τη μορφή δικαιωμάτων προαίρεσης για απόκτηση μετοχών (stock options) με διάθεση υφιστάμενων ιδίων μετοχών.
Στη Συνέλευση αυτή έχουν δικαίωμα να μετάσχουν – είτε αυτοπροσώπως, είτε με αντιπρόσωπο – όλοι οι Μέτοχοι της εταιρίας. Δικαίωμα ψήφου έχουν μόνο οι κάτοχοι κοινών μετοχών με ψήφο. Κάθε κοινή μετοχή με ψήφο παρέχει δικαίωμα μιας ψήφου.
Οι Μέτοχοι που επιθυμούν να λάβουν μέρος στη Συνέλευση υποχρεούνται να δεσμεύσουν – μέσω του χειριστή τους στο Σύστημα ?υλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.) – το σύνολο ή μέρος των μετοχών που κατέχουν και να παραλάβουν από αυτόν βεβαίωση δεσμεύσεως μετοχών, την οποία πρέπει να έχουν καταθέσει πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημέρα που έχει οριστεί για τη Συνέλευση στα γραφεία της Εταιρίας μαζί με τα τυχόν έγγραφα αντιπροσωπεύσεως. Οι Μέτοχοι των οποίων οι μετοχές βρίσκονται στον Ειδικό Λογαριασμό πρέπει να δεσμεύσουν το σύνολο ή μέρος των μετοχών τους με δήλωσή τους στα Ελληνικά Χρηματιστήρια (Λ. Αθηνών 110) και να παραλάβουν από αυτό τη σχετική Βεβαίωση Δέσμευσης Μετοχών, την οποία πρέπει να καταθέσουν ως ανωτέρω πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημέρα που έχει ορισθεί για τη Συνέλευση μαζί με τα τυχόν έγγραφα αντιπροσωπεύσεως.
Σε περίπτωση μη επίτευξης της απαιτούμενης σύμφωνα με τον Νόμο και το Καταστατικό απαρτίας για την λήψη αποφάσεων επί ορισμένων θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης κατά την ως άνω ορισθείσα ημερομηνία συνεδρίασής της, η Γενική Συνέλευση θα συνέλθει εκ νέου χωρίς νεότερη πρόσκληση σε πρώτη επαναληπτική συνεδρίαση την 4 Αυγούστου 2008, ημέρα Δευτέρα και ώρα 12 :00 στον ίδιο τόπο με τα θέματα αυτά (μη συζητηθέντα) της ως άνω αρχικής ημερήσιας διάταξης και σε τυχόν δεύτερη επαναληπτική στις 20 Αυγούστου 2008, ημέρα Τετάρτη και ώρα 12:00 στον ίδιο τόπο με τα θέματα αυτά (μη συζητηθέντα) της αρχικής ημερήσιας διάταξης.

Ανακοίνωση

ΤΗΣ Ι. ΜΠΟΥΤΑΡΗΣ & ΥΙΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

Ημερ.:  20/6/2008

Θέμα:  Πρόσκληση για Συζήτηση Πρόσθετου Θέματος στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων

Σύμφωνα με το άρθρο 19 του Καταστατικού, το Διοικητικό Συμβούλιο – μετά από αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το 1/20 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 39 του κ.ν. 2190 / 1920 – καλεί τους μετόχους της εταιρίας με την επωνυμία “Ι. ΜΠΟΥΤΑΡΗΣ & ΥΙΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ” να αποφασίσουν επί του κατωτέρω πρόσθετου θέματος στην ήδη συγκληθείσα Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση της 30ης Ιουνίου 2008 (ημέρα Δευτέρα και ώρα 12:00) στα γραφεία της εταιρίας στη Στενήμαχο Δήμου Νάουσας :
ΠΡΟΣΘΕΤΟ ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΕΩΣ
10. Παροχή εξουσιοδότησης προς το Διοικητικό Συμβούλιο, σύμφωνα με το άρθρο 13 παρ. 14 του κ.ν. 2190 / 1920, να θεσπίζει πρόγραμμα διάθεσης μετοχών σε στελέχη της Διοίκησης και το προσωπικό της Εταιρίας και των συνδεδεμένων με αυτήν εταιριών, με τη μορφή δικαιωμάτων προαίρεσης για απόκτηση μετοχών (stock options) με διάθεση υφιστάμενων ιδίων μετοχών.
Στη Συνέλευση αυτή έχουν δικαίωμα να μετάσχουν – είτε αυτοπροσώπως, είτε με αντιπρόσωπο – όλοι οι Μέτοχοι της εταιρίας. Δικαίωμα ψήφου έχουν μόνο οι κάτοχοι κοινών μετοχών με ψήφο. Κάθε κοινή μετοχή με ψήφο παρέχει δικαίωμα μιας ψήφου.
Οι Μέτοχοι που επιθυμούν να λάβουν μέρος στη Συνέλευση υποχρεούνται να δεσμεύσουν – μέσω του χειριστή τους στο Σύστημα Άυλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.) – το σύνολο ή μέρος των μετοχών που κατέχουν και να παραλάβουν από αυτόν βεβαίωση δεσμεύσεως μετοχών, την οποία πρέπει να έχουν καταθέσει πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημέρα που έχει οριστεί για τη Συνέλευση στα γραφεία της Εταιρίας μαζί με τα τυχόν έγγραφα αντιπροσωπεύσεως. Οι Μέτοχοι των οποίων οι μετοχές βρίσκονται στον Ειδικό Λογαριασμό πρέπει να δεσμεύσουν το σύνολο ή μέρος των μετοχών τους με δήλωσή τους στα Ελληνικά Χρηματιστήρια (Λ. Αθηνών 110) και να παραλάβουν από αυτά τη σχετική Βεβαίωση Δέσμευσης Μετοχών, την οποία πρέπει να καταθέσουν ως ανωτέρω πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημέρα που έχει ορισθεί για τη Συνέλευση μαζί με τα τυχόν έγγραφα αντιπροσωπεύσεως.
Κατά συνέπεια τα Θέματα Ημερήσιας Διάταξης έχουν ως εξής:
1. Υποβολή προς έγκριση των ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων και των ετήσιων ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 1/1/2007 – 31/12/2007 καθώς και των σχετικών Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών.
2. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για την διαχείριση της Εταιρίας και για τις οικονομικές καταστάσεις χρήσεως 2007 αντίστοιχα.
3. Έγκριση αμοιβών και αποζημιώσεων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2007 και προέγκριση αμοιβών και αποζημιώσεων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2008.
4. Εκλογή τακτικού και αναπληρωματικού ορκωτού Ελεγκτή για την τρέχουσα χρήση και καθορισμός της αμοιβής αυτών.
5. Τροποποίηση, συμπλήρωση, κατάργηση και αναρίθμηση διατάξεων του Καταστατικού της Εταιρίας για σκοπούς λειτουργικότητας και προσαρμογής στο ν. 3604 / 2007. Κωδικοποίηση.
6. Έγκριση προγράμματος αγοράς Ιδίων Μετοχών σύμφωνα με το άρθρο 16 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει.
7. Λήψη απόφασης για τη διαβίβαση από την Εταιρία πληροφοριών με τη χρήση ηλεκτρονικών μέσων (άρθρο 18 ν. 3556/2007).
8. α.Εκλογή Διοικητικού Συμβουλίου.
β.Καθορισμός ανεξαρτήτων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου κατά τις διατάξεις του Ν. 3.016 / 2002, όπως ισχύει.
9. Διάφορες ανακοινώσεις.
10. Παροχή εξουσιοδότησης προς το Διοικητικό Συμβούλιο, σύμφωνα με το άρθρο 13 παρ. 14 του κ.ν. 2190 / 1920, να θεσπίζει πρόγραμμα διάθεσης μετοχών σε στελέχη της Διοίκησης και το προσωπικό της Εταιρίας και των συνδεδεμένων με αυτήν εταιριών, με τη μορφή δικαιωμάτων προαίρεσης για απόκτηση μετοχών (stock options) με διάθεση υφιστάμενων ιδίων μετοχών.

Ανακοίνωση
ΤΗΣ Ι. ΜΠΟΥΤΑΡΗΣ & ΥΙΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ
Ημερ.:  9/6/2008
Θέμα:  Πρόσκληση σε Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση

Σύμφωνα με το Κ.Ν. 2190/1920 “Περί Ανωνύμων Εταιριών” και το άρθρο 19 του Καταστατικού, το Διοικητικό Συμβούλιο καλεί τους μετόχους της εταιρίας με την επωνυμία “Ι. ΜΠΟΥΤΑΡΗΣ & ΥΙΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ” σε Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση στις 30 Ιουνίου 2008 ημέρα Δευτέρα και ώρα 12:00 στα γραφεία της εταιρίας στη Στενήμαχο Δήμου Νάουσας για να αποφασίσουν για τα πιο κάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης.
ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΕΩΣ
1. Υποβολή προς έγκριση των ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων και των ετήσιων ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 1/1/2007 – 31/12/2007 καθώς και των σχετικών Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών.
2. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για την διαχείριση της Εταιρίας και για τις οικονομικές καταστάσεις χρήσεως 2007 αντίστοιχα.
3. Έγκριση αμοιβών και αποζημιώσεων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2007 και προέγκριση αμοιβών και αποζημιώσεων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2008.
4. Εκλογή τακτικού και αναπληρωματικού ορκωτού Ελεγκτή για την τρέχουσα χρήση και καθορισμός της αμοιβής αυτών.
5. Τροποποίηση, συμπλήρωση, κατάργηση και αναρίθμηση διατάξεων του Καταστατικού της Εταιρίας για σκοπούς λειτουργικότητας και προσαρμογής στο ν. 3604 / 2007. Κωδικοποίηση.
6. Έγκριση προγράμματος αγοράς Ιδίων Μετοχών σύμφωνα με το άρθρο 16 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει.
7. Λήψη απόφασης για τη διαβίβαση από την Εταιρία πληροφοριών με τη χρήση ηλεκτρονικών μέσων (άρθρο 18 ν. 3556/2007).
8. α. Εκλογή Διοικητικού Συμβουλίου. β. Καθορισμός ανεξαρτήτων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου κατά τις διατάξεις του Ν. 3.016 / 2002, όπως ισχύει.
9. Διάφορες ανακοινώσεις.
Στη Συνέλευση αυτή έχουν δικαίωμα να μετάσχουν – είτε αυτοπροσώπως, είτε με αντιπρόσωπο – όλοι οι Μέτοχοι της εταιρίας. Δικαίωμα ψήφου έχουν μόνο οι κάτοχοι κοινών μετοχών με ψήφο. Κάθε κοινή μετοχή με ψήφο παρέχει δικαίωμα μιας ψήφου.
Οι Μέτοχοι που επιθυμούν να λάβουν μέρος στη Συνέλευση υποχρεούνται να δεσμεύσουν – μέσω του χειριστή τους στο Σύστημα Άυλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.) – το σύνολο ή μέρος των μετοχών που κατέχουν και να παραλάβουν από αυτόν βεβαίωση δεσμεύσεως μετοχών, την οποία πρέπει να έχουν καταθέσει πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημέρα που έχει οριστεί για τη Συνέλευση στα γραφεία της Εταιρίας μαζί με τα τυχόν έγγραφα αντιπροσωπεύσεως. Οι Μέτοχοι των οποίων οι μετοχές βρίσκονται στον Ειδικό Λογαριασμό πρέπει να δεσμεύσουν το σύνολο ή μέρος των μετοχών τους με δήλωσή τους στα Ελληνικά Χρηματιστήρια (Λ. Αθηνών 110) και να παραλάβουν από αυτό τη σχετική Βεβαίωση Δέσμευσης Μετοχών, την οποία πρέπει να καταθέσουν ως ανωτέρω πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημέρα που έχει ορισθεί για τη Συνέλευση μαζί με τα τυχόν έγγραφα αντιπροσωπεύσεως.