Ανακοίνωση

ΤΗΣ Ι. ΜΠΟΥΤΑΡΗΣ & ΥΙΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

Ημερ.:  14/9/2009

Θέμα:  Γνωστοποίηση Μεταβολής Ποσοστών Μετόχων

Ο κ. Κωνσταντίνος Σ. Μπουτάρης ενημέρωσε για την μεταβολή του ποσοστού συμμετοχής του στις κοινές ανώνυμες μετοχές της εταιρίας μας, το οποίο διαμορφώθηκε στο 22,10% των μετοχών με δικαίωμα ψήφου, μετά την πώληση 750.000 κοινών μετοχών της εταιρίας στις 3/8/2009 και την ακύρωση (δυνάμει της απόφασης του Δ.Σ. του Χ.Α.Α. στις 3/9/2009) των 414.650 μετοχών της εταιρίας.