Η εταιρεία I. ΜΠΟΥΤΑΡΗΣ & ΥΙΟΣ Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι η β ́ Επαναληπτική Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας, που πραγματοποιήθηκε στις 28.7.2010, αποφάσισε την μείωση του μετοχικού της κεφαλαίου κατά 140.226 Ευρώ, με μείωση του συνολικού αριθμού των μετοχών από 25.413.350 σε 25.179.640 κοινές ανώνυμες μετοχές, λόγω ακύρωσης ιδίων μετοχών, σύμφωνα με το άρθρο 16 του Κ.Ν. 2190/1920.

Οι ως άνω 233.710 μετοχές αγοράσθηκαν κατά το διάστημα 28.8.2005 έως 23.9.2006, σε εκτέλεση των από 30.6.2005 και 30.6.2006 αποφάσεων των Γενικών Συνελεύσεων των μετόχων της εταιρίας, καθώς και των υπ’ αριθμ. 585 & 589/2005 και 601 & 605/2006 αποφάσεων του Δ.Σ. της.

Μετά την ως άνω μείωση, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας ανέρχεται πλέον σε 16.031.784 Ευρώ, διαιρούμενο σε 26.719.640 μετοχές, ονομαστικής αξίας μετοχής 0,60 ευρώ εκάστης, εκ των οποίων 25.179.640 μετοχές είναι κοινές και 1.540.000 μετοχές είναι προνομιούχες.

Την 24η Αυγούστου 2010 καταχωρήθηκε στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιριών η αριθμ. Κ2-7792 απόφαση του Υφυπουργού Οικονομίας. Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, με την οποία εγκρίθηκε η τροποποίηση των σχετικών άρθρων του Καταστατικού της εταιρίας (υπ’ αριθμ. 10009 / 2010 ΦΕΚ τα ́ Α.Ε. & Ε.Π.Ε.).

Το Χρηματιστήριο Αθηνών στις 14/6/2012 ενημερώθηκε για την εν λόγω μείωση του μετοχικού κεφαλαίου λόγω ακύρωσης των μετοχών της εταιρίας.

Κατόπιν των ανωτέρω, με απόφαση της εταιρίας ορίζεται ότι, από την 20/6/2012 παύει η διαπραγμάτευση στο Χ.Α. των 233.710 μετοχών οι οποίες ακυρώνονται.

Για περισσότερες πληροφορίες οι κ.κ. μέτοχοι να απευθύνονται στο Τμήμα Εξυπηρέτησης Μετόχων της εταιρείας (τηλ. 210-6605203 – κυρία Κλεοπάτρα Χρίστου).