ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΤΗΣ Ι. ΜΠΟΥΤΑΡΗΣ & ΥΙΟΣ

ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ : 10 Σεπτεμβρίου 2018

 

Σύμφωνα με το άρθρο 4.1.3.3 του Κανονισμού Χρηματιστηρίου Αθηνών και για την έγκαιρη ενημέρωση του επενδυτικού κοινού,  η Εταιρεία “Ι. ΜΠΟΥΤΑΡΗΣ & ΥΙΟΣ Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ”,  ενημερώνει ότι την 10 Σεπτεμβρίου 2018 και ώρα 13:00 πραγματοποιήθηκε η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων στην έδρα της Εταιρίας στη Στενήμαχο Νάουσας.  Επί συνόλου 25.179.640 μετοχών και ψήφων παρίσταντο 5.906.200 μετοχές και ψήφοι, ήτοι το 23,46% του συνόλου των μετοχών και ψήφων. Κατά τη διάρκεια της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων συζητήθηκαν και ελήφθησαν ομόφωνα αποφάσεις σχετικά με τα κατωτέρω θέματα της ημερησίας διάταξης:

  1. Εγκρίθηκαν οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και οι Εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου των Ελεγκτών και η δήλωση εταιρικής διακυβέρνησης για την εταιρική χρήση 2017 Ειδικότερα σε σχέση με τις επισημάνσεις της διοίκησης για τις πρόσφατες  εξελίξεις επισημάνθηκαν από την διοίκηση τα παρακάτω :

Η διοίκηση της εταιρίας  με στόχο την από κοινού  με τις  τράπεζες  και προς  το συμφέρον όλων των πλευρών, επίλυση – διευθέτησης της συμβατικής  εκκρεμότητας  της συμφωνίας εξυγίανσης (υπογράφτηκε με τις πιστώτριες τράπεζες, υποβλήθηκε προς  επικύρωση την 30/12/2016 και επικυρώθηκε από το πρωτοδικείο Βέροιας τον Μάιο 2017) που αφορούσε την πώληση των δύο  περιουσιακών  στοιχείων (κυρίου  Μετόχου, και θυγατρικής εταιρίας της εγγυήτριας στην συμφωνία εξυγίανσης εισηγμένης  εταιρίας μας) προχώρησε  εμπρόθεσμα  με συνεχείς  προσπάθειες  σε συζητήσεις  και διαπραγματεύσεις με  τις  πιστώτριες  τράπεζες.

Η διοίκηση της εταιρίας κατέβαλε κάθε δυνατή προσπάθεια να ανταποκριθεί  στα νέα αυτά δεδομένα των τραπεζών και προχώρησε σε όλες  τις  αναγκαίες  ενέργειες  που τέθηκαν .

Στο πλαίσιο αυτό των διαπραγματεύσεων υπέβαλε στις τράπεζες προς  αξιολόγηση τον Μάιο πρόταση συνεργασίας με υποψήφιο στρατηγικό συνεργάτη επενδυτή και παράλληλα  ανέθεσε  την εκπόνηση του νέου  επιχειρηματικού σχεδίου στην εταιρία  συμβούλων  DELOITTE BUSINESS SOLUTION  S.A, ώστε  να ολοκληρώσει τις αναγκαίες τεθείσες  ενέργειες.  Στις  26/6/2018 υπέβαλε στις  τράπεζες   το τελικό επεξεργασμένο επιχειρηματικό σχέδιο προς  έγκριση και λήψη αποφάσεων. Το νέο  αυτό επιχειρηματικό σχέδιο προβλέπει την  χρηματοοικονομική  ενδυνάμωση της  παραγωγικής  εταιρίας ΟΙΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗΣ με πρόσθετη χρηματοδότηση από τον νέο συνεργάτη – επενδυτή , την ταχύτερη αποπληρωμή των υποχρεώσεων προς τις τράπεζες, την περαιτέρω βελτίωση  της  ανάπτυξης  και του μεγέθους της  εταιρίας, την πλήρη  εξυγίανση της  εταιρίας και την ενδυνάμωση της  διοίκησης  με  την συμμετοχή και του νέου συνεργάτη – επενδυτή.

Παράλληλα η διοίκηση της  εταιρίας στα πλαίσια των συνεχιζόμενων μέχρι σήμερα συζητήσεων – διαπραγματεύσεων με τις πιστώτριες τράπεζες εξετάζει εναλλακτικές προτάσεις ώστε  να επιτευχθεί η επιδιωκόμενη τελική συμφωνία.

Πιστεύουμε ότι οι συζητήσεις αυτές θα καταλήξουν σύντομα σε θετικά αποτελέσματα.

 

  1. Απαλλάχθηκαν τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και οι Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για τη διαχείριση της εταιρίας και τις οικονομικές καταστάσεις για τη χρήση 2017.
  2. Εγκρίθηκαν οι αμοιβές των μελών του διοικητικού συμβουλίου για τη χρήση 2017 και προεγκρίθηκαν οι μειωμένες αμοιβές για το έτος 2018.
  3. Εκλέχθηκε για τον έλεγχο της εταιρίας για τη χρήση 2018 η ελεγκτική εταιρία «ΣΟΛ Α.Ε.Ο.Ε. και συγκεκριμένα o Ορκωτός Ελεγκτής κ. Κωνσταντίνος Συλεούνης του Δημητρίου (Α.Μ. ΣΟΕΛ 14831, ΑΦΜ 022469808) ως Τακτικός Ελεγκτής και η Ορκωτός Ελεγκτής κα Ιωάννα Φλώρου του Δημητρίου (Α.Μ. ΣΟΕΛ 15061, ΑΦΜ 058097649] ως αναπληρώτρια της και καθορίσθηκε η αμοιβή τους.

 

Για την Εταιρεία

Ι. ΜΠΟΥΤΑΡΗΣ & ΥΙΟΣ HOLDING A.E.

Το Διοικητικό Συμβούλιο