Ανακοίνωση

ΤΗΣ Ι. ΜΠΟΥΤΑΡΗΣ & ΥΙΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

Ημερ.:  2/4/2015

Θέμα:  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 4.1.4.4 ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ Χ.Α.

 

Στο πλαίσιο της δημοσίευσης των οικονομικών καταστάσεων της περιόδου από 01/01/2014 – 31/12/2014 της Εταιρείας Ι.ΜΠΟΥΤΑΡΗΣ & ΥΙΟΣ HOLDING A.E. και κατ’ εφαρμογή της παρ. 4.1.4.4. του κανονισμού του Χ.Α., γνωστοποιείται προς το επενδυτικό κοινό ότι το σύνολο των μετοχών της Εταιρείας παραμένει στην κατηγορία “Επιτήρησης” όπου μεταφέρθηκε στις 6/9/2011 με την από 5/9/2011 απόφαση του Δ.Σ. του Χ.Α. Ο λόγος για την ένταξη στην κατηγορία “Επιτήρησης” ήταν ότι σύμφωνα με την ετήσια οικονομική έκθεση της 31/12/2010 διαπιστώθηκε ότι οι ζημιές κατά τη χρήση διαμορφώθηκαν σε επίπεδο μεγαλύτερο από 30% της καθαρής θέσης και δεν έχουν ακόμα γίνει ενέργειες για τη βελτίωση αυτής μέσω αύξησης μετοχικού κεφαλαίου, λόγω της γενικότερης οικονομικής συγκυρίας.

Το έτος 2014 παρουσίασε δείγματα ανάκαμψης στην ελληνική οικονομία με κύριο χαρακτηριστικό την ουσιαστική βελτίωση των τάσεων εξέλιξης των βασικών οικονομικών μεγεθών, αποτέλεσμα της οποίας ήταν η επιστροφή της ελληνικής οικονομίας σε θετικούς ρυθμούς ανάπτυξης μετά από 5 έτη συνεχούς ύφεσης και σημαντικής πτώσης του ΑΕΠ. Σύμφωνα με τις τελευταίες εκτιμήσεις ο θετικός ρυθμός ανάπτυξης για το 2014, αναμένεται να διαμορφωθεί στο 0,6%.

Η ανάκαμψη αυτή της ελληνικής οικονομίας το 2014, οφείλεται κυρίως στην άνοδο της ιδιωτικής κατανάλωσης κατά 1,1% στην σημαντική επιτάχυνση του ρυθμού ανόδου των εξαγωγών, στην μικρή αλλά θετική άνοδο των επενδύσεων παγίου κεφαλαίου κατά 2,6% έναντι  -9,5% το 2013, στην σημαντική αύξηση του τουρισμού κατά 15%,  και στη βελτίωση του εμπορικού ισοζυγίου της χώρας. Η ανεργία παραμένει σε σημαντικά υψηλά επίπεδα, σημείωσε όμως βελτίωση το 2014 και αναμένεται να διαμορφωθεί στο 26% έναντι 27,3% το 2013.

Η συνολική εγχώρια κατανάλωση εμφιαλωμένου κρασιού κινήθηκε οριακά στα επίπεδα του 2013 παρά τη θετική  επίδραση του τουρισμού. Η κατανάλωση του εμφιαλωμένου κρασιού το 2014 κινήθηκε σταθεροποιητικά στα επίπεδα του 2013, με την κατανάλωση του χύμα κρασιού να διατηρείται σε υψηλά επίπεδα, αποτελώντας τον μεγαλύτερο ανταγωνιστή του εμφιαλωμένου κρασιού.

Στο περιβάλλον αυτό, η εταιρεία κατάφερε να βελτιώσει τους βασικούς οικονομικούς δείκτες της επιχειρησιακής της λειτουργίας, θέτοντας τις βάσεις για ουσιαστική ανάκαμψη το 2015. Σημαντικό γεγονός για την εταιρεία το 2014 αποτέλεσε η υπογραφή εμπορικής συμφωνίας με την κρατική εταιρεία της Κίνας COFCO και την Ι.Μπουτάρης & Υιός Οινοποιητική Α.Ε., για την ανάπτυξη των εξαγωγών στην κινεζική αγορά. Η συμφωνία αυτή, αναμένεται να συμβάλλει σημαντικά στην αύξηση των εξαγωγών τα επόμενα έτη.

Συγκεκριμένα :

Ο καθαρός ενοποιημένος κύκλος εργασιών κατέγραψε αύξηση 6% και διαμορφώθηκε στα €12,9 εκ έναντι €12,3 εκ. το 2013.

Τα ενοποιημένα μικτά κέρδη (των μη βιολογικών στοιχείων) αυξήθηκαν κατά 35%  και διαμορφώθηκαν  στα €4,6 εκ.  έναντι €3,4 εκ. το 2013.

Οι δαπάνες διάθεσης, διατηρήθηκαν στα ίδια επίπεδα σε σχέση με το 2013 ήτοι €3,7 εκ. έναντι €3,7 εκ. Σταθερές παραμένουν και οι δαπάνες διοίκησης οι οποίες διαμορφώθηκαν σε €1,9 εκ.  έναντι  €1,7 εκ. το 2013.

Τα συνολικά αποτελέσματα του Ομίλου προ φόρων, αποσβέσεων και χρηματοοικονομικού (EBITDA), διαμορφώθηκαν αρνητικά το 2014 σε €0,3 εκ έναντι αρνητικών αποτελεσμάτων €2,0 εκ. το 2013. Τα αποτελέσματα αυτά διαμορφώνονται θετικά σε €0,3 εκ. έναντι αρνητικών €1,4 εκ. το 2013, με τον συνυπολογισμό των τόκων της χρήσης που βαρύνουν το κόστος των προϊόντων. Η θετική αυτή εξέλιξη του EBITDA, σε συνδυασμό με τους βελτιωμένους λειτουργικούς δείκτες και κυρίως του μικτού περιθωρίου και η συνεχιζόμενη διατήρηση των λειτουργικών δαπανών σε σταθερά επίπεδα τα τελευταία έτη, δημιουργούν τις δομικές προϋποθέσεις για την περαιτέρω βελτίωση του EBITDA τις επόμενες οικονομικές χρήσεις.

Τα συνολικά αποτελέσματα προ φόρων, διαμορφώθηκαν σε ζημία €1,9 εκ. έναντι €3,7 εκ. ζημίας το 2013. Η μείωση της ζημίας οφείλεται αφενός στην αύξηση του κύκλου εργασιών και αφετέρου στη σημαντική βελτίωση του μικτού περιθωρίου.

ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΙ του 2015

Το 2015 παρά τις εξελίξεις του 1ου 3μήνου, οι οποίες επανέφεραν σε ένα σημαντικό ρυθμό την αβεβαιότητα και τις ανησυχίες της αγοράς και ανέδειξαν εκ νέου τα προβλήματα ρευστότητας και έλλειψης χρηματοδοτικής πολιτικής για τις επιχειρήσεις, αναμένεται ότι με την θετική ολοκλήρωση των διαπραγματεύσεων με την ευρωπαϊκή ένωση, θα συνεχιστεί η βελτίωση του θετικού ρυθμού ανάπτυξης του ΑΕΠ.

Η αναμενόμενη για τρίτη συνεχή χρονιά αύξηση του εξωτερικού τουρισμού, η βελτίωση του οικονομικού και επενδυτικού κλίματος, και η αναμενόμενη βελτίωση της ρευστότητας στην αγορά , και η συνέχιση της αύξησης της ιδιωτικής κατανάλωσης, θα αποτελέσουν τους παράγοντες που θα επηρεάσουν τόσο τη συνολική ζήτηση, όσο και την ζήτηση στον κλάδο του κρασιού.

Οι στόχοι της εταιρείας για το 2015, εστιάζονται κυρίως στην ανάπτυξη των εξαγωγών αλλά και στην αξιοποίηση της συνεχούς βελτιούμενης θέσης της εταιρείας στην εγχώρια αγορά, αξιοποιώντας τόσο τη δυναμική της στην τουριστική αγορά, όσο και στην βελτίωση του δικτύου της στις αστικές περιοχές.