Στο πλαίσιο της δημοσίευσης των οικονομικών καταστάσεων της περιόδου από 01/01/2015 – 30/09/2015 της Εταιρείας Ι.ΜΠΟΥΤΑΡΗΣ & ΥΙΟΣ HOLDING A.E. και κατ’ εφαρμογή της παρ. 4.1.4.4. του κανονισμού του Χ.Α., γνωστοποιείται προς το επενδυτικό κοινό ότι το σύνολο των μετοχών της Εταιρείας παραμένει στην κατηγορία “Επιτήρησης” όπου μεταφέρθηκε στις 6/9/2011 με την από 5/9/2011 απόφαση του Δ.Σ. του Χ.Α. Ο λόγος για την ένταξη στην κατηγορία “Επιτήρησης” ήταν ότι σύμφωνα με την ετήσια οικονομική έκθεση της 31/12/2010 διαπιστώθηκε ότι οι ζημιές κατά τη χρήση διαμορφώθηκαν σε επίπεδο μεγαλύτερο από 30% της καθαρής θέσης και δεν έχουν ακόμα γίνει ενέργειες για τη βελτίωση αυτής μέσω αύξησης μετοχικού κεφαλαίου, λόγω της γενικότερης οικονομικής συγκυρίας.

Το εννεάμηνο του 2015  η ελληνική οικονομία στο  σύνολό  της  επηρεάστηκε αρνητικά από τις  πολιτικές  εξελίξεις (τρείς  εκλογικές  αναμετρήσεις).  Παρά την επίτευξη  συμφωνίας μεταξύ της ελληνικής κυβέρνησης και των πιστωτών  που είχε  ως στόχο τη νέα δανειακή σύμβαση, η οποία υπεγράφη τον Αύγουστο 2015 η επιδείνωση των οικονομικών δεικτών συνεχίστηκε και τον τρίτο τρίμηνο.  Η επίπτωση  της  Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΠΝΠ) στις 28 Ιουνίου 2015, κατά την οποία  επιβλήθηκε τραπεζική αργία και περιορισμοί στην κίνηση κεφαλαίων (capital controls) οι οποίοι παραμένουν  σε ισχύ και οι πρόσφατες  εθνικές  εκλογές  του Σεπτεμβρίου, παρέτειναν την αβεβαιότητα και επέτειναν την ήδη αρνητική κατάσταση  της ελληνικής  αγοράς  που είχε διαμορφωθεί  στο  πρώτο  εξάμηνο.

Τα βασικά οικονομικά μεγέθη, ύφεση, ανεργία παραμένουν αρνητικά σε  υψηλά  επίπεδα. Συνολικά, η κατανάλωση στην εγχώρια αγορά μειώθηκε κατά ένα βαθμό.  Ως θετικό στοιχείο προσμετράται η αύξηση του εισαγόμενου τουρισμού στο εννεάμηνο  η οποία είχε θετικές επιπτώσεις στην κατανάλωση, αντισταθμίστηκε όμως, εν μέρει, από την συνεχιζόμενη για τέταρτη χρονιά μείωση – σταθεροποίηση του εσωτερικού τουρισμού (΄Ελληνες). Στο περιβάλλον αυτό η εταιρία κατάφερε να διατηρήσει  την  θέση  της  στην αγορά  βελτιώνοντας  βασικούς οικονομικούς δείκτες της επιχειρησιακής της λειτουργίας, επικεντρώνοντας τις προσπάθειες στην ανάπτυξη και διεύρυνση  των  εξαγωγών της .

Πωλήσεις

Οι ενοποιημένες πωλήσεις διατηρήθηκαν  στα ίδια επίπεδα και διαμορφώθηκαν σε €9.152 χιλ. το  εννεάμηνο 2015,  έναντι  €9.169  χιλ. στο αντίστοιχο διάστημα του 2014.

Μικτά Κέρδη

Τα ενοποιημένα μικτά κέρδη των μη βιολογικών στοιχείων αυξήθηκαν κατά 6,87% και διαμορφώθηκαν στα € 3.140 χιλ. έναντι € 2.938 χιλ. στο αντίστοιχο διάστημα του 2014.

Ο συντελεστής μικτού κέρδους διαμορφώθηκε σε 34,3%  έναντι  32,0% το 2014 σημειώνοντας βελτίωση  2,3 ποσοστιαίων μονάδων.

Δαπάνες

Οι δαπάνες διάθεσης αυξήθηκαν κατά €0,235χιλ και διαμορφώθηκαν στα €2.745 χιλ έναντι €2.510 χιλ. την αντίστοιχη περίοδο του 2014. Η αύξηση των δαπανών διάθεσης οφείλεται  κυρίως στην αύξηση  των  ενεργειών  της  εταιρίας  για διεύρυνση και ανάπτυξη των εξαγωγών  της αλλά  και  των προσπαθειών  βελτίωσης  των μεριδίων της στην ελληνική αγορά.

Οι δαπάνες διοίκησης αυξήθηκαν κατά €0,206 χιλ και διαμορφώθηκαν στα  €1.399 χιλ. έναντι  €1.193 χιλ. το 2014.

Αποτελέσματα

Τα συνολικά αποτελέσματα του Ομίλου προ φόρων, αποσβέσεων και χρηματοοικονομικών επιβαρύνσεων (EBITDA) διαμορφώθηκαν θετικά στο εννεάμηνο 2015 σε €293 χιλ. έναντι €129 χιλ. το αντίστοιχο διάστημα του 2014. Τα αποτελέσματα αυτά διαμορφώνονται περαιτέρω θετικά σε €593 χιλ. έναντι €574 χιλ  το 2014 με τον συνυπολογισμό των τόκων της χρήσης που βαρύνουν το κόστος των προϊόντων.

Τα συνολικά αποτελέσματα προ φόρων βελτιώθηκαν σημαντικά  περιορίζοντας  τη ζημιά  στο  εννεάμηνο 2015  κατά €365 χιλ.   η οποία διαμορφώθηκε  στα   €684 χιλ. έναντι ζημίας  €1.049 χιλ. το 2014.

Β)  ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΙ του Β’ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2015

Οι πρόσφατες πολιτικο-οικονομικές εξελίξεις στην Ελλάδα αναμένεται να  επηρεάσουν αρνητικά το τέταρτο τρίμηνο του έτους.  Η εκτιμώμενη ύφεση με αρνητικό πρόσημο  στο  ΑΕΠ,  η αναμενόμενη σύμφωνα με εκτιμήσεις  μείωση  της ιδιωτικής  κατανάλωσης  σε  συνδυασμό με την περεταίρω αύξηση της φορολογικής  επιβάρυνσης των νοικοκυριών, η συνεχιζόμενη αβεβαιότητα στην αγορά και η εκτιμώμενη συνέχιση του περιορισμού  στην κίνηση  κεφαλαίων,  αποτελούν  τους  βασικούς σημαντικούς παράγοντες που θα επηρεάσουν αρνητικά την ελληνική οικονομία το τελευταίο τρίμηνο και συνολικά ολόκληρο το 2015 .

 

Εντούτοις, είναι ενθαρρυντικό το γεγονός ότι ο Όμιλος Μπουτάρη παρά τις  δυσμενείς  οικονομικές συνθήκες  στο  ευρύτερο οικονομικό  περιβάλλον, τη μείωση της κατανάλωσης στην εγχώρια αγορά, κατάφερε το εννεάμηνο του 2015 να  διατηρήσει τη θέση του στην αγορά βελτιώνοντας  βασικούς οικονομικούς  δείκτες.

Τα βασικά πλεονεκτήματα του Ομίλου, δηλαδή η βελτίωση της  θέσης του  στην εγχώρια αγορά (αύξηση  μεριδίων), ο εξαγωγικός του χαρακτήρας (οι εξαγωγές αποτελούν το 33% της συνολικής παραγωγής), η ευελιξία της διοίκησης, η υποστήριξη των ανθρώπων που τον πλαισιώνουν, καθώς και η υποστήριξη  των προμηθευτών πρώτων και βοηθητικών υλών, αποτελούν τους σημαντικότερους  παράγοντες για την αντιστάθμιση και αντιμετώπιση των αρνητικών επιπτώσεων αλλά και τη βελτίωση και  περαιτέρω μελλοντική ανάπτυξή του.

Οι στόχοι της εταιρίας στο δυσμενές αυτό περιβάλλον εστιάζονται στη διατήρηση της θέσης της εταιρίας στην Ελληνική αγορά και στη βελτίωση των πωλήσεων εξαγωγών σε  σχέση  με το 2014.