Στο πλαίσιο της δημοσίευσης των οικονομικών καταστάσεων της περιόδου από 01/01/2014 – 30/06/2014 της Εταιρείας Ι.ΜΠΟΥΤΑΡΗΣ & ΥΙΟΣ HOLDING A.E. και κατ’ εφαρμογή της παρ. 4.1.4.4. του κανονισμού του Χ.Α., γνωστοποιείται προς το επενδυτικό κοινό ότι το σύνολο των μετοχών της Εταιρείας παραμένει στην κατηγορία “Επιτήρησης” όπου μεταφέρθηκε στις 6/9/2011 με την από 5/9/2011 απόφαση του Δ.Σ. του Χ.Α. Ο λόγος για την ένταξη στην κατηγορία “Επιτήρησης” ήταν ότι σύμφωνα με την ετήσια οικονομική έκθεση της 31/12/2010 διαπιστώθηκε ότι οι ζημιές κατά τη χρήση διαμορφώθηκαν σε επίπεδο μεγαλύτερο από 30% της καθαρής θέσης και δεν έχουν ακόμα γίνει ενέργειες για τη βελτίωση αυτής μέσω αύξησης μετοχικού κεφαλαίου, λόγω της γενικότερης οικονομικής συγκυρίας.

Κατά την  διάρκεια του πρώτου εξαμήνου του έτους η ελληνική οικονομία στο  σύνολό  της  επηρεάστηκε αρνητικά από τη μη επίτευξη συμφωνίας μεταξύ της Ελληνικής κυβέρνησης και των Πιστωτών  που είχε  ως στόχο  νέα δανειακή σύμβαση, γεγονός που οδήγησε σε Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (ΠΝΠ) στις 28 Ιουνίου 2015, κατά την οποία  επιβλήθηκε τραπεζική αργία και περιορισμοί στην κίνηση κεφαλαίων (capital controls). Η λειτουργία των τραπεζών ξεκίνησε στις 20 Ιουλίου 2015, ωστόσο μέχρι σήμερα  παραμένουν οι  περιορισμοί στην  κίνηση κεφαλαίων. Τον Αύγουστο επετεύχθη η νέα δανειακή σύμβαση ακολούθησε όμως  σχεδόν  ταυτόχρονα η προκύρηξη εθνικών εκλογών γεγονός  που παρατείνει  την αβεβαιότητα και επιτείνει την ήδη  αρνητική  κατάσταση  της Ελληνικής  αγοράς.  Τα παραπάνω σημαντικά  γεγονότα είχαν γενικότερα αρνητική επίδραση  στην ελληνική οικονομία το πρώτο εξάμηνο του έτους, ενώ η συνεχιζόμενη αβεβαιότητα και οι περιορισμοί στην  κίνηση κεφαλαίων αναμένεται να επηρεάσουν αρνητικά το  σύνολο  της  Ελληνικής  οικονομίας  και το δεύτερο εξάμηνο του έτους.

Τα βασικά οικονομικά μεγέθη, ύφεση, ανεργία παραμένουν αρνητικά σε  υψηλά  επίπεδα. Συνολικά η κατανάλωση στην εγχώρια αγορά μειώθηκε κατά ένα βαθμό.

Ως θετικό στοιχείο προσμετράται η αύξηση του εισαγόμενου τουρισμού στο α΄ εξάμηνο η οποία είχε θετικές επιπτώσεις στην κατανάλωση αντισταθμίστηκε όμως, εν μέρει, από την συνεχιζόμενη για τέταρτη χρονιά μείωση – σταθεροποίηση του εσωτερικού τουρισμού (΄Ελληνες).

Στο περιβάλλον αυτό η εταιρία κατάφερε να διατηρήσει  την  θέση  της  στην αγορά  βελτιώνοντας  βασικούς οικονομικούς δείκτες της επιχειρησιακής της λειτουργίας  επικεντρώνοντας  τις  προσπάθειές   στην ανάπτυξη και διεύρυνση  των  εξαγωγών της .

Πωλήσεις

Οι ενοποιημένες πωλήσεις διατηρήθηκαν  στα ιδία επίπεδα και διαμορφώθηκαν σε €6.146 χιλ. το Α εξάμηνο 2015,  έναντι  €6.199 χιλ. στο αντίστοιχο διάστημα του 2014.

Μικτά Κέρδη

Τα ενοποιημένα μικτά κέρδη των μη βιολογικών στοιχείων  αυξήθηκαν κατά 6,57% και διαμορφώθηκαν στα €2.129 χιλ. έναντι€1.998  χιλ. στο αντίστοιχο διάστημα του 2014.

Ο συντελεστής μικτού κέρδους διαμορφώθηκε σε 34,6%  έναντι  32,2% το 2014 σημειώνοντας βελτίωση 2,4 ποσοστιαίων μονάδων.

Δαπάνες

Οι δαπάνες διάθεσης αυξήθηκαν κατά €0,202χιλ και διαμορφώθηκαν στα €1.912 χιλ έναντι €1.710 χιλ. την αντίστοιχη περίοδο του 2014. Η αύξηση  των δαπανών  διάθεσης  οφείλεται  στην αύξηση  των  ενεργειών  της  εταιρίας  για διεύρυνση  και  ανάπτυξη των εξαγωγών  της.   Διαμορφώθηκαν στο ύψος των 950 χιλ. υψηλότερες κατά 162 χιλ. έναντι του 2014.

Αποτελέσματα

Τα συνολικά αποτελέσματα του Ομίλου προ φόρων, αποσβέσεων και χρηματοοικονομικών  επιβαρύνσεων (EBITDA) διαμορφώθηκαν θετικά στο α΄ εξάμηνο 2015 σε €394 χιλ. έναντι  € 280 χιλ. το αντίστοιχο διάστημα του 2014 παρουσιάζοντας  αύξηση  κατά 40,71% .  Τα αποτελέσματα αυτά διαμορφώνονται περαιτέρω θετικά σε €694 χιλ. έναντι €576 χιλ  το 2014 με τον συνυπολογισμό των τόκων της χρήσης που βαρύνουν το κόστος των προϊόντων.

Τα συνολικά αποτελέσματα προ φόρων διαμορφώθηκαν σε ζημία €428 χιλ. έναντι ζημίας €518 χιλ. το 2014.

Β)  ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΙ του Β’ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2015

Οι πρόσφατες πολιτικο-οικονομικές εξελίξεις στην Ελλάδα αναμένεται να  επηρεάσουν αρνητικά  το Β’ εξάμηνο του έτους.  Η  εκτιμώμενη ύφεση με αρνητικό πρόσημο  στο  ΑΕΠ,  η αναμενόμενη σύμφωνα  με  εκτιμήσεις  μείωση  της ιδιωτικής  κατανάλωσης  σε  συνδυασμό με την περεταίρω αύξηση της  φορολογικής  επιβάρυνσης  των νοικοκυριών,  η  συνεχιζόμενη αβεβαιότητα  στην αγορά ,και η εκτιμώμενη συνέχιση του περιορισμού  στην κίνηση  κεφαλαίων,   αποτελούν  τους  βασικούς σημαντικούς  παράγοντες  που  θα  επηρεάσουν αρνητικά  την Ελληνική οικονομία  το  Β’ εξάμηνο.

Εντούτοις είναι ενθαρρυντικό το γεγονός ότι ο Όμιλος  Μπουτάρη  παρά τις  δυσμενείς  οικονομικές  συνθήκες  στο  ευρύτερο οικονομικό  περιβάλλον  ,  την μείωση  της  κατανάλωσης  στην εγχώρια αγορά,  κατάφερε το Α’ εξάμηνο του 2015να  διατηρήσει  την θέση  του  στην αγορά βελτιώνοντας  βασικούς  οικονομικούς  δείκτες .

Τα βασικά πλεονεκτήματα του Ομίλου, δηλαδή η συνεχής  βελτίωση  της  θέσης  του  στην Εγχώρια  αγορά  (αύξηση  μεριδίων ), ο εξαγωγικός του χαρακτήρας ( οι εξαγωγές αποτελούν το 33% της  συνολικής  παραγωγής ) , η ευελιξία της διοίκησης , η υποστήριξη των ανθρώπων που τον πλαισιώνουν, καθώς  και η υποστήριξη  των προμηθευτών πρώτων και βοηθητικών υλών , αποτελούν, τους σημαντικότερους  παράγοντες  για την αντιστάθμιση  και  αντιμετώπιση των αρνητικών  επιπτώσεων αλλά και την βελτίωση και  περαιτέρω μελλοντική ανάπτυξή του.

Οι στόχοι της εταιρίας για επίτευξη αύξησης  των πωλήσεων σε σχέση  με το 2014  τόσο στην εσωτερική αγορά όσο και στις εξαγωγές αναμένεται να υλοποιηθούν στο β΄ εξάμηνο του 2015.