Ανακοίνωση

ΤΗΣ Ι. ΜΠΟΥΤΑΡΗΣ & ΥΙΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

Ημερ.:  1/12/14

Θέμα:  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 4.1.4.4 ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ Χ.Α.

Στο πλαίσιο της δημοσίευσης των οικονομικών καταστάσεων της περιόδου από 01/01/2014 – 30/09/2014 της Εταιρείας Ι.ΜΠΟΥΤΑΡΗΣ & ΥΙΟΣ HOLDING A.E. και κατ’ εφαρμογή της παρ. 4.1.4.4. του κανονισμού του Χ.Α., γνωστοποιείται προς το επενδυτικό κοινό ότι το σύνολο των μετοχών της Εταιρείας παραμένει στην κατηγορία “Επιτήρησης” όπου μεταφέρθηκε στις 6/9/2011 με την από 5/9/2011 απόφαση του Δ.Σ. του Χ.Α. Ο λόγος για την ένταξη στην κατηγορία “Επιτήρησης” ήταν ότι σύμφωνα με την ετήσια οικονομική έκθεση της 31/12/2010 διαπιστώθηκε ότι οι ζημιές κατά τη χρήση διαμορφώθηκαν σε επίπεδο μεγαλύτερο από 30% της καθαρής θέσης και δεν έχουν ακόμα γίνει ενέργειες για τη βελτίωση αυτής μέσω αύξησης μετοχικού κεφαλαίου, λόγω της γενικότερης οικονομικής συγκυρίας.

Το  εννεάμηνο  του 2014 παρουσίασε δείγματα ανάκαμψης στην ελληνική οικονομία με κύριο χαρακτηριστικό την σημαντική επιβράδυνση της πτώσης του ΑΕΠ σε σχέση με το 2013, γεγονός που οφείλεται, κατά ένα μεγάλο μέρος, στη συνεχιζόμενη αύξηση του τουριστικού τομέα.

Τα βασικά οικονομικά μεγέθη, ύφεση, ανεργία παραμένουν αρνητικά, ο ρυθμός τους όμως επιβραδύνεται σημαντικά. Συνολικά η κατανάλωση στην εγχώρια αγορά μειώθηκε οριακά.  Η αύξηση του εισαγόμενου τουρισμού στο  εννεάμηνο είχε θετικές επιπτώσεις στην κατανάλωση αντισταθμίστηκε όμως, εν μέρει, από την συνεχιζόμενη για τέταρτη χρονιά μείωση – σταθεροποίηση του εσωτερικού τουρισμού (΄Ελληνες).

Στο περιβάλλον αυτό η εταιρία κατάφερε να βελτιώσει τους βασικούς οικονομικούς δείκτες της επιχειρησιακής της λειτουργίας θέτοντας τις βάσεις για ουσιαστική ανάκαμψη το 2014.

 

Συγκεκριμένα:

Ο καθαρός ενοποιημένος κύκλος εργασιών κατέγραψε αύξηση 1,4% και διαμορφώθηκε στα € 9.169 χιλ. έναντι € 9.038  χιλ.  το αντίστοιχο εννεάμηνο του 2013.

Τα ενοποιημένα μικτά κέρδη ( των μη βιολογικών στοιχείων ) αυξήθηκαν κατά 13,3 % και διαμορφώθηκαν στα € 2.938 χιλ. έναντι € 2.594  χιλ. στο αντίστοιχο διάστημα του 2013.  Ο συντελεστής μικτού κέρδους διαμορφώθηκε σε 32,0% έναντι 28,7% το 2013 σημειώνοντας βελτίωση 3,3 ποσοστιαίων μονάδων.

.Οι δαπάνες διάθεσης διατηρήθηκαν στα ίδια επίπεδα σε σχέση με το 2013 ήτοι € 2.510 χιλ. έναντι € 2.554 χιλ.  Σταθερές παρέμειναν και οι δαπάνες διοίκησης οι οποίες διαμορφώθηκαν σε € 1.193 χιλ. έναντι € 1.157 χιλ το 2013.

Τα συνολικά αποτελέσματα του Ομίλου προ φόρων, αποσβέσεων και χρηματοοικονομικών  επιβαρύνσεων (EBITDA) διαμορφώθηκαν θετικά στο  εννεάμηνο 2014 σε € 129 χιλ. έναντι αρνητικών αποτελεσμάτων € -1.414 χιλ. το αντίστοιχο διάστημα του 2013.  Τα συνολικά αποτελέσματα προ φόρων διαμορφώθηκαν σε ζημία € 1.049 χιλ. έναντι ζημίας € 2.489 χιλ. το 2013. Η μείωση της ζημιάς οφείλεται αφενός στην αύξηση του κύκλου εργασιών  και αφετέρου στη σημαντική βελτίωση του μικτού περιθωρίου .

 

ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΙ του 2014

Το   2014 αναμένεται  να κλείσει με  βελτίωση του ρυθμού ανάπτυξης ΑΕΠ ο οποίος εκτιμάται, από τραπεζικές αναφορές, σε θετική αύξηση κατά περίπου 1,0%  από αρνητικό  3,0% το  2013

Η θετική αυτή εξέλιξη στηρίζεται στην συνεχιζόμενη αύξηση του εξωτερικού τουρισμού, τη βελτίωση του οικονομικού και επενδυτικού κλίματος, την καλή πορεία της δημοσιονομικής προσαρμογής και την ολοκλήρωση της αναδιάρθρωσης των τραπεζών και στην αναμενόμενη βελτίωση της ρευστότητας στην αγορά.

Στο θετικό αυτό πλαίσιο τα οικονομικά στοιχεία της εταιρίας αναμένεται να βελτιωθούν σημαντικά έναντι του 2013 συνολικά.  Οι στόχοι της εταιρίας για συνέχιση της αύξησης των πωλήσεων τόσο στην εσωτερική αγορά όσο και στις εξαγωγές και η βελτίωση  των λειτουργικών δεικτών της αναμένεται να υλοποιηθούν το 2014.