Στο πλαίσιο της δημοσίευσης των οικονομικών καταστάσεων της περιόδου από 01/01/2016 – 30/06/2016 της Εταιρείας Ι.ΜΠΟΥΤΑΡΗΣ & ΥΙΟΣ HOLDING A.E. και κατ’ εφαρμογή της παρ. 4.1.4.4. του κανονισμού του Χ.Α., γνωστοποιείται προς το επενδυτικό κοινό ότι το σύνολο των μετοχών της Εταιρείας παραμένει στην κατηγορία “Επιτήρησης” όπου μεταφέρθηκε στις 6/9/2011 με την από 5/9/2011 απόφαση του Δ.Σ. του Χ.Α. Ο λόγος για την ένταξη στην κατηγορία “Επιτήρησης” ήταν ότι σύμφωνα με την ετήσια οικονομική έκθεση της 31/12/2010 διαπιστώθηκε ότι οι ζημιές κατά τη χρήση διαμορφώθηκαν σε επίπεδο μεγαλύτερο από 30% της καθαρής θέσης και δεν έχουν ακόμα γίνει ενέργειες για τη βελτίωση αυτής μέσω αύξησης μετοχικού κεφαλαίου, λόγω της γενικότερης οικονομικής συγκυρίας.

Η Ελληνική  οικονομία παρέμεινε σε ύφεση στη διάρκεια του α’ εξαμήνου του 2016, με τις Ελληνικές επιχειρήσεις να είναι αντιμέτωπες με τη μείωση του διαθέσιμου εισοδήματος των καταναλωτών και τη μη σταθεροποίηση προς το παρόν των μακροοικονομικών δεικτών της χώρας, ενώ το χρηματοπιστωτικό και μακροοικονομικό περιβάλλον στη χώρα μας δοκιμάστηκε  για μια ακόμα περίοδο λόγω της αβεβαιότητας στην  ολοκλήρωση  της  πρώτης και δεύτερης αξιολόγησης. Το γεγονός αυτό προκάλεσε περισσότερη αβεβαιότητα για την πορεία της οικονομίας  δεδομένου ότι  άμεσα ή έμμεσα επηρεάζονται οι αποφάσεις για τον έλεγχο των κεφαλαίων, για την ενίσχυση της ρευστότητας, για την επιστροφή των καταθέσεων, για τη διαχείριση των κόκκινων δανείων και τη  σταθεροποίηση του φορολογικού συστήματος.

Τα  μέτρα  που  εφαρμόστηκαν  για  την  υλοποίηση  των  προβλέψεων  του προγράμματος  (φορολογικά  –  ασφαλιστικά),  λειτούργησαν  αρνητικά  λόγω  της  επίπτωσής  τους  στην  μείωση  του  διαθέσιμου  εισοδήματος.

Σύμφωνα  με την εξαμηνιαία έκθεση της Τραπέζης  της Ελλάδος τα παραπάνω, µαζί µε την αρνητική µεταφερόµενη επίδραση από το 2015, οδήγησαν στην κάµψη του ΑΕΠ για τρίτο συνεχόµενο τρίµηνο. Συγκεκριµένα, η οικονοµική δραστηριότητα κινήθηκε πτωτικά το α’ τρίµηνο του 2016, τόσο σε σχέση µε το αντίστοιχο διάστηµα του προηγούµενου έτους (-1,4%) όσο και έναντι του προηγούµενου  τριµήνου (-0,5%).

Οι βραχυχρόνιοι δείκτες οικονοµικής δραστηριότητας καταγράφουν µικτή εικόνα. Επισηµαίνεται η υποχώρηση των λιανικών πωλήσεων κατά 3,4% και η υστέρηση της βιοµηχανικής παραγωγής κατά 0,8% το α’ τρίµηνο 2016.

Τα βασικά οικονομικά μεγέθη, ύφεση, ανεργία παραμένουν αρνητικά σε  υψηλά  επίπεδα.  Ως θετικό στοιχείο προσμετράτε η αύξηση του εισαγόμενου τουρισμού στο α΄ εξάμηνο η οποία είχε θετικές επιπτώσεις στην κατανάλωση αντισταθμίστηκε όμως, εν μέρει, από την συνεχιζόμενη για πέμπτη  χρονιά μείωση – σταθεροποίηση του εσωτερικού τουρισμού (΄Ελληνες). Ειδικότερα  σύμφωνα  την  εξαμηνιαία  έκθεση   της  Τράπεζας της  Ελλάδος, τα ταξιδιωτικά  έσοδα την  περίοδο  Ιανουαρίου-Ιουνίου 2016 αυξήθηκε κατά 13,7%  έναντι της  αντίστοιχης  περιόδου του 2015.

Στο περιβάλλον αυτό η εταιρία κατάφερε να διατηρήσει  την  θέση  της  στην αγορά  βελτιώνοντας  βασικούς οικονομικούς δείκτες της επιχειρησιακής της λειτουργίας.

Πωλήσεις

Οι ενοποιημένες πωλήσεις μειώθηκαν  κατά 6,2%  και διαμορφώθηκαν σε € 5.763 χιλ   το Α εξάμηνο 2015,  έναντι  €6.146 χιλ. στο αντίστοιχο διάστημα του 2015.

Μικτά Κέρδη

Τα ενοποιημένα μικτά κέρδη των μη βιολογικών στοιχείων  μειώθηκαν  κατά 7,1% και διαμορφώθηκαν στα € 1978 χιλ. έναντι € 2.129  χιλ. στο αντίστοιχο διάστημα του 2015.

Ο συντελεστής μικτού κέρδους διατηρήθηκε  στα  ίδια  επίπεδα και διαμορφώθηκε σε 34,3%  έναντι  34,6% το 2015.

Δαπάνες

Οι δαπάνες διάθεσης μειώθηκαν  σημαντικά  κατά €€ 527 χιλ ή ποσοστό 27,6%  το Α’ εξάμηνο . και διαμορφώθηκαν στα €1.385 χιλ έναντι €1.912 χιλ. την αντίστοιχη περίοδο του 2015. Η σημαντική αυτή μείωση  οφείλεται τόσο στην μείωση  όλων των λειτουργικών  δαπανών διάθεσης, όσο και στον περιορισμό των δαπανών  προώθησης προβολής στην εγχώρια  αγορά.  Οι δαπάνες διοίκησης μειώθηκαν επίσης   κατά  15,3% και  διαμορφώθηκαν στο ποσό  των € 805 χιλ., έναντι € 950 χιλ. το 2014, βελτιωμένες   κατά € 145 χιλ..

Αποτελέσματα

Τα συνολικά αποτελέσματα του Ομίλου προ φόρων, αποσβέσεων και χρηματοοικονομικών  επιβαρύνσεων (EBITDA) διαμορφώθηκαν θετικά στο α΄ εξάμηνο 2016 σε € 50 χιλ. έναντι  € 394 χιλ. το αντίστοιχο διάστημα του 2015.   Θα πρέπει να σημειωθεί  ότι στην αντίστοιχη  περυσινή περίοδο το ΕΒΙΤDA  επιρρεάστηκε σημαντικά  θετικά  από την αύξηση των λοιπών μη λειτουργικών  εσόδων.

Τα συνολικά αποτελέσματα προ φόρων διαμορφώθηκαν σε ζημία €678 χιλ. έναντι ζημίας €428 χιλ. το 2015.

Στα αποτελέσματα του Ομίλου για το Α’  εξάμηνο  περιλαμβάνεται η επίδραση της διενέργειας έκτακτης  απομείωσης στα υπόλοιπα απαιτήσεων  από τον Όμιλο Μαρινόπουλος συνολικού ποσού €60 χιλ. ,δεδομένου ότι μέχρι  την ημερομηνία  έγκρισης των Οικονομικών Καταστάσεων  δεν είχε ληφθεί  οποιαδήποτε σχέδιο  συμφωνίας  συναίνεσης των πιστωτών. Το  ποσό της  απομείωσης προσδιορίστηκε στα πλαίσια της  συντηρητικότητας  με  βάση  τα δημοσιεύματα.  Το σύνολο των απαιτήσεων  του Ομίλου από τον Όμιλο  Μαρινόπουλο ανέρχεται στο  ποσό των  €151 χιλ .

ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΙ του Β’ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2016

Σύμφωνα με την έκθεση της Τράπεζας της Ελλάδος, οι προβλέψεις για την ελληνική οικονομία δείχνουν ανάκαμψη της οικονομικής δραστηριότητας που ξεκινά από το δεύτερο εξάμηνο του 2016 και εκτιμάται ότι θα συνεχιστεί  τα έτη 2017 και 2018. Για το 2016 αναμένεται  σε  ετήσια  βάση μικρή μείωση του ΑΕΠ, της τάξεως του 0,3%, και ανάπτυξη 2,5% και 3% για το 2017 και 2018 αντίστοιχα.

Ο Όμιλος Μπουτάρη παρά τις δυσμενείς  οικονομικές συνθήκες στο ευρύτερο οικονομικό  περιβάλλον, την μείωση της κατανάλωσης  στην εγχώρια αγορά, κατάφερε το Α’ εξάμηνο του 2016 να διατηρήσει την θέση του στην αγορά βελτιώνοντας βασικούς λειτουργικούς  δείκτες  θέτοντας τα θεμέλια για να αντιμετωπίσει τις δύσκολες συνθήκες και να εξέλθει από αυτήν την κρίση δυνατότερος.

Η διοίκηση του Ομίλου έχει αναπτύξει πλάνο προκειμένου να αντισταθμίσει τις αρνητικές επιπτώσεις.

Τα βασικά πλεονεκτήματα του Ομίλου, δηλαδή η συνεχής βελτίωση της θέσης του στην Εγχώρια  αγορά  (αύξηση  μεριδίων), ο εξαγωγικός του χαρακτήρας (οι εξαγωγές αποτελούν το 33% της συνολικής παραγωγής), η ευελιξία της διοίκησης, η υποστήριξη των ανθρώπων που τον πλαισιώνουν, καθώς και η υποστήριξη των προμηθευτών πρώτων και βοηθητικών υλών, αποτελούν, τους ακρογωνιαίους λίθους για την αντιστάθμιση και αντιμετώπιση των αρνητικών επιπτώσεων αλλά και την βελτίωση και περαιτέρω μελλοντική ανάπτυξή του.

Οι στόχοι του Ομίλου  εστιάζονται στην επίτευξη αύξησης  των πωλήσεων, στην ανάπτυξη  και διεύρυνση του προιοντικού προρτοφολίου  τόσο στην εσωτερική αγορά όσο και στις εξαγωγές και αναμένεται να υλοποιηθούν στο β΄ εξάμηνο του 2016.

Προτεραιότητες της Διοίκησης αποτελούν οι  συνεχείς προσπάθειες για την βελτίωση των οικονομικών αποτελεσμάτων και την επιτυχή ολοκλήρωση της μακροπρόθεσμης χρηματοοικονομικής  αναδιάρθρωσης  των υποχρεώσεων