Ανακοίνωση βάσει του άρθρου 4.1.4.4 του κανονισμού του Χ.Α.
Στο πλαίσιο της δημοσίευσης των οικονομικών καταστάσεων της περιόδου από 01/01/2015 – 31/03/2015 της Εταιρείας Ι.ΜΠΟΥΤΑΡΗΣ & ΥΙΟΣ HOLDING A.E. και κατ’ εφαρμογή της παρ. 4.1.4.4. του κανονισμού του Χ.Α., γνωστοποιείται προς το επενδυτικό κοινό ότι το σύνολο των μετοχών της Εταιρείας παραμένει στην κατηγορία “Επιτήρησης” όπου μεταφέρθηκε στις 6/9/2011 με την από 5/9/2011 απόφαση του Δ.Σ. του Χ.Α. Ο λόγος για την ένταξη στην κατηγορία “Επιτήρησης” ήταν ότι σύμφωνα με την ετήσια οικονομική έκθεση της 31/12/2010 διαπιστώθηκε ότι οι ζημιές κατά τη χρήση διαμορφώθηκαν σε επίπεδο μεγαλύτερο από 30% της καθαρής θέσης και δεν έχουν ακόμα γίνει ενέργειες για τη βελτίωση αυτής μέσω αύξησης μετοχικού κεφαλαίου, λόγω της γενικότερης οικονομικής συγκυρίας.

Οι πρόσφατες πολιτικές και οικονομικές  εξελίξεις του 1ου 3μήνου  2015, επανέφεραν σε ένα σημαντικό ρυθμό την αβεβαιότητα και τις ανησυχίες της αγοράς και ανέδειξαν εκ νέου τα προβλήματα ρευστότητας και έλλειψης χρηματοδοτικής πολιτικής για τις επιχειρήσεις. Στο περιβάλλον  αυτό της  συνεχιζόμενης δυσμενούς οικονομικής συγκυρίας, της απουσίας χρηματοδότησης, και της μείωσης  της  κατανάλωσης,  η εταιρία, συνεχίζοντας τη στρατηγική βελτίωσης των λειτουργικών οικονομικών μεγεθών της, διατήρησε τον  κύκλο  εργασιών της  και βελτίωσε το μικτό περιθώριο κέρδους. Η αύξηση  των λοιπών  εξόδων ( πρόστιμα και προσαυξήσεις ) επιρέασε αρνητικά τα λειτουργικά  αποτελέσματα κατά   το τρέχον α΄ τρίμηνο 2015.

Συγκεκριμένα:

Ο καθαρός ενοποιημένος κύκλος εργασιών στο α’ τρίμηνο 2015 διατηρήθηκε στα ίδια  επίπεδα με το  αντίστοιχο  περυσινό διάστημα και  διαμορφώθηκε στα 2,7 εκατ. ευρώ έναντι 2,7 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο τρίμηνο του 2014.

Το μικτό περιθώριο κέρδους (των μη βιολογικών στοιχείων) αυξήθηκε κατά 24,5% έναντι της αντίστοιχης περιόδου του 2014 και διαμορφώθηκε σε €1.011 χιλ. και σε  ποσοστό επί του κύκλου εργασιών στο 37,7%, έναντι €812 χιλ. και σε ποσοστό  30,1% επί του κύκλου  εργασιών του α΄ τριμήνου 2014.

Τα άλλα έσοδα ήταν €294 χιλ. έναντι €352 χιλ το 2014.  Τα άλλα έξοδα διαμορφώθηκαν σε  €315 χιλ. έναντι  €82 χιλ. το 2014 και οφείλονται  κυρίως  σε πρόστιμα  και προσαυξήσεις οφειλών στο δημόσιο και  ασφαλιστικούς  οργανισμούς.

Τα οργανικά έξοδα (διάθεσης και διοίκησης) αυξήθηκαν  κατά 13.7%  και διαμορφώθηκαν σε €1.278 χιλ. το 2015 έναντι €1.124 το 2014.

Το λειτουργικό αποτέλεσμα της περιόδου διαμορφώθηκε σε ζημία  €669 χιλ   έναντι ζημίας €329 χιλ. το αντίστοιχο διάστημα 2014.

ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΙ του 2015

Το 2015 παρά τις εξελίξεις του 1ου 3μήνου, οι οποίες επανέφεραν σε ένα σημαντικό ρυθμό την αβεβαιότητα και τις ανησυχίες της αγοράς και ανέδειξαν εκ νέου τα προβλήματα ρευστότητας και έλλειψης χρηματοδοτικής πολιτικής για τις επιχειρήσεις, αναμένεται ότι με την θετική ολοκλήρωση των διαπραγματεύσεων με την ευρωπαϊκή ένωση, θα συνεχιστεί η βελτίωση του οικονομικού κλίματος και η επαναφορά  θετικού ρυθμού ανάπτυξης του ΑΕΠ.

Η αναμενόμενη για τρίτη συνεχή χρονιά αύξηση του εξωτερικού τουρισμού, η βελτίωση του οικονομικού και επενδυτικού κλίματος,  η αναμενόμενη βελτίωση της ρευστότητας στην αγορά , και η αναμενόμενη  συνέχιση της αύξησης της ιδιωτικής κατανάλωσης κυρίως το δεύτερο εξάμηνο , θα αποτελέσουν τους παράγοντες που θα επηρεάσουν τόσο τη συνολική ζήτηση, όσο και την ζήτηση στον κλάδο του κρασιού.

Οι στόχοι της εταιρείας για το 2015, εστιάζονται κυρίως στην ανάπτυξη των εξαγωγών αλλά και στην αξιοποίηση της συνεχούς βελτιούμενης θέσης της εταιρείας στην εγχώρια αγορά, αξιοποιώντας τόσο τη δυναμική της στην τουριστική αγορά, όσο και στην βελτίωση του δικτύου της στις αστικές περιοχές.