Ανακοίνωση

ΤΗΣ Ι. ΜΠΟΥΤΑΡΗΣ & ΥΙΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

Ημερ.:  7/4/2011

Θέμα:  Ανακοίνωση για Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου
Το Δ.Σ. της Εταιρίας, σε σημερινή συνεδρίασή του, αποφάσισε να προτείνει στην επόμενη τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρίας την αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου της Εταιρίας κατά 500.000 ευρώ.