Ανακοινώνεται από την Εταιρεία I. MΠΟΥΤΑΡΗΣ & ΥΙΟΣ HOLDING A.E., ότι σύμφωνα με την απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της την 19η Αυγούστου 2019, στο ΘΕΜΑ 1ον, αποφασίστηκε η μετατροπή του συνόλου των 25.179.640 κοινών ανωνύμων μετοχών και 1.540.000 προνομιούχων ανωνύμων μετοχών σε ισάριθμες 25.179.640 κοινές ονομαστικές μετοχές και 1.540.000 προνομιούχες ονομαστικές μετοχές.

Το Υπουργείο Ανάπτυξης με την υπ΄ αριθμ. 94776/23.9.2019 απόφασή του ενέκρινε την τροποποίηση του σχετικού άρθρου του Καταστατικού της εταιρείας, συνεπεία της εν λόγω μετατροπής.

H Επιτροπή Εταιρικών Πράξεων του Χ.Α. κατά την συνεδρίασή της, της 19/12/2019 ενέκρινε την εισαγωγή των νέων εκ μετατροπής μετοχών και την ταυτόχρονη ένταξή τους σε καθεστώς αναστολής διαπραγμάτευσης όπως ίσχυε και για τις υφιστάμενες ανώνυμες κοινές και προνομιούχες μετοχές.

Δικαιούχοι των νέων εκ μετατροπής μετοχών είναι οι μέτοχοι που θα είναι εγγεγραμμένοι στα αρχεία του Σ.Α.Τ. την 27/12/2019 για την εν λόγω εισηγμένη Εταιρεία.

Ως ημερομηνία εισαγωγής των νέων εκ μετατροπής μετοχών και ταυτόχρονης ένταξής τους σε καθεστώς αναστολής διαπραγμάτευσης, ορίζεται η 31/12/2019. Από την ίδια ημερομηνία το νέο σύνολο μετοχών της Εταιρείας θα ανέρχεται σε 25.179.640 κοινές ονομαστικές μετοχές και 1.540.000 προνομιούχες ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας 0,60 ευρώ η κάθε μία και οι νέες μετοχές θα είναι πιστωμένες στις μερίδες και τους λογαριασμούς αξιών των Μετόχων στο Σύστημα Άϋλων Τίτλων (Σ.Α.Τ).

Επισημαίνεται ότι οι νέες κοινές και προνομιούχες ονομαστικές μετοχές θα διατηρήσουν το καθεστώς αναστολής της διαπραγμάτευσής τους κατά την ίδια ημερομηνία.

Για περισσότερες πληροφορίες οι κ.κ μέτοχοι μπορούν να απευθύνονται στο Τμήμα Εξυπηρέτησης Μετόχων της Εταιρείας (τηλ. 210 6605200 – κα Κλεοπάτρα Χρίστου).

Πικέρμι, 19/12/2019