Ανακοίνωση

ΤΗΣ Ι. ΜΠΟΥΤΑΡΗΣ & ΥΙΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

Ημερ.:  22/2/2011

Θέμα:  Ανακοίνωση για Επιχειρηματικές Εξελίξεις στην Εταιρία

Η Ι. Μπουτάρης & Υιός Οινοποιητική Α.Ε και η Β.Σ. Καρούλιας Α.Ε. συμφώνησαν τον περιορισμό της χρονικής διάρκειας της συμφωνίας αποκλειστικής εμπορίας και διανομής στην Ελλάδα μέσω της ΙΜΑ BEVERAGES S.A. που ισχύει από την 1/5/2009, από πέντε σε δύο χρόνια και με ημερομηνία λήξης την 30/4/2011, με πρόβλεψη πιθανής παράτασης τουλάχιστον έως 30/9/2011.