ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

για την διαδικασία μετατροπής των ανωνύμων μετοχών σε ονομαστικές και καταγραφής των μετόχων της κατά το άρθρο 184 του Ν.4548/2018

Η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Ι. ΜΠΟΥΤΑΡΗΣ & ΥΙΟΣ HOLDING A.E. της 19ης Αυγούστου 2019 αποφάσισε την αντικατάσταση των ανωνύμων κοινών και προνομιούχων μετοχών της Εταιρείας σε ονομαστικές, κατά εφαρμογή του άρθρου 184 του Ν.4548/2018 και εξουσιοδότησε το Διοικητικό Συμβούλιο προκειμένου, να προβεί σε όλες τις αναγκαίες ενέργειες για την υλοποίηση της απόφασης.

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας ανακοινώνει , ότι η ονομαστικοποίηση των κοινών και προνομιούχων μετοχών οφείλει να γίνει μέχρι την 31/12/2019. Επειδή οι μετοχές της Εταιρείας είναι εισηγμένες στο Χρηματιστήριο Αθηνών και προς το παρόν βρίσκονται σε καθεστώς προσωρινής αναστολής διαπραγμάτευσης, για την διαδικασία καταγραφής των Μετόχων της και ειδικότερα για τη μετατροπή των κοινών και προνομιούχων μετοχών σε ονομαστικές, θα ακολουθηθούν οι κανόνες για τη νομιμοποίηση των μετόχων  σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 184 Ν.4548/2018 και του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών (παράγραφος . 5.3.7 περί ”Εισαγωγής μετοχών λόγω μετατροπής μετοχών άλλης κατηγορίας”).

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας θα προβεί σε σχετικές ανακοινώσεις κατά τα οριζόμενα στον Κανονισμό του Χρηματιστηρίου Αθηνών.

Το Βιβλίο Μετόχων της Εταιρείας θα τηρείται από το Ελληνικό Αποθετήριο Τίτλων Α.Ε., σύμφωνα με το άρθρο 40 του Ν.4548/2018 και το άρθρο 7 του Καταστατικού της Εταιρείας, ως αυτό τροποποιήθηκε με την από 19/08/2019 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της η οποία καταχωρήθηκε στο Γ.Ε.Μ.Η., με Κωδικό Αριθμό Καταχώρησης 1867401/ 23.9.19. Η απόδειξη της μετοχικής ιδιότητας θα γίνεται βάσει ενημέρωσης, που θα λαμβάνει η Εταιρεία, είτε με την ηλεκτρονική σύνδεσή της, με τις υπηρεσίες του Μητρώου του Ελληνικού Κεντρικού Αποθετηρίου Τίτλων Α.Ε., είτε μέσω των συμμετεχόντων και εγγεγραμμένων στο Ελληνικό Αποθετήριο Τίτλων Α.Ε.

Κατόπιν των ανωτέρω, καλούνται οι μέτοχοι της Εταιρείας έως την Παρασκευή, 22/11/1019 να επικαιροποιήσουν ή και συμπληρώσουν τα καταγεγραμμένα στοιχεία τους στην Μερίδα Επενδυτή και στον Λογαριασμό στο Σ.Α.Τ., δεδομένου ότι στο Βιβλίο Μετόχων πρέπει να αναγράφονται, σύμφωνα με την παρ.2 του άρθρου 40 του Ν.4548/2018 τα εξής στοιχεία : 1) το ονοματεπώνυμο ή την εταιρική επωνυμία του μετόχου, 2) η διεύθυνση του μετόχου ή η έδρα της εταιρείας μετόχου, 3) το επάγγελμα, 4) η εθνικότητα και 5) ο αριθμός και η κατηγορία των μετοχών του.   Επισημαίνεται, ότι  η διαδικασία μετατροπής των ανωνύμων μετοχών και καταγραφής των μετόχων κατά το άρθρο 184 του Ν. 4548/2018, θα γίνει με βάση την παράγραφος . 5.3.7 του  Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών.

Η Εταιρεία θα ενημερώνει τους Μετόχους εγκαίρως για τις εξελίξεις επί του θέματος.

 

Πικέρμι,  23/10/2019

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ