Μετά την απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρίας, της 19ης Αυγούστου 2019, η Εταιρία, γνωστοποιεί σύµφωνα µε το άρθρο 2 της απόφασης 3/347/12.7.2005 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και το Ν.3016/2002 περί Εταιρικής ∆ιακυβέρνησης, ότι το ∆ιοικητικό Συµβούλιο το οποίο εξελέγει, συγκροτήθηκε σε σώµα ως ακολούθως:

Κωνσταντίνος Στυλιανού Μπουτάρης Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος/ Εκτελεστικό Μέλος
Χριστίνα Κωνσταντίνου Μπουταρη Αντιπρόεδρος / Εκτελεστικό Μέλος
Αμαρτζίτ Σουρτζίτ Σινγκ Εκτελεστικός Μέλος
Εμμανουήλ Νικολάου Λεκάκης Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό Μέλος
Ελευθέριος Αποστόλου Αρτόπουλος Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό Μέλος

 

Η θητεία του ως άνω ∆ιοικητικού Συµβουλίου είναι διετής, σύµφωνα µε το άρθρο 11 του καταστατικού, δηλαδή µέχρι την 19η Αυγούστου του 2021.

Η νέα τριµελής Επιτροπή Ελέγχου του άρθρου 44 Ν. 4449/2017, η οποία εξελέγη από την Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της 19ης Αυγούστου 2019 έχει ως ακολούθως:

  1. Εμμανουήλ Λεκάκης του Νικολάου. Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό µέλος του ∆ιοικητικού Συµβουλίου και έχει τις προϋποθέσεις ανεξαρτησίας του άρθρου 4 του Ν. 3016/2002, Πρόεδρος.
  2. Αρτόπουλος Ελευθέριος του Αποστόλου. Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό µέλος του ∆ιοικητικού Συµβουλίου, Μέλος.
  3. Αρτοπούλου Αναστασία του Ιωάννη. Δεν είναι µέλος του ∆ιοικητικού Συµβουλίου, Μέλος.

Η διάρκεια της θητείας της, ως άνω, επιτροπής ελέγχου είναι διετής, λήγει ταυτόχρονα µε τη θητεία του ∆ιοικητικού Συµβουλίου, δηλ. την 19η Αυγούστου 2021.