Ανακοίνωση

ΤΗΣ Ι. ΜΠΟΥΤΑΡΗΣ & ΥΙΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

Ημερ.:  2/5/2012

Θέμα:  Ανακοίνωση σχετικά με την υπέρβαση ορίου 25%

Στο πλαίσιο της από 30/06/2011 απόφασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων μας σχετικά με την αγορά ιδίων μετοχών, η εταιρία  κατ΄ εφαρμογή των παρ. 2&3 του άρθρου 5 του 2273/2003 Κανονισμού Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, λόγω χαμηλής ρευστότητας και σύμφωνα με τα οριζόμενα στην από 4.12.09/5308 επιστολή της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, ανακοινώνει ότι ενδέχεται να προβεί κατά το χρονικό διάστημα από 02/05/2012 έως 31/07/2012 σε αγορά ιδίων μετοχών άνω του ορίου του 25% του μέσου ημερήσιου όγκου χωρίς να υπερβεί το 50%.