Η Ι. Μπουτάρης & Υιός Α.Ε. Συμμετοχών και Επενδύσεων, σύμφωνα με το ν. 3556/2007, όπως ισχύει, και ειδικότερα του άρθρου 3, ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι το κράτος -μέλος καταγωγής της εταιρείας είναι η Ελλάδα.