Η εταιρεία I. ΜΠΟΥΤΑΡΗΣ & ΥΙΟΣ Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ – σύμφωνα με την παράγραφο 14 του ισχύοντος Ν. 3356 / 2007 – λαμβάνοντας υπ ́ όψιν τις ληφθείσες εκ των μετόχων Κωνσταντίνου και Ελένης Μπουτάρη επιστολές, ανακοινώνει τα κάτωθι:

Μετά την ακύρωση των ιδίων 233.710 μετοχών της και με δεδομένο ότι πλέον το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας διαιρείται σε 26.719.640 μετοχές, εκ των οποίων 25.179.640 μετοχές είναι κοινές μετά ψήφου (εκ των αρχικών – πριν την μείωση – 25.413.350 κοινών μετοχών), τα ποσοστά των ανωτέρω μετόχων διαμορφώνονται ως εξής :

Ο αριθμός των μετοχών, που κατέχονται από τον κ. Κωνσταντίνο Μπουτάρη (ήτοι 6.323.243 μετοχές κοινές μετά ψήφου) ανήλθε σε ποσοστό 25,113% από 24,882%, δεδομένου ότι η βάση υπολογισμού των κοινών μετά ψήφου μετοχών μειώθηκε σε 25.179.640 μετοχές από 25.413.350 λόγω της ανωτέρω ακύρωσης των ιδίων μετοχών.

Ο αριθμός των μετοχών, που κατέχονται από την κ. Ελένη Μπουτάρη (ήτοι 1.266.267 μετοχές κοινές μετά ψήφου) ανήλθε σε ποσοστό 5,029% από 4,983%, δεδομένου ότι η βάση υπολογισμού των κοινών μετά ψήφου μετοχών μειώθηκε σε 25.179.640 μετοχές από 25.413.350 λόγω της ανωτέρω ακύρωσης των ιδίων μετοχών.