Ανακοινώνεται από την εταιρεία “Ι. ΜΠΟΥΤΑΡΗΣ & Υιος HOLDING A.E” ότι η Τακτική Συνέλευση των μετόχων της που πραγματοποιήθηκε στη Θεσσαλονίκη την 30/06/2003 έλαβε ομόφωνα τις ακόλουθες αποφάσεις:

1. Ενέκρινε τις Οικονομικές Καταστάσεις για την χρήση του 2002, καθώς και τις εκθέσεις του Δ.Σ. και των ελεγκτών. Απάλλαξε το Δ.Σ. και τους ελεγκτές από κάθε ευθύνη για την διαχείριση της ίδιας χρήσης. Εξέλεξε δε ως Τακτικό Ελεγκτή την κυρία Ιωάννα Φλώρου και με αναπληρώτρια την κυρία Αγγελική Γρατσία- Δρομπάκη, μέλη της Σ.Ο.Λ. Α.Ε.Ο.Ε. και καθόρισε την αμοιβή τους.

2. Εξέλεξε νέο πενταμελές Διοικητικό Συμβούλιο με 2ετή θητεία αποτελούμενο από τα παρακάτω μέλη :

1. Κωνσταντίνος Στ. Μπουτάρης 2. Μαρίνα Κ. Μπουτάρη
3. Φανή Κ. Μπουτάρη
4. Σπυρίδωνα Ι. Θεοδωρόπουλο 5. Οδυσσέα Π. Κυριακόπουλο

Παράλληλα, όρισε ως ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του Δ.Σ. τους κυρίους Σπυρίδωνα Θεοδωρόπουλο και Οδυσσέα Κυριακόπουλο και όρισε το πλαίσιο αμοιβών και αποζημιώσεών τους.

3. Αποφάσισε την αγορά ιδίων μετοχών μέχρι το 10% του συνόλου των μετοχών της ανά κατηγορία εντός 12 μηνών από την ημέρα της απόφασης και όρισε το εύρος της ανώτερης και κατώτερης τιμής ως εξής :

Κατώτερη Ανώτερη
Μπουτάρη Κοινές (ΜΠΟΚΑ) € 0,94 € 2,9
Μπουτάρη Προνομοιούχες (ΜΠΟΠΑ) € 0,8 € 2,8