∆ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 17/11/2003

Στα πλαίσια της δημοσίευσης α) της Λογιστικής Κατάστασης και β) της Ενοποιημένης Λογιστικής Κατάστασης των αποτελεσμάτων του 9μήνου 2003, η διοίκηση της εταιρείας «Ι. Μπουτάρης & Υιος Holding Α.Ε» ενημερώνει το επενδυτικό κοινό με σκοπό την πληρέστερη κατανόηση των δημοσιευθέντων αποτελεσμάτων καθώς και των συνθηκών που τα διαμόρφωσαν.

Πωλήσεις
Σε ενοποιημένο επίπεδο οι πωλήσεις διαμορφώθηκαν στα € 62 εκ. περίπου, δηλαδή αυξημένες κατά 1% περίπου σε σχέση με πέρυσι. Οι πωλήσεις του Ομίλου παρουσιάζουν αυτή την σταθερότητα παρά την πτωτική αγορά της μπύρας το έτος 2003 που επηρεάσθηκε από τον πόλεμο στο Ιράκ και την πτώση στον τουρισμό.

Κέρδη προ Φόρων Τόκων και Αποσβέσεων – Κέρδη προ Φόρων
Σε ενοποιημένο επίπεδο, τα Κέρδη προ Φόρων Τόκων και Αποσβέσεων (EBIDTA) ήταν € 8.8 εκ. παρουσιάζοντας αύξηση κατά 19.5%. Η αύξηση αυτή οφείλεται κυρίως στο έλεγχο των δαπανών.

Τα Κέρδη προ Φόρων (πριν την αφαίρεση δικαιωμάτων μειοψηφίας) διαμορφώθηκαν στο ύψος των € 2.34 εκ. έναντι € 1.33 εκ. την περυσινή χρονιά. Η αύξηση αυτή οφείλεται τόσο στο βελτιωμένο οργανικό αποτέλεσμα (EBIDTA), όσο και στις μειωμένες αποσβέσεις.

Εκτιμήσεις για το 2003 & 2004
Η διοίκηση της εταιρείας εκτιμά ότι τα ενοποιημένα μεγέθη των εταιρειών του Ομίλου θα συνεχίσουν να αυξάνονται με τους ίδιους ρυθμούς, σημαντικά βελτιωμένα σε σχέση με το προηγούμενο έτος.

Το Ολυμπιακό έτος 2004 αναμένεται να είναι ιδιαίτερα θετικό για τον κλάδο και τα αποτελέσματα των εταιρειών του Ομίλου.