Ανακοίνωση

ΤΗΣ Ι. ΜΠΟΥΤΑΡΗΣ & ΥΙΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

Ημερ.:  25/10/2005

Θέμα:  Αγορά Ιδίων Μετοχών

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 16 ΚΝ 2190/20, όπως ισχύει και κατόπιν της από 30.6.2005 σχετικής αποφάσεως της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων και της από 7.7.2005 σχετικής ανακοινώσεως η εταιρία Ι. ΜΠΟΥΤΑΡΗΣ & ΥΙΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ανακοινώνει ότι εντός του χρονικού διαστήματος από 01 Νοεμβρίου 2005 έως και 31 Ιανουαρίου 2006 δύναται να προβεί σε αγορά μέχρι 500.000 μετοχών κοινών ή προνομιούχων και κατ? αναλογία από κάθε κατηγορία μετοχών ήτοι μέχρι 471.865 κοινών και 28.135 προνομιούχων, εντός του εύρους των τιμών αγοράς που καθορίστηκε από την ανωτέρω Γενική Συνέλευση ανεξάρτητα από κατηγορία μετοχών ήτοι μεταξύ 2,00 Ευρώ (ανώτατη) και 0,60 Ευρώ (κατώτατη).

Ανακοίνωση

ΤΗΣ Ι. ΜΠΟΥΤΑΡΗΣ & ΥΙΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

Ημερ.:  30/9/2005

Θέμα:  Ανακοίνωση επί των δημοσιευθέντων αποτελεσμάτων

Στα πλαίσια της δημοσίευσης της Λογιστικής Κατάστασης του 1ου Εξαμήνου του 2005 η διοίκηση της εταιρείας Ι. Μπουτάρης & Υιός Holding ΑΕ επιθυμεί να ενημερώσει το επενδυτικό κοινό με σκοπό την πληρέστερη κατανόηση των δημοσιευθέντων αποτελεσμάτων.

Μεταβολή Συμμετοχών

Το Δεκέμβριο του 2004 η εταιρεία μείωσε από το 46,67% στο 32,08% του Μετοχικού Κεφαλαίου της ΜΥΘΟΣ και κατά συνέπεια τα αποτελέσματα της εταιρείας αυτής δεν ενοποιούνται κατά την περίοδο αυτή, ενώ είχαν ενοποιηθεί την αντίστοιχη περυσινή (1/1/2004 – 30/06/2004)

Επίσης, τον Απρίλιο του 2005 η εταιρεία απέκτησε το 100% του μετοχικού κεφαλαίου της MILESSIME S.A. , εταιρείας με έδρα στη Γαλλία στην οποία ανήκει ένα Οινοποιείο και μία έκταση/αμπελώνας 700 στεμμάτων στη νότια Γαλλία. Τα μεγέθη της εταιρείας αυτής που βρίσκεται αυτή τη στιγμή σε φάση ριζικής αναδιοργάνωσης ενοποιούνται κατά την περίοδο αυτή, ενώ δεν υπήρχαν στην ενοποίηση την αντίστοιχη περυσινή (1/1/2004 – 30/06/2004)

Τέλος, την προηγούμενη περίοδο επίσης δεν είχε ενοποιηθεί η εταιρεία ΚΥΜΗ ΕΜΦΙΑΛΩΤΙΚΗ Α.Ε., ενώ την περίοδο αυτή ενοποιείται.

Επίδραση και συγκρισημότητα των στοιχείων

Όπως γίνεται αντιληπτό από τα παραπάνω τα στοιχεία της περιόδου αυτής 1/1/2005-30/6/2005 και της αντίστοιχης περυσινής 1/1/2004-30/6/2004 δεν είναι ευθέως συγκρίσιμα.

Για να καταστούν τα αποτελέσματα συγκρίσιμα θα πρέπει από τα μεγέθη της περιόδου αυτής (1/1/2005 -30/06/2005) να παρουσιαστούν χωρίς την επίδραση των δύο πρώτων εταιρειών (Κύμη & Milessime) και από τα μεγέθη της αντίστοιχης περυσινής περιόδου (1/1/2004 -30/06/2004) να αφαιρεθεί η επίδραση της τρίτης (Μύθος). Αν γίνει αυτό προκύπτει ότι ο Κύκλος Εργασιών της περιόδου αυτής σε Ενοποιημένη βάση μειώθηκε κατά 1.845.000 , τα Αποτελέσματα αυξήθηκαν κατά 95.000 και η Καθαρή Θέση αυξήθηκε κατά 95.000.

Εκτιμήσεις για το 9μηνο

Το 1ο εξάμηνο χαρακτηρίστηκε από πολύ συγκρατημένες καταναλώσεις στο τομέα του κρασιού. Ήδη, από το 2ο τρίμηνο οι αριθμοί βελτιώθηκαν και στο 9μηνο προβλέπεται να είναι υπάρχεί σημαντική αύξηση σε όλους τους δείκτες σε σχέση με την περυσινή περίοδο.

Ανακοίνωση

ΤΗΣ Ι. ΜΠΟΥΤΑΡΗΣ & ΥΙΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

Ημερ.:  27/7/2005

Θέμα:  Σχολιασμός Αναμορφωμένων Ενοποιημένων Οικονομικών Αποτελεσμάτων για τη χρήση 2004

Σχολιασμός Αναμορφωμένων Ενοποιημένων Οικονομικών Αποτελεσμάτων για τη χρήση 2004 Η εταιρεία μας, Ι. ΜΠΟΥΤΑΡΗΣ & ΥΙΟΣ HOLDING A.E., δημοσιεύει την αναμορφωμένη έκδοση του Ενοποιημένου Ισολογισμού για το οικονομικό έτος 2004. Η ανάγκη της αναθεώρησης (των Ενοποιημένων μόνο αποτελεσμάτων) προέκυψε ως εξής :

Στα πλαίσια της δημοσίευσης των ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων τον Φεβρουάριο 2005 η ΜΥΘΟΣ ΖΥΘΟΠΟΙΙΑ Α.Ε. μας παρέδωσε Ισολογισμό χρήσης 2004 που χρησιμοποιήθηκε από την εταιρία μας για τον σκοπό αυτό και εντάχθηκαν τα σχετικά αποτελέσματα στις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις του Ομίλου μας.

Εν συνεχεία η διοίκηση της ΜΥΘΟΣ ΖΥΘΟΠΟΙΙΑ Α.Ε. (στην μετοχική σύνθεση της οποίας η εταιρία μας συμμετέχει με ποσοστό 32,08%) αποφάσισε να μεταβάλλει για την χρήση 2004 τον τρόπο απογραφής ορισμένων περιουσιακών στοιχείων Η Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της ΜΥΘΟΣ ΖΥΘΟΠΟΙΙΑ Α.Ε. της 30ης Ιουνίου 2005 ενέκρινε κατά πλειοψηφία την μεταβολή αυτή η οποία συνίσταται στα ακόλουθα, όπως εξάλλου προκύπτει και από το οικείο πιστοποιητικό ελέγχου του Ορκωτού Ελεγκτή:

  1. Επιβάρυνση των αποτελεσμάτων της με διάφορα ποσά ύψους 18.648.820,00 που αποτελούν αποσβέσεις προηγούμενων χρήσεων, 2. Σχηματισμό προβλέψεων συνολικού ύψους 3.244.492,61 για πιθανή απαξίωση παγίων στοιχείων και ακινήτων από μακρού χρόνου αποθεμάτων 3. Επιβάρυνση των αποτελεσμάτων με διαφορές αποτίμησης συμμετοχών σε άλλες εταιρείες ύψους 6.500.027,10 από μακρού χρόνου, και 4. Σχηματισμό πρόβλεψης για αποζημίωση προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία για συνταξιοδότηση ύψους 130.680,55.

Για το λόγο αυτό, η Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας μας αναγκάστηκε να αναμορφώσει τις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της (ισολογισμό) ως προς τα ακόλουθα στοιχεία :

Αρχικός Ενοποιημένος Ισολογισμός Χρήσης 2004 Αναμορφωμένος Ενοποιημένος Ισολογισμός Χρήσης 2004

Συμμετοχές Ενεργητικού 6.615.786,69 294.102,47
Ίδια Κεφάλαια 28.589.864,74 22.268.180,52
Αποτελέσματα Χρήσης (3.410.501,85) (9.732.186,07)

Οι διαφοροποιήσεις αυτές δεν επηρεάζουν τα στοιχεία του ετήσιου Ενημερωτικού Δελτίου της εταιρείας μας, δεδομένου ότι στο Δελτίο αυτό προβαίνουμε σε αναμορφώσεις με βάση τις παρατηρήσεις του Ορκωτού Ελεγκτή με τις οποίες καταλήγουμε στα ίδια μεγέθη. Οι ίδιες αναμορφώσεις συμπεριλαμβάνονται επίσης στα Στοιχεία Πρόσθετης Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης (25/02/2005) και σχολιάζονται σχετικά στην από 02/03/2005 επιστολή μας προς το ΧΑ.

Τέλος υπενθυμίζεται, ότι με την υιοθέτηση των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων οι δημοσιευμένες Λογιστικές Οικονομικές Καταστάσεις για το 1ο Τρίμηνο του 2005 εμφανίζουν το ύψος των Συμμετοχών της εταιρείας και των Ιδίων Κεφαλαίων της Ι ΜΠΟΥΤΑΡΗΣ & Υιός HOLDING Α.Ε. ως εξής:

Δημοσιευμένη Ενοποιημένη Λογιστική Κατάσταση 31/03/2005

Συμμετοχές Ενεργητικού Ομίλου 11.028.157,72

Ίδια Κεφάλαια Ομίλου 17.558.608,54

Ο επενδυτής, που παρακολουθεί την πορεία του Ομίλου και της Εταιρίας μας, θα αναγνωρίσει ότι η αναθεώρηση των Ενοποιημένων Οικονομικών Στοιχείων για τη Χρήση 2004 δεν επηρεάζει τα θεμελιώδη μεγέθη του Ομίλου Μπουτάρη, ούτε επιδρά στην αναπτυξιακή πορεία των εταιρειών του Ομίλου στο μέλλον.

Δείτε τον ισολογισμό

 

Ανακοίνωση

ΤΗΣ Ι. ΜΠΟΥΤΑΡΗΣ & ΥΙΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

Ημερ.:  18/7/2005

Θέμα:  Απόκτηση Ιδίων Μετοχών μέσω του Χρηματιστηρίου Αθηνών

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 16 ΚΝ 2190/20, όπως ισχύει και κατόπιν της από 30.6.2005 σχετικής αποφάσεως της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων και της από 7.7.2005 σχετικής ανακοινώσεως η εταιρία “Ι. ΜΠΟΥΤΑΡΗΣ & ΥΙΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ” ανακοινώνει ότι εντός του χρονικού διαστήματος από 25 Ιουλίου 2005 έως και 25 Οκτωβρίου 2005 δύναται να προβεί σε αγορά μέχρι 500.000 μετοχών κοινών ή προνομιούχων και κατ’ αναλογία από κάθε κατηγορία μετοχών ;ήτοι μέχρι 471.865 κοινών και 28.135 προνομιούχων, εντός του εύρους των τιμών αγοράς που καθορίστηκε από την ανωτέρω Γενική Συνέλευση ανεξάρτητα από κατηγορία μετοχών ήτοι μεταξύ 2,00 Ευρώ (ανώτατη) και 0,60 Ευρώ (κατώτατη).

Ανακοίνωση

ΤΗΣ Ι. ΜΠΟΥΤΑΡΗΣ & ΥΙΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

Ημερ.:  8/7/2005

Θέμα:  Απόκτηση Ιδίων Μετοχών μέσω του Χρηματιστηρίου Αθηνών

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 16 ΚΝ 2190/20, όπως ισχύει και κατόπιν της από 30.6.2005 σχετικής αποφάσεως της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων η εταιρία «Ι. ΜΠΟΥΤΑΡΗΣ & ΥΙΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ? (δ.τ. Ι. ΜΠΟΥΤΑΡΗΣ & ΥΙΟΣ HOLDING Α.Ε.) ανακοινώνει ότι δύναται εντός των επομένων δώδεκα (12) μηνών από 30.6.2005 να προβεί σε αγορά μέχρι 2.736.800 μετοχών κοινών ή προνομιούχων (συνυπολογιζομένων των ήδη αποκτηθεισών ιδίων μετοχών) και κατ? αναλογία από κάθε κατηγορία μετοχών ήτοι μέχρι 2.582.800 κοινές μετοχές και μέχρι 154.000 προνομιούχες χωρίς ψήφο μετοχές, που αντιστοιχούν στο 10% του συνόλου κάθε κατηγορίας μετοχών της Εταιρίας.

Η ίδια ως άνω Τακτική Γενική Συνέλευση καθόρισε το εύρος των τιμών αγοράς ως εξής: Ανώτατη τιμή για κάθε μετοχή ανεξάρτητα από κατηγορία μετοχών (κοινή ή προνομιούχος άνευ ψήφου) 2,00 Ευρώ και κατώτατη τιμή για κάθε μετοχή ανεξάρτητα από κατηγορία μετοχών (κοινή ή προνομιούχος άνευ ψήφου) 0,60 Ευρώ.

 

Ανακοίνωση

ΤΗΣ Ι. ΜΠΟΥΤΑΡΗΣ & ΥΙΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

Ημερ.:  15/6/2005

Θέμα:  Απόκτηση Ιδίων Μετοχών

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 16 ΚΝ 2190/20, όπως ισχύει και κατόπιν της από 29.6.2004 σχετικής αποφάσεως της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων και της από 5.7.2004 σχετικής ανακοινώσεως η εταιρία Ι. ΜΠΟΥΤΑΡΗΣ & ΥΙΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ανακοινώνει ότι εντός του χρονικού διαστήματος από 20 Ιουνίου 2005 έως και 28 Ιουνίου 2005 δύναται να προβεί σε αγορά μέχρι 200.000 μετοχών κοινών ή προνομιούχων και κατ? αναλογία από κάθε κατηγορία μετοχών ήτοι μέχρι 188.745 κοινές μετοχές και μέχρι 11.255 προνομιούχες χωρίς ψήφο μετοχές εντός του εύρους των τιμών αγοράς που καθορίστηκε από την ανωτέρω Γενική Συνέλευση ανεξάρτητα από κατηγορία μετοχών ήτοι μεταξύ 2,00 Ευρώ (ανώτατη) και 0,60 Ευρώ (κατώτατη).

Ανακοίνωση

ΤΗΣ Ι. ΜΠΟΥΤΑΡΗΣ & ΥΙΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

Ημερ.:  10/6/2005

Θέμα:  Διάθεση Ετήσιο Δελτίου Χρήσης 2004

Ανακοινώνεται από την εταιρία ότι το Ετήσιο Δελτίο Χρήσης για το Οικονομικό Έτος 2004 μπορεί να βρεθεί στο Site της εταιρίας στη διεύθυνση www.boutarigroup.gr

Ανακοίνωση

ΤΗΣ Ι. ΜΠΟΥΤΑΡΗΣ & ΥΙΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

Ημερ.:  8/3/2005

Θέμα:  Απόκτηση Ιδίων Μετοχών

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 16 ΚΝ 2190/20, όπως ισχύει και κατόπιν της από 29.6.2004 σχετικής αποφάσεως της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων και της από 5.7.2004 σχετικής ανακοινώσεως η εταιρία Ι. ΜΠΟΥΤΑΡΗΣ & ΥΙΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ανακοινώνει ότι εντός του χρονικού διαστήματος από 15 Μαρτίου 2005 έως και 15 Απριλίου 2005 δύναται να προβεί σε αγορά μέχρι 500.000 μετοχών κοινών ή προνομιούχων και κατ? αναλογία από κάθε κατηγορία μετοχών ήτοι μέχρι 471.864 κοινές μετο χές και μέχρι 28.136 προνομιούχες χωρίς ψήφο μετοχές εντός του εύρους των τιμών αγοράς που καθορίστηκε από την ανωτέρω Γενική Συνέλευση ανεξάρτητα από κατηγορία μετοχών ήτοι μεταξύ 2,00 Ευρώ (ανώτατη) και 0,60 Ευρώ (κατώτατη).

 Ανακοίνωση

ΤΗΣ Ι. ΜΠΟΥΤΑΡΗΣ & ΥΙΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

Ημερ.:  4/3/2005

Θέμα:  Απάντηση σε Επιστολή του ΧΑΑ

  1. Σε απάντηση επιστολής του Χ.Α. σχετικά με το ύψος στο οποίο διαμορφώνονται τα καθαρά αποτελέσματα προ φόρων του Ομίλου μετά την αφαίρεση των δικαιωμάτων μειοψηφίας, σύμφωνα με τα στοιχεία των δημοσιευμένων Ενοποιημένων Ισολογισμών για τα έτη 2002, 2003 και 2004, η εταιρία Ι.ΜΠΟΥΤΑΡΗΣ & ΥΙΟΣ HOLDING ΑΕ με επιστολή της προς το Χ.Α. γνωστοποιεί τα ακόλουθα:

“- Η αναλογία των μετόχων μειοψηφίας στους δημοσιευμένους Ενοποιημένους Ισολογισμούς των χρήσεων 2002, 2003 και 2004 έχει υπολογιστεί όπως είχαμε υποχρέωση στη βάση των καθαρών αποτελεσμάτων μετά την αφαίρεση των πάσης φύσεως φόρων (διαφορές φορολογικού ελέγχου, φόρος εισοδήματος, λοιποί μη ενσωματωμένοι στο λειτουργικό κόστος φόροι), της τρέχουσας και των προηγούμενων χρήσεων. Έτσι με τον ανωτέρω υπολογισμό τα δικαιώματα μειοψηφίας για τις χρήσεις 2002, 2003 και 2004 διαμορφώθηκαν ως εξής:
ΧΡΗΣΗ 2004: (135.929,93). ΧΡΗΣΗ 2003: (784.115,47). ΧΡΗΣΗ 2003 ΑΝΑΜΟΡΦΩΜΕΝΑ: 168.398,5. ΧΡΗΣΗ 2002: (1.021.444,00).

– Η αναλογία των μετόχων μειοψηφίας, όπως αναγράφεται στην επιστολή σας προϋποθέτει υπολογισμό της αναλογίας των μετόχων μειοψηφίας στα καθαρά αποτελέσματα προ φόρων. Έτσι η αναλογία των μετόχων μειοψηφίας διαμορφώνεται για τις χρήσεις 2002, 2003 και 2004 ως εξής:

ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ: ΧΡΗΣΗ 2004: (2.453.086,13). ΧΡΗΣΗ 2003: (1.206.526,35). ΧΡΗΣΗ 2003 (ΑΝΑΜ/ΝΑ): (254.012,38). ΧΡΗΣΗ 2002: 526.974,56. Μείον: Αναλογία μετόχων μειοψηφίας στα αποτελέσματα προ φόρων: ΧΡΗΣΗ 2004: (43.870,81). ΧΡΗΣΗ 2003: (666.345,65). ΧΡΗΣΗ 2003 (ΑΝΑΜ/ΝΑ): 286.168,32. ΧΡΗΣΗ 2002: (267.831,26).
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ ΟΜΙΛΟΥ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΝΑΛΟΓΙΑ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ: ΧΡΗΣΗ 2004: (2.409.215,32). ΧΡΗΣΗ 2003: (540.180,70). ΧΡΗΣΗ 2003 (ΑΝΑΜ/ΝΑ): (540.180,70). ΧΡΗΣΗ 2002: 794.805,82.”

  1. Σε σχέση με τα δημοσιευθέντα αποτελέσματα σε ενοποιημένη μορφή της Εταιρίας για την χρήση 2004 σε συνδυασμό με τις ρυθμίσεις της παρ. α του άρθρου 110 του Κανονισμού ΧΑ, η εταιρία γνωστοποιεί τα ακόλουθα:

“Τα Καθαρά Αποτελέσματα προ Φόρων (ζημίες) της χρήσεως αυτής σε επίπεδο Ομίλου ανέρχονται σε 2.453.086,13 Ευρώ. Το αρνητικό αυτό αποτέλεσμα δεν αποτυπώνει την δυναμική πορεία του Ομίλου, καθώς οφείλεται σε δύο έκτακτα γεγονότα:
Α. Ενοποίηση της ΚΥΜΗ ΕΜΦΙΑΛΩΤΙΚΗ ΑΕ: Στα αποτελέσματα της θυγατρικής εταιρίας ΚΥΜΗ ΕΜΦΙΑΛΩΤΙΚΗ ΑΕ ενοποιούνται για πρώτη φορά. Η ΚΥΜΗ ΕΜΦΙΑΛΩΤΙΚΗ Α.Ε. παρουσιάζει ζημίες επειδή για την 1η εταιρική χρήση ενοποιούνται 21 μήνες αντί για 12. Η εταιρεία αυτή έχει θέσει ήδη σε εφαρμογή επιχειρηματικό σχέδιο ανάπτυξής των προϊόντων της στην Ελληνική αγορά που ήδη έδειξε θετικά αποτελέσματα. Προβλέπεται ότι στη χρήση του 2005 το αποτέλεσμα της ΚΥΜΗ ΕΜΦΙΑΛΩΤΙΚΗ Α.Ε. θα είναι θετικό. Β. Αρνητικά Αποτελέσματα της ΜΥΘΟΣ ΖΥΘΟΠΟΙΪΑ ΑΕ: Το αποτέλεσμα της ΜΥΘΟΣ ΖΥΘΟΠΟΙΙΑ Α.Ε επηρεάζει αρνητικά τα αποτελέσματα του Ομίλου καθώς αποτυπώνεται υπό το στοιχείο Ι1α ως “ζημίες από συμμετοχή σε συγγενείς επιχειρήσεις” και ανέρχεται σε 2.738.978,17 Ευρώ. Το εν λόγω ποσό αντιστοιχεί στην ζημία που συνεπιφέρει η συμμετοχή της Εταιρίας μας κατά ποσοστό 32,07% στην ΜΥΘΟΣ ΖΥΘΟΠΟΙΙΑ Α.Ε. ο ισολογισμός της οποίας δείχνει φέτος ζημίες συνολικού ύψους 8,5 εκ. Ευρώ. Όπως έχει ήδη ανακοινωθεί στο ΧΑΑ και το επενδυτικό κοινό, η Εταιρία μας, ως μέτρο αναδιάρθρωσης των συμμετοχών της, προέβη το 2004 στη μεταβίβαση ποσοστών συμμετοχής της στην ΜΥΘΟΣ ΖΥΘΟΠΟΙΙΑ Α.Ε. προς την Scottish & Newcastle plc, η οποία είναι από τις μεγαλύτερες εταιρίες παραγωγής μπύρας παγκοσμίως. Αποτέλεσμα της μεταβολής αυτής ήταν η τελευταία να καταστεί πλέον μέτοχος της πλειοψηφίας με ποσοστό 67,92% και να αναλάβει πλήρως τον έλεγχο, τη Διοίκηση και τη χρηματοδότηση της ΜΥΘΟΣ ΖΥΘΟΠΟΙΙΑ, η οποία πλέον δεν συνιστά θυγατρική εταιρία του Ομίλου μας αλλά συγγενή εταιρία. Η μεταβίβαση αυτή έγινε σε εξαιρετικά καλή τιμή γεγονός που δείχνει τις θετικές προοπτικές της ΜΥΘΟΣ, παρά τα αποτελέσματά της και είχε θετικά αποτελέσματα για τον Όμιλό μας καθώς μας επέτρεψε να προβούμε στις παρακάτω ενέργειες: 1. Απαλλάξαμε την μητρική εταιρεία από τις δυσμενείς επιπτώσεις της συμμετοχής μας σε αυτήν, όπως την απεμπλοκή μας από παροχή εγγυήσεων υπέρ αυτής, 2. Μειώσαμε τον Ομιλικό μακροχρόνιο τραπεζικό δανεισμό κατά Euro 16,3 εκ. 3. Μειώσαμε τον Ομιλικό βραχυπρόθεσμο τραπεζικό δανεισμό κατά Euro 30,1 εκ. και τις λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις κατά Euro 8,6 εκ. 4. Αυξήσαμε το ποσοστό μας στη θυγατρική Ι. ΜΠΟΥΤΑΡΗΣ & ΥΙΟΣ ΟΙΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ Α.Ε., η οποία είναι συνεχώς κερδοφόρα, σε 100%. 5. Μειώσαμε τα εγγεγραμμένα βάρη στα ακίνητα των εταιρειών του Ομίλου από Euro 98,8 σε Euro 21,5 και προβλέπεται η περαιτέρω μείωσή τους σε επίπεδο ανάλογο του ύψους των δανείων. Παράλληλα, η διατήρηση από την εταιρεία μας σημαντικού ποσοστού (32%) στο μετοχικό κεφάλαιο της ΜΥΘΟΣ ΖΥΘΟΠΟΙΪΑ Α.Ε., που πλέον ελέγχεται από ένα πολύ ισχυρό διεθνή όμιλο στο χώρο της ζυθοποιίας, δημιουργεί όλες τις προϋποθέσεις για αποκόμιση μερισμάτων στο μέλλον. Η πραγματική αξία της ΜΥΘΟΣ ΖΥΘΟΠΟΙΪΑ Α.Ε αποτυπώνεται άλλωστε έμμεσα στο ύψος των κονδυλίων που η Scottish & Newcastle plc. έχει επενδύσει για την απόκτηση του ελέγχου του 68%, καθώς και στα κεφάλαια που έχει επενδύσει για την εξυγίανση της από την ανάληψη της διοίκησης (άνω των 30 εκ. Ευρώ). Ενώ λοιπόν όλα τα παραπάνω στοιχεία συνηγορούν στο θετικό του αποτελέσματος αυτής της επιχειρηματικής κίνησης, τα ενοποιημένα αποτελέσματα του Ομίλου επηρεάζονται δυσμενώς από τα αποτελέσματα της μη ελεγχόμενης πλέον συγγενούς εταιρίας ΜΥΘΟΣ ΖΥΘΟΠΟΙΙΑ Α.Ε. και δίνουν πρόσκαιρα στρεβλή εικόνα για την οικονομική κατάσταση του Ομίλου. Ο ενημερωμένος επενδυτής, που παρακολουθεί την πορεία του Ομίλου και της Εταιρίας μας, μπορεί και από αυτόν ακόμα τον ισολογισμό να διαγνώσει ότι δεν πρόκειται για παρατεταμένη εμφάνιση δυσμενών οικονομικών στοιχείων αλλά για συγκυριακό φαινόμενο, ενώ αντιθέτως συντρέχουν όλες εκείνες οι προϋποθέσεις και παράμετροι που θα τον οδηγήσουν να διαγνώσει την σε εταιρικό και Ομιλικό επίπεδο ανάκαμψη όλων των μεγεθών του Ομίλου. Ενδεικτικά αναφέρουμε ότι εάν το δυσμενές αποτέλεσμα της ΜΥΘΟΣ εφέρετο απευθείας σε μείωση των ιδίων κεφαλαίων το ενοποιημένο προ φόρων αποτέλεσμα θα ήταν θετικό. Για όλους τους παραπάνω λόγους αλλά και λόγω της λήψεως των ανωτέρω μέτρων θεωρούμε, ότι δεν συντρέχει περίπτωση εφαρμογής της δυνατότητας ένταξης των μετοχών της Εταιρίας μας σε καθεστώς επιτήρησης.”

Ανακοίνωση
ΤΗΣ Ι. ΜΠΟΥΤΑΡΗΣ & ΥΙΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ
Ημερ.:  4/3/2005
Θέμα:  Ενημέρωση για την πληρέστερη κατανόηση των δημοσιευθέντων αποτελεσμάτων καθώς και των συνθηκών που τα διαμόρφωσαν.

Στα πλαίσια της δημοσίευσης α) της Λογιστικής Κατάστασης και β) της Ενοποιημένης Λογιστικής Κατάστασης των αποτελεσμάτων της Χρήσης 2004, η διοίκηση της εταιρείας Ι. Μπουτάρης & Υιος Holding ΑΕ ενημερώνει το επενδυτικό κοινό με σκοπό την πληρέστερη κατανόηση των δημοσιευθέντων αποτελεσμάτων καθώς και των συνθηκών που τα διαμόρφωσαν.

Α. Ισολογισμός της Ι. Μπουτάρης & Υιός Holding AE: Μεταβολή Συμμετοχών: Το Δεκέμβριο του 2004 η εταιρεία μείωσε την συμμετοχή της στην εταιρεία ΜΥΘΟΣ ΖΥΘΟΠΟΙΙΑ Α.Ε. πουλώντας το 21,46% στην Scottish & Newcastle Plc και αγοράζοντας ταυτόχρονα το 7,08% από τις τράπεζες Πειραιώς και Alpha. Ως αποτέλεσμα των κινήσεων αυτών, η Scottish & Newcastle Plc κατέχοντας το 67,92% του μετοχικού κεφαλαίου αναλαμβάνει πλήρως της ευθύνη του management και της χρηματοδότησης της ΜΥΘΟΣ ΖΥΘΟΠΟΙΙΑ Α.Ε. Η ΜΠΟΥΤΑΡΗ HOLDING Α.Ε., κατέχοντας το 32,08% απελευθερώνεται από το σημαντικό βάρος των υποχρεώσεων της ΜΥΘΟΣ ΖΥΘΟΠΟΙΙΑ Α.Ε. και των εγγυήσεων υπέρ αυτής, ενώ παραμένει με ένα σημαντικό ποσοστό διατηρώντας την εμπιστοσύνη της στο μέλλον της εταιρείας και των προϊόντων της. Κέρδη προ Φόρων: Τα κέρδη προ φόρων παρουσιάζονται αυξημένα σε σχέση με πέρυσι και φτάνουν τα Euro 493.728.

Β. Ενοποιημένος Ισολογισμός της Ι. Μπουτάρης & Υιός Holding AE: Η μεταβολή στο ποσοστό που κατέχει η ΜΠΟΥΤΑΡΗ HOLDING Α.Ε. στην ΜΥΘΟΣ ΖΥΘΟΠΟΙΙΑ Α.Ε. μειώθηκε από 46,46% σε 32,07%. Το γεγονός αυτό έχει ως αποτέλεσμα η ΜΥΘΟΣ ΖΥΘΟΠΟΙΙΑ Α.Ε. να αποτελεί πλέον απλή συμμετοχή και όχι θυγατρική εταιρεία,. Για το λόγο αυτό στον Ενοποιημένο Ισολογισμό της εταιρείας για το 2004 δεν ενοποιείται η ΜΥΘΟΣ ΖΥΘΟΠΟΙΙΑ Α.Ε. Χωρίς την ενοποίηση της ΜΥΘΟΣ ΖΥΘΟΠΟΙΙΑ Α.Ε. τα αποτελέσματα χρήσης του 2004 δεν είναι συγκρίσιμα με αυτά της χρήσης του 2003. Για το λόγο αυτό, τα αποτελέσματα του 2003 αναμορφώθηκαν και παρουσιάζονται σε ξεχωριστή στήλη. Πωλήσεις: Σε ενοποιημένο επίπεδο ο Κύκλος Εργασιών ανήλθε στα Euro 34,1 εκ., δηλαδή αυξημένος κατά 7,9% σε σχέση με πέρυσι. Η αύξηση των πωλήσεων οφείλεται στην αύξηση των πωλήσεων της θυγατρικής εταιρείας ΜΠΟΥΤΑΡΗ ΟΙΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ Α.Ε. στην οποία η ΜΠΟΥΤΑΡΗ HOLDING A.Ε. αύξησε το ποσοστό της από 71% σε 100% το Δεκέμβριο του 2004, αλλά και στη θυγατρική ΚΥΜΗ ΕΜΦΙΑΛΩΤΙΚΗ Α.Ε., η οποία για πρώτη φορά ενοποιείται κλείνοντας χρήση 21 μηνών. Κέρδη προ Φόρων: Τα Κέρδη προ Φόρων διαμορφώθηκαν στο ύψος των Euro -2,45 εκ. Το αποτέλεσμα αυτό οφείλεται στη λογιστική αποτύπωση της συμμετοχής της ΜΥΘΟΣ ΖΥΘΟΠΟΙΙΑ Α.Ε. και στην ενοποίηση της για πρώτη φορά της θυγατρικής ΚΥΜΗ ΕΜΦΙΑΛΩΤΙΚΗ ΑΕ (21μηνη χρήση). Χωρίς την λογιστική αποτύπωση της μειοψηφικής συμμετοχής στη ΜΥΘΟΣ ΖΥΘΟΠΟΙΙΑ Α.Ε. το αποτέλεσμα είναι Euro 286. Παρατηρήσεις: 1. Οι μακροπρόθεσμες τραπεζικές υποχρεώσεις σε Ενοποιημένο επίπεδο είναι Euro 3,5 εκ. μειωμένες κατά Euro 16,3 εκ. σε σχέση με πέρυσι. 2. Οι βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις προς τράπεζες και συγγενείς εταιρείες σε Ενοποιημένο επίπεδο είναι Euro 14,5 εκ. δηλαδή μειωμένες κατά Euro 25,3 εκ. σε σχέση με πέρυσι. 3. Οι λοιπές Βραχυπρόθεσμές Υποχρεώσεις εκτός των Τραπεζών και συγγενών επιχειρήσεων σε Ενοποιημένο επίπεδο είναι Euro 17,0 εκ. δηλαδή μειωμένες κατά Euro 13,4 εκ. σε σχέση με πέρυσι. 4. Οι εγγραφές (υποθήκες-προσημειώσεις) που εμφανίζονται στα πάγια των εταιρειών του Ομίλου ύψους Euro 98,8 εκ. εταιρείας έχουν μειωθεί σε Euro 21,5 εκ. Ήδη δρομολογούνται οι απαραίτητες ενέργειες ώστε οι εγγραφές στα ακίνητα των εταιρειών του Ομίλου να περιοριστούν σε ύψος ανάλογο των τραπεζικών της υποχρεώσεων.

 

Ανακοίνωση
ΤΗΣ Ι. ΜΠΟΥΤΑΡΗΣ & ΥΙΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ
Ημερ.:  3/3/2005
Θέμα:  Εκδοση δύο κοινών ομολογιακών δανείων ύψους 4.000.000 και 3.000.000 Ευρώ αντιστοίχως, της θυγατρικής της ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΠΟΥΤΑΡΗΣ & ΥΙΟΣ ΟΙΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ Α.Ε.

Η εταιρία Ι. ΜΠΟΥΤΑΡΗΣ & ΥΙΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ανακοινώνει σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις τα ακόλουθα:

Στα πλαίσια της αναδιοργάνωσης των δανειακών υποχρεώσεων των εταιριών του Ομίλου ΜΠΟΥΤΑΡΗ και ειδικότερα της θυγατρικής της ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΠΟΥΤΑΡΗΣ & ΥΙΟΣ ΟΙΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ Α.Ε., η τελευταία προέβη στην λήψη αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της στις 25.2.2005 σχετικά με την έκδοση δύο κοινών ομολογιακών δανείων ύψους 4.000.000 και 3.000.000 Ευρώ αντιστοίχως και διάρκειας 10 ετών και 24 μηνών αντιστοίχως, εξασφαλισμένων με την εταιρική εγγύηση της μητρικής εταιρίας Ι. ΜΠΟΥΤΑΡΗΣ & ΥΙΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ και με την εγγραφή προσημειώσεως υποθήκης επί ακινήτων της τελευταίας στο Πικέρμι Αττικής, στα Σπάτα Αττικής και στο Ελευθέριο Κορδελιό Θεσσαλονίκης συνολικού ύψους 8.400.000 Ευρώ υπέρ του Εκπροσώπου των Ομολογιούχων οι όροι των οποίων κατόπιν εξουσιοδότησης της Γενικής Συνέλευσης προσδιορίστηκαν με τις από 28.2.2005 αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου της Εκδότριας και ορίστηκε ως Εκπρόσωπος των Ομολογιούχων και Διαχειριστής η ΩΜΕΓΑ Τράπεζα Α.Ε. με την οποία υπογράφηκαν οι σχετικές συμβάσεις την 1.3.2005. Τα εν λόγω ομολογιακά δάνεια θα καλυφθούν εξ ολοκλήρου από την ανωτέρω Τράπεζα το αργότερο έως την 9η Μαρτίου 2005. Οι εν λόγω αποφάσεις εντάσσονται στο γενικότερο πλαίσιο αναδιάρθρωσης του Τραπεζικού δανεισμού των Εταιριών του Ομίλου σε μακροχρόνια βάση και μέχρι σήμερα έχουν οδηγήσει σε απελευθέρωση από βάρη της πλειοψηφίας των ακινήτων των εταιριών του Ομίλου.

Ανακοίνωση
ΤΗΣ Ι. ΜΠΟΥΤΑΡΗΣ & ΥΙΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ
Ημερ.:  1/3/2005
Θέμα: Δεν προβλέπεται διανομή μερίσματος από τη χρήση 2004

 

Η διοίκηση της εταιρείας υλοποιώντας τις αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της 4ης Ιουνίου 2004 αλλά και του Διοικητικού Συμβουλίου, προχώρησε στην αγορά Ιδίων Μετοχών στο διάστημα από 3/1/2005 έως και 10/2/2005. Στο διάστημα αυτό η εταιρεία απέκτησε 331.460 κοινές μετοχές, δηλαδή το 1,14% του Μετοχικού Κεφαλαίου, με μέση τιμή αγοράς ευρώ 0,937. Οι παραπάνω μετοχές αποτελούν και το σύνολο των ιδίων μετοχών που υπάρχουν στο χαρτοφυλάκιο της εταιρείας.

Ανακοίνωση
ΤΗΣ Ι. ΜΠΟΥΤΑΡΗΣ & ΥΙΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ
Ημερ.:  25/1/2005
Θέμα:  Ανακοίνωση Μεταβολής Συμμετοχής της Ι. Μπουτάρης & Υιος Holding A.E. στην Μπουτάρη Οινοποιητική A.E.

 

Η Ι. Μπουτάρης & Υιος Holding A.E. απέκτησε τον έλεγχο του 100% της θυγατρικής της Μπουτάρη Οινοποιητική Α.Ε. μετά την ολοκλήρωση της συμφωνίας για την αγορά του 25,97% του μετοχικού κεφαλαίου από την ομάδα των θεσμικών επενδυτών με κεντρικό διαχειριστή την εταιρία venture capital Global Finance S.A. που από το 1999 συμμετείχαν στο μετοχικό κεφάλαιο της Μπουτάρη Οινοποιητική Α.Ε.. Το συνολικό τίμημα της συγκεκριμένης εξαγοράς ανέρχεται σε ευρώ 9,16 εκ.

Η Μπουτάρη Οινοποιητική Α.Ε. δραστηριοποιείται εδώ και 125 χρόνια στο χώρο του εμφιαλωμένου κρασιού και κατέχει ηγετική θέση στην Ελληνική αγορά, ενώ παράλληλα εξάγει τα προϊόντα της σε 40 χώρες. Ο κύκλος εργασιών της Μπουτάρη Οινοποιητική Α.Ε. για το 2004 ανήλθε σε ευρώ 32,7 εκ.

Σχολιάζοντας τη συμφωνία, ο Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος, της Ι. Μπουτάρης & Υιος Holding A.E., κος Κωνσταντίνος Σ. Μπουτάρης, δήλωσε ότι:

Η επαναπόκτηση του συνόλου των μετοχών της ιστορικής εταιρείας Μπουτάρη Οινοποιητική Α.Ε. αποδεικνύει την πίστη μας στις δυνατότητες & προοπτικές της εταιρείας σε παγκόσμιο επίπεδο Η κατοχή του 100% του μετοχικού κεφαλαίου της Μπουτάρη Οινοποιητική Α.Ε. θα μας δώσει τη δυνατότητα να εφαρμόσουμε με μεγαλύτερη ευελιξία τα επιχειρηματικά μας σχέδια που προβλέπουν ανάπτυξη τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό.

Η συμφωνία αυτή ολοκληρώνει το σχέδιο αναδιάρθρωσης των συμμετοχών της Ι. Μπουτάρης & Υιος Holding A.E. που είχε ως στόχους: (α) την δημιουργία καλύτερων προοπτικών ανάπτυξης για τις συνδεδεμένες (Μπουτάρη Οινοποιητική Α.Ε. & Μύθος Ζυθοποιία Α.Ε.) και (β) την βελτίωση όλων των οικονομικών μεγεθών της εισηγμένης Ι. Μπουτάρης & Υιος Holding A.E.

Τέλος, και με αφορμή την υπογραφή της συμφωνίας εξαγοράς, θα ήθελα να επισημάνω την ουσιαστική και πολύτιμη συμβολή της Global Finance στην πορεία και της Μπουτάρη Οινοποιητική Α.Ε. αλλά και της Μύθος Ζυθοποιία Α.Ε. τα τελευταία χρόνια.