Ανακοίνωση

ΤΗΣ Ι. ΜΠΟΥΤΑΡΗΣ & ΥΙΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

Ημερ.:  20/6/2012

Θέμα:  Ακύρωση μετοχών / ομολογιών εταιρίας

Mετά την ακύρωση 233.710 μετοχών που πραγματοποιήθηκε στις 20.6.2012,  το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας ανέρχεται πλέον σε 16.031.784 Ευρώ, διαιρούμενο σε 26.719.640 μετοχές, ονομαστικής αξίας μετοχής 0,60 ευρώ εκάστης, εκ των οποίων 25.179.640 μετοχές είναι κοινές με δικαιώματα ψήφου και 1.540.000 μετοχές είναι προνομιούχες χωρίς δικαιώματα ψήφου.