Ανακοίνωση

ΤΗΣ Ι. ΜΠΟΥΤΑΡΗΣ & ΥΙΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

Ημερ.:  27/6/2013

Θέμα:  Αποφάσεις Γενικής Συνέλευσης

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΤΗΣ Ι. ΜΠΟΥΤΑΡΗΣ & ΥΙΟΣ

ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ : 27 ΙΟΥΝΙΟΥ 2013

 

Σύμφωνα με το άρθρο 4.1.3.3 του Κανονισμού Χρηματιστηρίου Αθηνών και για την έγκαιρη ενημέρωση του επενδυτικού κοινού,  η Εταιρεία “Ι. ΜΠΟΥΤΑΡΗΣ & ΥΙΟΣ Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ”,  ενημερώνει ότι την 27 Ιουνίου 2013 στις 12:00 πραγματοποιήθηκε η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων στην έδρα της Εταιρίας στη Στενήμαχο Νάουσας.  Επί συνόλου 24.732.089 μετοχών και ψήφων παρίσταντο ή εκπροσωπούντο 5.600.000 μετοχές και ψήφοι, ήτοι το 22,64 % του συνόλου των μετοχών και ψήφων. Σημειώνεται ότι παραστάθηκαν τέσσερις μέτοχοι.

 

Κατά τη διάρκεια της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων συζητήθηκαν και ελήφθησαν ομόφωνα αποφάσεις σχετικά με τα κατωτέρω θέματα της ημερησίας διάταξης:

 

  1. Εγκρίθηκαν οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και οι Εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών για την εταιρική χρήση 2012.  Επίσης εγκρίθηκαν οι ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις της εταιρικής χρήσης 2012 καθώς και οι σχετικές Εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών και η δήλωση εταιρικής διακυβέρνησης.

 

  1. Απαλλάχθηκαν τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και οι Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές από κάθε ευθύνη για τη χρήση 2012.

 

  1. Εγκρίθηκαν αμοιβές προς εκτελεστικά μέλη του διοικητικού συμβουλίου.

 

  1. Εκλέχθηκε για τον έλεγχο της εταιρίας της χρήσης 2013 η ελεγκτική εταιρία «ΣΟΛ Α.Ε.Ο.Ε. και συγκεκριμένα ο Ορκωτός Ελεγκτής κ. Κωνσταντίνος Συλεούνης του Δημητρίου (Α.Μ. ΣΟΕΛ 14831) ως Τακτικός Ελεγκτής και ο Ορκωτός Ελεγκτής κ. Ιωάννης Πέρρος του Λεωνίδα (Α.Μ. ΣΟΕΛ 11951) ως αναπληρωτής του και καθορίσθηκε η αμοιβή τους.

 

  1.       Εξελέγη νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρίας με διετή θητεία, που θα απαρτίζεται από επτά (7) μέλη και δη τους κ.κ. Κωνσταντίνο Μπουτάρη του Στυλιανού, Μαρίνα Μπουτάρη του Κωνσταντίνου, Χριστίνα Μπουτάρη του Κωνσταντίνου, Ελένη Μπουτάρη του Κωνσταντίνου,  Φανή Στ. Μπουτάρη, Ελευθέριο Αρτόπουλο και Σπυρίδωνα Ιωάννου Θεοδωρόπουλο.  Στη συνέχεια ορίστηκαν, κατά τις διατάξεις του Ν. 3.016/2002, όπως ισχύει, οι κ.κ. Ελευθέριος Αρτόπουλος και Σπυρίδων Ι. Θεοδωρόπουλος ως ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.
  2. Ενεκρίθη η παροχή εγγυήσεως σε τραπεζική σύμβαση  της θυγατρικής εταιρίας Ι. ΜΠΟΥΤΑΡΗΣ & ΥΙΟΣ ΟΙΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ Α.Ε.

 

 

Για την Εταιρεία

Ι. ΜΠΟΥΤΑΡΗΣ & ΥΙΟΣ HOLDING A.E.

Το Διοικητικό Συμβούλιο