∆ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 28/08/2003

Στα πλαίσια της δημοσίευσης α) της Λογιστικής Κατάστασης και β) της Ενοποιημένης Λογιστικής Κατάστασης των αποτελεσμάτων του 2ου τριμήνου 2003, η διοίκηση της εταιρείας «Ι. Μπουτάρης & Υιος Holding Α.Ε.» αισθάνεται την υποχρέωση να επικοινωνήσει με το επενδυτικό κοινό με σκοπό την πληρέστερη κατανόηση των δημοσιευθέντων αποτελεσμάτων καθώς και των συνθηκών που τα διαμόρφωσαν.

Πωλήσεις
Σε ενοποιημένο επίπεδο οι πωλήσεις διαμορφώθηκαν στα € 38.009.485 αυξημένες κατά 3 % περίπου σε σχέση με την περυσινή χρονιά.

Η αύξηση των πωλήσεων προέρχεται και από τις δύο θυγατρικές εταιρείες του Ομίλου (Ι. Μπουτάρης Οινοποιητική Α.Ε. και Μύθος Α.Ε.), οι οποίες κατάφεραν να αυξήσουν τα μερίδιά τους στις αγορές του κρασιού και της μπύρας αντίστοιχα.

Η διοίκηση της εταιρείας εκτιμά ότι τα μεγέθη του Ομίλου θα εξακολουθήσουν να κινούνται θετικά στο σύνολο του έτους και σύμφωνα με τον αρχικό προϋπολογισμό

Κέρδη προ Φόρων Τόκων και Αποσβέσεων – Κέρδη προ Φόρων
Σε ενοποιημένο επίπεδο, τα Κέρδη προ Φόρων Τόκων και Αποσβέσεων (EBIDTA) σημείωσαν άνοδο κατά 9,1 % σε σχέση με το 2002. Τα Κέρδη προ Φόρων (ΕΒΤ) σημείωσαν άνοδο κατά 25,2 % σε σχέση με το 2002.

Η άνοδος αυτή οφείλεται στον αυστηρό έλεγχο των δαπανών, και στη μείωση του χρηματοοικονομικού κόστους.

Μακροπρόθεσμος δανεισμός
Ο όμιλος προχώρησε σε μετατροπή μέρους των βραχυπρόθεσμων τραπεζικών υποχρεώσεών του σε μακροπρόθεσμο με αποτέλεσμα και την μείωση του χρηματοοικονομικού κόστους.