ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
ΤΗΣ Ι. ΜΠΟΥΤΑΡΗΣ & ΥΙΟΣ
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ : 29 ΙΟΥΝΙΟΥ 2007

Στις 29.6.2007 ημέρα Παρασκευή και ώρα 12:00 συνήλθαν στα γραφεία της Εταιρίας στο Ελευθέριο Κορδελιό Θεσσαλονίκης (Ν. Μοναστηρίου 134) οι μέτοχοι της Εταιρίας «Ι. ΜΠΟΥΤΑΡΗΣ & ΥΙΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ» σε Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση στην οποία παρέστησαν και εκπροσωπήθηκαν οκτώ μέτοχοι κατέχοντες συνολικά 12.945.324 κοινές με ψήφο μετοχές επί συνόλου 25.828.000 μετοχών με ψήφο, ήτοι έχουσα απαρτία ανερχόμενη σε ποσοστό 50,12% του συνόλου των μετοχών με ψήφο, όπου και συζητήθηκαν και ελήφθησαν ομόφωνα και παμψηφεί αποφάσεις επί των κατωτέρω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης ήτοι:

  1. Εγκρίθηκαν οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της εταιρικής χρήσης 1/1/2006 – 31/12/2006 καθώς και οι Εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών. Επίσης εγκρίθηκαν οι ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις της εταιρικής χρήσης 1/1/2006- 31/12/2006 καθώς και οι σχετικές Εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών.
  2. Απαλλάχθηκαν τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και οι Ελεγκτές από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για τη χρήση του έτους 2006, σύμφωνα με το νόμο και το άρθρο 26 του Καταστατικού
  3. Εξελέγη ο Ορκωτός Ελεγκτής κ. Ιωάννης Πέρρος του Λεωνίδα (Α.Μ. ΣΟΕΛ 11951), ως Τακτικός Ελεγκτής και η Ορκωτός Ελεγκτής κ. Αγγελική Γρατσία – Δρομπάκη του Κωνσταντίνου (Α.Μ. ΣΟΕΛ 13071) ως αναπληρώτριά του, αμφότεροι μέλη της Ελεγκτικής εταιρίας ΣΟΛ αεοε (Φωκ. Νέγρη 3, 112 57 Αθήνα), για τον έλεγχο της οικονομικής χρήσης (Οικονομικών Καταστάσεων της Εταιρίας και των Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων) 1/1/2007 έως 31/12/2007 και καθορίστηκε η αμοιβή τους.
  4. Εγκρίθηκαν οι αμοιβές μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 1/1/2006 έως 31/12/2006 και προεγκρίθηκαν οι αμοιβές των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την τρέχουσα χρήση.
  5. Αποφασίστηκε η κατ’ άρθρο 16 Κ.Ν. 2190/1920 αγορά ιδίων μετοχών μέσω του ΧΑ και συγκεκριμένα η εντός χρονικού διαστήματος δώδεκα (12) μηνών από τη λήψη της αποφάσεως αυτή δυνατότητα της Εταιρίας με αποφάσεις του ΔΣ αυτής που εξουσιοδοτήθηκε ρητά προς τούτο και για την εν γένει υλοποίηση της απόφασης, για αγορά μέχρι του 10% του συνόλου των μετοχών της δηλαδή συνολικά μέχρι 2.736.800 μετοχές κοινές ή και προνομιούχες και κατά αναλογία από κάθε κατηγορία μετοχών δηλαδή μέχρι 2.582.800 κοινές μετοχές και μέχρι 154.000 προνομιούχες χωρίς ψήφο μετοχές, ενώ καθορίστηκε το εύρος των τιμών αγοράς ιδίων μετοχών ήτοι ως κατώτατη τιμή 0,50 Ευρώ και ως ανώτατη 2,00 Ευρώ και για τις δύο κατηγορίες μετοχών.
  6. Ματαιώθηκε η απόφαση επί των υπ’ αριθμ. 7 & 8 θεμάτων της ημερησίας διατάξεως, τα οποία θα συζητηθούν σε Επαναληπτική Τακτική Γενική Συνέλευση στις 13 Ιουλίου 2007.
  7. Αναβλήθηκε η συζήτηση επί του υπ ́ αριθ. 10 θέματος της Ημερήσιας Διάταξης, το οποίο θα συζητηθεί σε Επαναληπτική Τακτική Γενική Συνέλευση στις 13 Ιουλίου 2007.
  8. Αποφασίστηκε η αλλαγή της έδρας της εταιρίας και ορίσθηκε ως νέα έδρα ο δήμος Νάουσας του νομού Ημαθίας.
  9. Εξελέγη νέο πενταμελές Διοικητικό Συμβούλιο με διετή θητεία, απαρτιζόμενο από τους Κωνσταντίνο Σ. Μπουτάρη, Μαρίνα Κ. Μπουτάρη, Φανή Σ. Μπουτάρη, Οδυσσέα Π. Κυριακόπουλο και Σπυρίδωνα Ι. Θεοδωρόπουλο (οι δυο τελευταίοι ορίστηκαν ως ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη).

Για την Εταιρεία

Ι. ΜΠΟΥΤΑΡΗΣ & ΥΙΟΣ HOLDING A.E.

Το Διοικητικό Συμβούλιο