Ι. ΜΠΟΥΤΑΡΗΣ & ΥΙΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ (Ι. ΜΠΟΥΤΑΡΗΣ & ΥΙΟΣ HOLDING Α.Ε.)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
ΠΕΡΙ
ΟΡΙΣΜΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ

Στο πλαίσιο της υπ’ αριθμ. 3/347/12.7.2005 απόφασης του Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς η Εταιρία Ι. ΜΠΟΥΤΑΡΗΣ & ΥΙΟΣ HOLDING Α.Ε. ανακοινώνει ότι, δια της από 28.11.2006 απόφασης του Διοικητικού της Συμβουλίου ορίσθηκε – σύμφωνα με το άρθρο 7 παρ. 3 του Ν. 3016 / 2002, όπως ισχύει, ως Εσωτερικός Ελεγκτής αυτής η κ. Ιωάννα Κατσάπη του Ευαγγέλου, η οποία αναλαμβάνει καθήκοντα από 29.11.2006.

Πικέρμι, 29.11.2006
Ι. ΜΠΟΥΤΑΡΗΣ & ΥΙΟΣ HOLDING Α.Ε.