Ανακοίνωση

ΤΗΣ Ι. ΜΠΟΥΤΑΡΗΣ & ΥΙΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

Ημερ.:  3/12/2013

Θέμα:  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 4.1.4.4 ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ Χ.Α.
Στο πλαίσιο της δημοσίευσης των οικονομικών καταστάσεων της περιόδου από 01/01/2013 – 30/09/2013 της Εταιρείας Ι.ΜΠΟΥΤΑΡΗΣ & ΥΙΟΣ HOLDING A.E.και κατ’ εφαρμογή της παρ. 4.1.4.4. του κανονισμού του Χ.Α., γνωστοποιείται προς το επενδυτικό κοινό ότι το σύνολο των μετοχών της Εταιρείας παραμένει στην κατηγορία “Επιτήρησης” όπου μεταφέρθηκε στις 6/9/2011 με την από 5/9/2011 απόφαση του Δ.Σ. του Χ.Α. Ο λόγος για την ένταξη στην κατηγορία “Επιτήρησης” ήταν ότι σύμφωνα με την ετήσια οικονομική έκθεση της 31/12/2010 διαπιστώθηκε ότι οι ζημιές κατά τη χρήση διαμορφώθηκαν σε επίπεδο μεγαλύτερο από 30% της καθαρής θέσης και δεν έχουν ακόμα γίνει ενέργειες για την βελτίωση αυτής μέσω αύξησης μετοχικού κεφαλαίου, λόγω της γενικότερης οικονομικής συγκυρίας.

 

Το α΄ 9μηνο του 2013 είχε δύο όψεις, το πριν από το καλοκαίρι και το υπόλοιπο διάστημα μέχρι σήμερα.  Η πρώτη περίοδος  χαρακτηρίστηκε από έντονη ύφεση αλλά και σημαντικά γεγονότα όπως η ανακεφαλαιοποίηση και η αναδιάταξη των ελληνικών τραπεζών, η χρηματοδότηση της ελληνικής οικονομίας από την Ευρωπαϊκή ΄Ενωση, το Δ.Ν.Τ. και η τραπεζική και δημοσιονομική κρίση της Κύπρου.  Η δεύτερη περίοδος χαρακτηρίστηκε από την εξαιρετική εισαγόμενη τουριστική κίνηση, τη μείωση της ύφεσης, την επίτευξη θετικών προσήμων στην εκτέλεση του προϋπολογισμού αλλά και την επακόλουθη βελτίωση του οικονομικού κλίματος μαζί με πληθώρα θετικών διεθνών δημοσιευμάτων για την ελληνική οικονομία.

 

Στο χρονικό διάστημα αυτό, η εταιρία βελτίωσε μια σειρά δεικτών ακολουθώντας και αμυντική και προσεκτική στρατηγική.

 

Συγκεκριμένα:  το συνολικό μικτό κέρδος διαμορφώθηκε σε €2.594 χιλ. έναντι  €2.106 χιλ. του 2012.  Αύξηση που προέρχεται αποκλειστικά από τη βελτίωση του ποσοστού μικτού κέρδους κατά επτά μονάδες ήτοι από 21,4% σε 28,7%.  Οι πωλήσεις στο αντίστοιχο διάστημα μειώθηκαν κατά 8% στο επίπεδο των 9 εκ. €

Οι δαπάνες διάθεσης μειώθηκαν σημαντικά από €3.430 χιλ. σε €2.554 χιλ. όπως επίσης και οι δαπάνες διοικητικής λειτουργίας  από €1.275 χιλ. σε €1.157 χιλ., οπότε και  καταγράφηκε συνολική μείωση δαπανών €758 χιλ.

Τα συνολικά αποτελέσματα προ φόρων του Ομίλου αναμορφώθηκαν σε ζημιά €2.489 χιλ. έναντι ζημίας €2.449 το 2012.  Στο σημείο αυτό πρέπει να επισημανθεί ότι στην 9μηνη χρήση 2013 τα αποτελέσματα επιβαρύνθηκαν με εγγραφές συνολικού ύψους €1.100 χιλ. έναντι μηδενικών το 2012.  Οι επιβαρύνσεις αυτές αφορούν πρόστιμα και προβλέψεις επιβαρύνσεων που δημιουργήθηκαν λόγω των ρυθμίσεων των καθυστερημένων οφειλών της εταιρίας προς το ελληνικό δημόσιο και τους ασφαλιστικούς οργανισμούς.

 

ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΙ του 2013
ΟΙ ενδείξεις για την ανάκαμψη της ελληνικής οικονομίας για το 2014 είναι πλέον εμφανείς και δημιουργούν θετικές προσδοκίες για το 2014.  Η τουριστική περίοδος του 2014 προβλέπεται επίσης θετική.  Παρόλα αυτά, η εταιρία είναι συγκρατημένα αισιόδοξη και πιστεύει ότι η ανάκαμψη στον κλάδο θα είναι σταδιακή και κατά πάσα πιθανότητα θα επιταχυνθεί μετά το Πάσχα 2014.
Η εταιρία θα συνεχίσει την περιοριστική τακτική των εκπτώσεων και παροχών με στόχο τη βελτίωση του ποσοστού μικτού κέρδους όπως έχει υλοποιηθεί κατά το 9μηνο του 2013.  Η επίλυση προβλημάτων ρευστότητας θα δώσει τη δυνατότητα και το έναυσμα για ένα θετικό 2014.