Ανακοίνωση

ΤΗΣ Ι. ΜΠΟΥΤΑΡΗΣ & ΥΙΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

Ημερ.:  3/6/2013

Θέμα:  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 4.1.4.4. ΤΟΥ ΧΑ

Στο πλαίσιο της δημοσίευσης των οικονομικών καταστάσεων της περιόδου από 01/01/2013 – 31/03/2013 της Εταιρείας Ι.ΜΠΟΥΤΑΡΗΣ & ΥΙΟΣ HOLDING A.E.και κατ’ εφαρμογή της παρ. 4.1.4.4. του κανονισμού του Χ.Α., γνωστοποιείται προς το επενδυτικό κοινό ότι το σύνολο των μετοχών της Εταιρείας παραμένει στην κατηγορία “Επιτήρησης” όπου μεταφέρθηκε στις 6/9/2011 με την από 5/9/2011 απόφαση του Δ.Σ. του Χ.Α. Ο λόγος για την ένταξη στην κατηγορία “Επιτήρησης” ήταν ότι σύμφωνα με την ετήσια οικονομική έκθεση της 31/12/2010 διαπιστώθηκε ότι οι ζημιές κατά τη χρήση διαμορφώθηκαν σε επίπεδο μεγαλύτερο από 30% της καθαρής θέσης και δεν έχουν ακόμα γίνει ενέργειες για την βελτίωση αυτής μέσω αύξησης μετοχικού κεφαλαίου, λόγω της γενικότερης οικονομικής συγκυρίας.

Το α΄ τρίμηνο του 2013 ήταν πάλι αρνητικό στις γενικές καταναλώσεις όλης της οικονομίας, δεν θα χαρακτηρίσει όμως το σύνολο του 2013 κατά την άποψη της Διοίκησης.  Οι προοπτικές για το σύνολο του χρόνου είναι καλές και η αισιοδοξία αυτή στηρίζεται στην προβλεπόμενη καλή τουριστική περίοδο αλλά και στην σταθεροποίηση του οικονομικού και πολιτικού κλίματος.  Ήδη, οι καταναλώσεις των εορτών του Πάσχα ήταν πολύ θετικές και προοιωνίζουν μια καινούργια τάση.

 

Στο περιβάλλον αυτό η εταιρία κατέγραψε το α΄ τρίμηνο μειώσεις πωλήσεων οι οποίες όμως οφείλονται κυρίως στην αλλαγή της εμπορικής στρατηγικής στα προϊόντα Καμπά και στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.

 

Ο καθαρός ενοποιημένος κύκλος εργασιών  είναι μειωμένος κατά 20,7% σε σχέση με την χρήση 2012 ήτοι από €2,9 εκ. σε €2,3 εκ.

Το μικτό περιθώριο κέρδους (των μη βιολογικών στοιχείων) κατά την χρήση 2013 σε ενοποιημένη βάση, ανήλθε σε 29,1% του ενοποιημένου κύκλου εργασιών έναντι του 28,5% της προηγούμενης χρονιάς. Η αύξηση αυτή είναι πολύ μικρή, όμως συγκυριακή,  προβλέπεται δε άμεσα να καταγράψει μεγάλες θετικές διαφορές έναντι του 2012.

Τα άλλα έσοδα εκμετάλλευσης το 2013 μαζί με την επίπτωση της αξίας των βιολογικών προϊόντων  ήταν €79χιλ. έναντι €116 χιλ. το 2012. Τα άλλα έξοδα αυξήθηκαν από €55 χιλ. το 2012 σε €173 χιλ το 2013 .

Τα οργανικά έξοδα (διάθεσης και διοίκησης) μειώθηκαν από €1.477 χιλ. το 2012 σε €1.100 χιλ.

Το χρηματοοικονομικό κόστος το 2013 μειώθηκε από €197 χιλ.  το 2012 σε €191 χιλ.

Το λειτουργικό αποτέλεσμα της χρήσης ήταν ζημία €760 χιλ. έναντι ζημίας €822 χιλ. του 2012.

Η μείωση της ζημίας, παρόλο τον μειωμένο κύκλο εργασιών και το καταγεγραμμένο σχεδόν αμετάβλητο μικτό περιθώριο κέρδους, οφείλεται στην δραστική μείωση των δαπανών.

 

ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΙ του 2013

Η σημαντική επιδείνωση της οικονομίας το 2012 ανέτρεψε τις προβλέψεις της Διοίκησης για τη χρονιά που έκλεισε.  Οι προοπτικές για το 2013 είναι συγκρατημένα θετικές.  Η καλή πορεία του τουρισμού αντισταθμίζεται όμως μερικώς από την υποτονική εσωτερική αστική αγορά και την βραδεία ανάκαμψη των εξαγωγών.

Η εταιρία προχωρεί σε νέα μέτρα ελέγχου των δαπανών της ώστε να μπορέσει να αντιμετωπίσει τυχόν έκτακτη επιδείνωση της κατάστασης.  Παράλληλα, όμως εφαρμόζει επιθετική και συνετή εμπορική πολιτική ώστε να αξιοποιήσει τις πιθανότητες ανάκαμψης της αγοράς αλλά και τη διεύρυνση του μεριδίου της.

Το 2013, θα είναι μια, οπωσδήποτε, καλύτερη χρονιά από το 2012.  Η αβεβαιότητα των προβλέψεων την εποχή αυτή δεν επιτρέπει ακόμη μια θετική και ασφαλή πρόβλεψη για το σύνολο του 2013.