Ανακοίνωση

ΤΗΣ Ι. ΜΠΟΥΤΑΡΗΣ & ΥΙΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

Ημερ.:  3/6/2014

Θέμα:  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 4.1.4.4 ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ Χ.Α

Στο πλαίσιο της δημοσίευσης των οικονομικών καταστάσεων της περιόδου από 01/01/2014 – 31/03/2014 της Εταιρείας Ι.ΜΠΟΥΤΑΡΗΣ & ΥΙΟΣ HOLDING A.E. και κατ’ εφαρμογή της παρ. 4.1.4.4. του κανονισμού του Χ.Α., γνωστοποιείται προς το επενδυτικό κοινό ότι το σύνολο των μετοχών της Εταιρείας παραμένει στην κατηγορία “Επιτήρησης” όπου μεταφέρθηκε στις 6/9/2011 με την από 5/9/2011 απόφαση του Δ.Σ. του Χ.Α. Ο λόγος για την ένταξη στην κατηγορία “Επιτήρησης” ήταν ότι σύμφωνα με την ετήσια οικονομική έκθεση της 31/12/2010 διαπιστώθηκε ότι οι ζημιές κατά τη χρήση διαμορφώθηκαν σε επίπεδο μεγαλύτερο από 30% της καθαρής θέσης και δεν έχουν ακόμα γίνει ενέργειες για τη βελτίωση αυτής μέσω αύξησης μετοχικού κεφαλαίου, λόγω της γενικότερης οικονομικής συγκυρίας.

Το α΄ τρίμηνο του 2014, παρά τη γενικότερη συνεχιζόμενη δυσμενή οικονομική συγκυρία, την απουσία χρηματοδότησης, η εταιρία, συνεχίζοντας τη στρατηγική βελτίωσης των λειτουργικών οικονομικών μεγεθών της, βελτίωσε  στο τρέχον α΄ τρίμηνο μια σειρά σημαντικών δεικτών.

 

Συγκεκριμένα:

Ο καθαρός ενοποιημένος κύκλος εργασιών κατέγραψε αύξηση 15,6% και διαμορφώθηκε στα 2,7 εκατ. ευρώ έναντι 2,3 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο τρίμηνο του 2013.

 

Το μικτό περιθώριο κέρδους (των μη βιολογικών στοιχείων) αυξήθηκε κατά 19,8% έναντι της αντίστοιχης περιόδου του 2013 και διαμορφώθηκε σε ποσοστό επί του κύκλου εργασιών στο 30,1% έναντι 29,1% του α΄ τριμήνου 2013.

 

Τα άλλα έσοδα ήταν €352 χιλ. έναντι €79 χιλ το 2013.  Τα άλλα έξοδα μειώθηκαν από €173 χιλ. σε €82 χιλ.

 

Τα οργανικά έξοδα (διάθεσης και διοίκησης) παρέμειναν σταθερά έναντι του 2013 και διαμορφώθηκαν σε €1.124 χιλ. το 2014 έναντι €1.100 το 2013.

 

Το λειτουργικό αποτέλεσμα της περιόδου βελτιώθηκε σημαντικά (σημαντική μείωση ζημιών κατά €630 χιλ) και διαμορφώθηκε σε ζημία €329 χιλ. έναντι ζημίας €959 χιλ. το αντίστοιχο διάστημα 2013.  Η μείωση της ζημιάς οφείλεται αφενός στην αύξηση του κύκλου εργασιών, στη σημαντική βελτίωση του μικτού περιθωρίου και στην πώληση ακινήτου της Holding.

 

ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΙ του 2014

H γενικότερη εκτίμηση για τη βελτίωση και ανάκαμψη της Ελληνικής οικονομίας το 2014 και η σαφής βελτίωση των δημοσιονομικών της χώρας, αναμένεται να σταθεροποιήσει το οικονομικό κλίμα της χρονιάς αυτής και να επηρεάσει θετικά τη συνολική κατανάλωση αλλά και την κατανάλωση  κρασιού ειδικότερα.  Η αναδιάρθρωση του τραπεζικού συστήματος, η οποία εξελίσσεται, εκτιμάται ότι θα συμβάλει στην ομαλοποίηση της ρευστότητας στην αγορά και στην ενίσχυση της επιχειρηματικής δραστηριότητας με έμφαση στους τομείς με εξαγωγικό προσανατολισμό.

 

Η προσδοκώμενη αύξηση και το 2014, του ήδη καλού τουρισμού του 2013, πιστεύουμε ότι θα βοηθήσει σημαντικά την ανάκαμψη τη χρονιά αυτή και θα δημιουργήσει τις προϋποθέσεις για μια ομαλή και δυναμική εξέλιξη των μεγεθών της εταιρείας.