Ανακοίνωση

ΤΗΣ Ι. ΜΠΟΥΤΑΡΗΣ & ΥΙΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

Ημερ.:  30/11/2012

Θέμα:  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 4.1.4.4. ΤΟΥ ΧΑ
Στο πλαίσιο της δημοσίευσης των οικονομικών καταστάσεων της περιόδου από 01/01/2012 – 30/09/2012 της Εταιρείας Ι.ΜΠΟΥΤΑΡΗΣ & ΥΙΟΣ HOLDING A.E.και κατ’ εφαρμογή της παρ. 4.1.4.4. του κανονισμού του Χ.Α., γνωστοποιείται προς το επενδυτικό κοινό ότι το σύνολο των μετοχών της Εταιρείας παραμένει στην κατηγορία “Επιτήρησης” όπου μεταφέρθηκε στις 6/9/2011 με την από 5/9/2011 απόφαση του Δ.Σ. του Χ.Α. Ο λόγος για την ένταξη στην κατηγορία “Επιτήρησης” ήταν ότι σύμφωνα με την ετήσια οικονομική έκθεση της 31/12/2010 διαπιστώθηκε ότι οι ζημιές κατά τη χρήση διαμορφώθηκαν σε επίπεδο μεγαλύτερο από 30% της καθαρής θέσης χωρίς να έχουν γίνει ενέργειες για την βελτίωση αυτής μέσω αύξησης μετοχικού κεφαλαίου.

Η ύφεση στο 9μηνο του 2012 συνεχίζεται και η χρονιά προβλέπεται να κλείσει με αρνητικό πρόσημο 6-6,5%.

 

Ο σχηματισμός τρικομματικής κυβέρνησης έδωσε το έναυσμα για αρκετή αισιοδοξία και εντός αλλά και εκτός Ελλάδος.  Αποτέλεσμα αυτής της αισιοδοξίας ήταν η αναστροφή του αρνητικού κλίματος στον τουρισμό και σ’ έναν βαθμό στην καταναλωτική συμπεριφορά των Ελλήνων.  Οι τουριστικές περιοχές επηρεάστηκαν θετικά.  Αντιθέτως, τα μεγάλα αστικά κέντρα συνεχίζουν να αντιμετωπίζουν σοβαρότατα προβλήματα στην οικονομική τους δραστηριότητα.

Μέσα σε αυτό το αβέβαιο κλίμα ο όμιλος κατέγραψε μείωση  πωλήσεων από 11,0 εκ € το 9μηνο του 2011 σε 9,9 εκ € συνολικά.
Η μείωση αυτή των πωλήσεων είχε την αντίστοιχη μείωση των μικτών κερδών από 2,8 εκ € το 9μηνο του 2011 σε 2,1 εκ €.  Όμως παράλληλα οι δαπάνες μαζί με τις χρηματοοικονομικές διαμορφώθηκαν στο ποσό των €5.166 χιλ. έναντι €4.126 χιλ. του 2011.  Οι αυξήσεις αυτές προέρχονται κυρίως από τη νέα οργανωτική δομή και στρατηγική που αναμένεται να αρχίσει να αποδίδει από τους τελευταίους μήνες του έτους και μετά.
Τα ενοποιημένα αποτελέσματα του Ομίλου προ φόρων αποσβέσεων και χρηματοοικονομικών επιβαρύνσεων διαμορφώθηκαν σε € 1.409 χιλ. αρνητικά έναντι € 213 χιλ αρνητικών το 2011, και τα αποτελέσματα προ φόρων σε €2.445 χιλ. αρνητικά έναντι €1.242 χιλ. αρνητικά το 2011.
ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΙ του Δ’ ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2012
Η παρατεταμένη αβεβαιότητα  για την έγκριση της δόσης των 44 δις € που έληξε θετικά την 26 Νοεμβρίου 2012, παρέτεινε και βάθυνε την ύφεση για τους επόμενους μήνες του φθινοπώρου.  Η αναμενόμενη σχετική ανάκαμψη δεν παρουσιάστηκε και μετατίθεται πλέον στο α΄ εξάμηνο του 2013.
Στο νέο αυτό οικονομικό περιβάλλον, η εταιρία ανασυγκροτήθηκε ώστε να αντιμετωπίσει τα νέα δεδομένα.  Ήδη σχεδιάζεται νέο επιχειρηματικό σχέδιο και πιστεύεται ότι τελικά το 2013 θα είναι για την εταιρία το έτος ανάκαμψης της μετά από 4 χρόνια δυσκολιών.