Ανακοίνωση

ΤΗΣ Ι. ΜΠΟΥΤΑΡΗΣ & ΥΙΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

Ημερ.:  30/8/2013

Θέμα:  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 4.1.4.4 ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ Χ.Α.
Στο πλαίσιο της δημοσίευσης των οικονομικών καταστάσεων της περιόδου από 01/01/2013 – 30/06/2013 της Εταιρείας Ι.ΜΠΟΥΤΑΡΗΣ & ΥΙΟΣ HOLDING A.E. και κατ’ εφαρμογή της παρ. 4.1.4.4. του κανονισμού του Χ.Α., γνωστοποιείται προς το επενδυτικό κοινό ότι το σύνολο των μετοχών της Εταιρείας παραμένει στην κατηγορία “Επιτήρησης” όπου μεταφέρθηκε στις 6/9/2011 με την από 5/9/2011 απόφαση του Δ.Σ. του Χ.Α. Ο λόγος για την ένταξη στην κατηγορία “Επιτήρησης” ήταν ότι σύμφωνα με την ετήσια οικονομική έκθεση της 31/12/2010 διαπιστώθηκε ότι οι ζημιές κατά τη χρήση διαμορφώθηκαν σε επίπεδο μεγαλύτερο από 30% της καθαρής θέσης και δεν έχουν ακόμα γίνει ενέργειες για την βελτίωση αυτής μέσω αύξησης μετοχικού κεφαλαίου, λόγω της γενικότερης οικονομικής συγκυρίας.

 

Το α΄ 6μηνο του 2013 επιβεβαίωσε τις αρνητικές προβλέψεις των Διεθνών Οργανισμών για την ύφεση και την ανεργία στην Ελλάδα και κινήθηκε στα επίπεδα του 4,5% αρνητικό  και 27,10 επίσης αρνητικό αντίστοιχα.

Η ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών προχώρησε καθώς επίσης και η χρηματοδότηση της ελληνικής οικονομίας από την ευρωπαϊκή ένωση και το Δ.Ν.Τ. θέτοντας πιο στέρεες βάσεις για την ανάκαμψη της οικονομίας. Οι επιπτώσεις όμως της ύφεσης συνεχίσθηκαν με αποτέλεσμα την περαιτέρω μείωση της κατανάλωσης αλλά και τη δραστική αλλαγή του μοντέλου της τελευταίας.

Το αρνητικό αυτό περιβάλλον επιδείνωσε και η τραπεζική και δημοσιονομική κρίση της Κύπρου το Μάρτιο με άμεσα αρνητικά αποτελέσματα και στην Ελλάδα.

Το γενικότερο αυτό αρνητικό κλίμα επηρεάσθηκε πολύ θετικά από τις προβλεπόμενες πολύ ενθαρρυντικές προοπτικές του εισαγόμενου τουρισμού του 2013. Ήδη πλέον φαίνεται ότι το 2013 θα αποτελέσει χρονιά ρεκόρ για τον τουρισμό στην Ελλάδα παρόλη τη σημαντική μείωση του εσωτερικού τουρισμού (έλληνες).

Στο περιβάλλον αυτό η εταιρεία ακολούθησε αμυντική και συντηρητική τακτική με αποτέλεσμα την σταθεροποίηση των μεγεθών της και τη σχετική βελτίωση των δεικτών  αποδοτικότητός της.

Ο όμιλος κατέγραψε μείωση πωλήσεων από 7,0 εκ € το 6μηνο του 2012 σε 5,8 εκ € συνολικά.

Η μείωση των πωλήσεων κατά € 1,2 εκ. έναντι του 2012, στο εσωτερικό και εξωτερικό είχε σαν συνέπεια την μείωση του μικτού αποτελέσματος κατά € 213 χιλ..

Οι συνολικές πωλήσεις μειώθηκαν κατά €1,2 εκ. στο εσωτερικό και εξωτερικό και η μείωση αυτή προήλθε κατά κύριο λόγο από τη διακοπή- αναστολή πωλήσεων με πολύ χαμηλό περιθώριο.  Αντιθέτως, έγινε πολύ μεγάλη επικέντρωση στις προσοδοφόρες αγορές στο εσωτερικό και εξωτερικό με άμεση επίπτωση στον συντελεστή μικτού κέρδους της εταιρείας.

Η μείωση αυτή των πωλήσεων είχε την αντίστοιχη μείωση των μικτών κερδών, τα οποία διαμορφώθηκαν σε €1.644 χιλ. έναντι €1.865 χιλ. του 2012, μείωση που οφείλεται στη μείωση των συνολικών όγκων όπως περιεγράφηκε προηγουμένως.  Το συνολικό μικτό κέρδος όμως βελτιώθηκε κατά 2 ποσοστιαίες μονάδες και προβλέπεται σημαντική περαιτέρω βελτίωση μέχρι το τέλος του έτους.

Οι δαπάνες διάθεσης μειώθηκαν σημαντικά από €2.206 χιλ. σε €1.693 χιλ. όπως επίσης και οι δαπάνες διοικητικής λειτουργίας  από €924 χιλ. σε €765 χιλ., οπότε και  καταγράφηκε συνολική μείωση δαπανών €672 χιλ.

Τα συνολικά αποτελέσματα του Ομίλου προ φόρων, αποσβέσεων και χρηματοοικονομικών  επιβαρύνσεων διαμορφώθηκαν σε αρνητικά €349 χιλ. έναντι €457 χιλ. το 2012.   Τα αποτελέσματα αυτά διαμορφώνονται θετικά αντιστοίχως σε θετικό €84 χιλ. έναντι αρνητικού €11 χιλ. το 2012 με τον συνυπολογισμό  των τόκων της χρήσεως που βαρύνουν το κόστος των προϊόντων. Τα συνολικά αποτελέσματα προ φόρων διαμορφώθηκαν σε ζημία €1.071 χιλ. έναντι ζημίας €1.192 χιλ. το 2012

 

ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΙ του 2013

Η αρνητική πορεία της οικονομίας αφενός αλλά και η θετική εξέλιξη  του τουρισμού αφετέρου , δημιουργούν ανάμεικτες εκτιμήσεις.

Η Διοίκηση πιστεύει ότι η καθοδική πορεία της οικονομίας θα μηδενιστεί με το τέλος του 2013 και θα αρχίσει αμέσως μετά η ανάκαμψη.

Τα οικονομικά στοιχεία της εταιρείας αναμένεται να βελτιωθούν σημαντικά έναντι του 2012 συνολικά και θα παραμείνουν αρνητικά στο προ φόρων αποτέλεσμα όμως θα είναι θετικά στο προ χρηματοοικονομικών, αποσβέσεων και φόρων αποτέλεσμα