Ανακοίνωση

ΤΗΣ Ι. ΜΠΟΥΤΑΡΗΣ & ΥΙΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

Ημερ.:  31/8/2012

Θέμα:  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 4.1.4.4. ΤΟΥ ΧΑ

Στο πλαίσιο της δημοσίευσης των οικονομικών καταστάσεων της περιόδου από 01/01/2012 – 30/06/2012 της Εταιρείας Ι.ΜΠΟΥΤΑΡΗΣ & ΥΙΟΣ HOLDING A.E.και κατ’ εφαρμογή της παρ. 4.1.4.4. του κανονισμού του Χ.Α., γνωστοποιείται προς το επενδυτικό κοινό ότι το σύνολο των μετοχών της Εταιρείας παραμένει στην κατηγορία “Επιτήρησης” όπου μεταφέρθηκε στις 6/9/2011 με την από 5/9/2011 απόφαση του Δ.Σ. του Χ.Α. Ο λόγος για την ένταξη στην κατηγορία “Επιτήρησης” ήταν ότι σύμφωνα με την ετήσια οικονομική έκθεση της 31/12/2010 διαπιστώθηκε ότι οι ζημιές κατά τη χρήση διαμορφώθηκαν σε επίπεδο μεγαλύτερο από 30% της καθαρής θέσης χωρίς να έχουν γίνει ενέργειες για την βελτίωση αυτής μέσω αύξησης μετοχικού κεφαλαίου (άρθρο 3.1.2.5. του κανονισμού του Χ.Α.).

Το περιβάλλον στο α΄6μηνο 2012 ήταν μάλλον το χειρότερο των ετών της ύφεσης, λόγω της αβεβαιότητας της υπογραφής του Μνημονίου ΙΙ μέχρι τα μέσα Μαρτίου. Πτώση κατανάλωσης παντού, ασφυκτική η έλλειψη ρευστότητας λόγω και της δραματικής μείωσης των καταθέσεων στις τράπεζες.

Παρ΄ όλα αυτά ο όμιλος κατέγραψε μικρή αύξηση πωλήσεων από 6,9 εκ € το 6μηνο του 2011 σε 7,0 εκ € συνολικά.

Η νέα οργανωτική δομή της εταιρείας είναι πλέον  σε πλήρη ενεργοποίηση, μετά τη διακοπή της συνεργασίας με την Β.Σ. Καρούλιας από την 1/5/2011. Τα αποτελέσματά της είναι πολύ θετικά λαμβανομένων υπόψη των συνθηκών που επικρατούν.

Η αύξηση αυτή των πωλήσεων είχε την αντίστοιχη αύξηση των μικτών κερδών λόγω των κατευθείαν πλέον πωλήσεων στην αγορά και όχι μέσω της Β.Σ. Καρούλιας. Για το λόγο αυτό, τα μικτά κέρδη βελτιώθηκαν, ήτοι €1.865 χιλ. έναντι €1.623 χιλ. του αντίστοιχου εξαμήνου του 2011.

H νέα οργάνωση είχε σαν αποτέλεσμα την αύξηση των δαπανών διάθεσης και διοίκησης και μαζί με τις χρηματοοικονομικές διαμορφώθηκαν στο ποσό των €3.477 χιλ. έναντι €2.644 χιλ. του 2011.

Τα ενοποιημένα αποτελέσματα του Ομίλου προ φόρων αποσβέσεων και χρηματοοικονομικών επιβαρύνσεων διαμορφώθηκαν σε € 457 χιλ. αρνητικά έναντι € 147 χιλ αρνητικών το 2011, και τα αποτελέσματα προ φόρων σε €1.192 χιλ. αρνητικά έναντι €941 χιλ. αρνητικά το 2011.

ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΙ του Β’ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2012

Το 2012 είναι άλλη μια εξαιρετικά δύσκολη χρονιά για την ελληνική οικονομία και το διαθέσιμο εισόδημα προς κατανάλωση έχει συρρικνωθεί.

Μετά τις εκλογές και τη δημιουργία κυβέρνησης συνεργασίας συνεχίζει να υπάρχει κλίμα οικονομικής αβεβαιότητας το οποίο επηρεάζει την αγορά σε μεγάλο βαθμό.

Η εξαγγελία νέων μέτρων για την ανάκαμψη της οικονομίας από την κυβέρνηση συνεργασίας,, θα καθορίσει και την πορεία της αγοράς.

Παρόλα αυτά, λαμβάνοντας υπόψη όλα τα παραπάνω, η εταιρεία πιστεύει, ότι κατά το 2ο εξάμηνο του έτους οι δείκτες της θα βελτιωθούν λόγω κυρίως της έντονης δραστηριοποίησης του εμπορικού τμήματος της εταιρίας.