Ανακοίνωση

ΤΗΣ Ι. ΜΠΟΥΤΑΡΗΣ & ΥΙΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

Ημερ.:  4/4/2012

Θέμα:  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 4.1.4.4 ΤΟΥ ΧΑΑ
Στο πλαίσιο της δημοσίευσης των οικονομικών καταστάσεων της περιόδου από 01/01/2011 – 31/12/2011 της Εταιρείας Ι.ΜΠΟΥΤΑΡΗΣ & ΥΙΟΣ HOLDING A.E.και κατ’ εφαρμογή της παρ. 4.1.4.4. του κανονισμού του Χ.Α., γνωστοποιείται προς το επενδυτικό κοινό ότι το σύνολο των μετοχών της Εταιρείας παραμένει στην κατηγορία “Επιτήρησης” όπου μεταφέρθηκε στις 6/9/2011 με την από 5/9/2011 απόφαση του Δ.Σ. του Χ.Α. Ο λόγος για την ένταξη στην κατηγορία “Επιτήρησης” ήταν ότι σύμφωνα με την ετήσια οικονομική έκθεση της 31/12/2010 διαπιστώθηκε ότι οι ζημιές κατά τη χρήση διαμορφώθηκαν σε επίπεδο μεγαλύτερο από 30% της καθαρής θέσης χωρίς να έχουν γίνει ενέργειες για την βελτίωση αυτής μέσω αύξησης μετοχικού κεφαλαίου (άρθρο 3.1.2.5. του κανονισμού του Χ.Α.).
Η Εταιρεία μετά τη διακοπή της αποκλειστικής συνεργασίας εμπορίας και διανομής με την Β.Σ. Καρούλιας (30/4/2011) έχει βάλει σε εφαρμογή ένα συνολικό πρόγραμμα ανασυγκρότησης, τα αποτελέσματα του οποίου έχουν ήδη γίνει εμφανή στη βελτίωση των αποτελεσμάτων της Εταιρείας παρά τη βραχυπρόθεσμη εφαρμογή του για 8 μήνες, και συγκεκριμένα :
1.      Αύξηση πωλήσεων +10,2%
2.      Αύξηση μικτών κερδών +75%
3.      Μείωση μετά φόρων ζημιών κατά 27,9%
4.      Οι ζημιές χρήσης διαμορφώθηκαν σε επίπεδο κάτω του 30% της καθαρής θέσης χωρίς να χρειασθεί να γίνει ΑΜΚ.
Η εταιρία, επιπρόσθετα, προχώρησε ήδη σε δημιουργία νέων προϊόντων και διαφορετική στρατηγική αντιμετώπισης της ελληνικής αγοράς.  Στρατηγική προσαρμοσμένη στις ραγδαίες αλλαγές του περιβάλλοντος στην εστίαση που διαμορφώθηκε τα δύο τελευταία χρόνια.  Παράλληλα, εντείνει τις προσπάθειες στις αγορές του εξωτερικού όπου, δυστυχώς, η συνεχώς αναπαραγόμενη δυσμενής εικόνα της Ελλάδος στα διεθνή μέσα μαζικής ενημέρωσης καθιστά πολύ δύσκολη την προσπάθεια αυτή.
Παρόλες τις δυσκολίες της εσωτερικής ύφεσης και λαμβάνοντας υπόψη τη βελτίωση της τουριστικής κίνησης που άρχισε το 2011, η Διοίκηση πιστεύει και θα επιδιώξει ότι το 2012 θα βελτιωθούν σημαντικά όλοι οι δείκτες της εταιρίας.  Η έλλειψη ρευστότητας θα είναι αυξημένη λόγο της γενικότερης οικονομικής κρίσης στην Ελλάδα και είναι πιθανό να δημιουργεί σημαντικά εμπόδια στην ανάπτυξη.