Ανακοίνωση

ΤΗΣ Ι. ΜΠΟΥΤΑΡΗΣ & ΥΙΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

Ημερ.:  4/7/2012

Θέμα:  Αναδιατυπωμένος Ισολογισμός

Η Ι. Μπουτάρης & Υιός Holding A.E. ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι στις 3/7/2012 δημοσίευσε τον αναδιατυπωμένο ισολογισμό της 31/12/2011.  Ο ισολογισμός έχει αναρτηθεί στο site της εταιρίας www.boutarigroup.gr .

 

H αναδιατύπωση έγινε λόγω της ακύρωσης 233.710 κοινών μετοχών η οποία ολοκληρώθηκε στις 20/6/2012