ΤΗΣ Ι. ΜΠΟΥΤΑΡΗΣ & ΥΙΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

Ημερ.:  1/11/2014

Θέμα: ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΠΑΡΑΙΤΗΣΗΣ ΜΕΛΟΥΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Η Ι.ΜΠΟΥΤΑΡΗΣ & ΥΙΟΣ HOLDING A.E., εταιρεία συμμετοχών και επενδύσεων, σύμφωνα με τον κανονισμό του Χ.Α.Α., το άρθρο 6 παρ. 1 του Ν3340/2005 και το άρθρο 2 της απόφασης 3/347/12.7.2005 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, καθώς και τον Ν. 3016/2002, περί εταιρικής διακυβέρνησης, γνωστοποιεί στο επενδυτικό κοινό, ότι το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας κατά την από 21/8/2014 συνεδρίασή  του, έκανε δεκτή την παραίτηση του ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους κ. Σπυρίδωνα Θεοδωρόπουλου η οποία οφείλεται  σε τυπικούς λόγους,  και ότι βρίσκεται στη διαδικασία αντικατάστασης του παραιτηθέντος και θα συνέλθει για το σκοπό αυτό εκ νέου σύντομα, για το διορισμό του νέου μέλους.

 

Πικέρμι Αττικής, Δευτέρα, 11 Νοεμβρίου 2014