Η Εταιρεία «Ι. ΜΠΟΥΤΑΡΗΣ & ΥΙΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΕ» ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι από την 01.11.2021, σύμφωνα με την από 27.10.2021 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας κατόπιν σχετικής πρότασης της Επιτροπής Ελέγχου, η κα Σταυρούλα Βερούκη αναλαμβάνει τα καθήκοντα Εσωτερικού Ελεγκτή, σε αντικατάσταση του κ. Ηλία Χωρεμιώτη λόγω συνταξιοδότησής του.

Η κα Σταυρούλα Βερούκη, πληροί τα κριτήρια και τις προϋποθέσεις των σχετικών διατάξεων του άρθρου 15 του ν.4706/2020 και των προβλέψεων του Κανονισμού Λειτουργίας της Εταιρείας, ήτοι είναι πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης, έχει προσωπική και λειτουργική ανεξαρτησία, δεν τυγχάνει μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ή μέλος με δικαίωμα ψήφου σε επιτροπές διαρκούς χαρακτήρα της Εταιρείας, δεν έχει στενούς δεσμούς με οιονδήποτε κατέχει μία από τις παραπάνω ιδιότητες στην Εταιρεία και διαθέτει τις κατάλληλες γνώσεις και σχετική επαγγελματική εμπειρία για την ανάληψη της ως άνω θέσεως.

Η κα Σταυρούλα Βερούκη είναι απόφοιτος του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και κατέχει μεταπτυχιακούς τίτλους σπουδών στη Διοίκηση Επιχειρήσεων και στην Οικονομική Διοίκηση.

Πικέρμι, 01/11/2021

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ