Συνεδρίασε σήμερα, 25.02.2022, στις 10:00, η Τακτική Γενική Συνέλευση των
Μετόχων της Ι. Μπουτάρης & Υιός Holding A.E. στην έδρα της εταιρίας στη
Στενήμαχο Νάουσας όπου είχε προσκληθεί νόμιμα και ενημερώνει το επενδυτικό
κοινό.
Επί συνόλου 25.179.640 μετοχών και ψήφων παρίσταντο 12.233.594 μετοχές και
ψήφοι, ήτοι το 48,59% του συνόλου των μετοχών και ψήφων και κατά συνέπεια υπήρχε
η νόμιμη απαρτία. Κατά τη διάρκεια της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων
συζητήθηκαν και ελήφθησαν ομόφωνα αποφάσεις επί του συνόλου των θεμάτων της
ημερησίας διάταξης (εκτός των θεμάτων υπό στοιχ. 1γ, 2γ και 3γ που αφορούν στην
υποβολή της Έκθεσης Πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου για τα έτη 2018, 2019 και
2020 αντίστοιχα, σύμφωνα με το άρθρο 44 του ν. 4449/2017, τα οποία συζητήθηκαν
αλλά δεν τέθηκαν σε ψηφοφορία).
Συγκεκριμένα:
1α. Εγκρίθηκαν οι Ετήσιες και Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις της
διαχειριστικής χρήσης 2018 (1.1.2018 – 31.12.2018) καθώς και οι σχετικές εκθέσεις
του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών.
1β. Εγκρίθηκε, κατ’ άρθρο 108 του ν. 4548/2018, η συνολική διαχείριση για την
διαχειριστική χρήση του έτους 2018 και απαλλάχθηκαν τα μέλη του Διοικητικού
Συμβουλίου και οι Ελεγκτές από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για την αντίστοιχη
διαχειριστική χρήση, σύμφωνα με το άρθρο 117 του ν. 4548/2018.
1δ. Εγκρίθηκαν οι αμοιβές των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την
διαχειριστική χρήση του έτους 2018.
2α. Εγκρίθηκαν οι Ετήσιες και Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις της
διαχειριστικής χρήσης 2019 (1.1.2019 – 31.12.2019) καθώς και οι σχετικές εκθέσεις
του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών.
2β. Εγκρίθηκε, κατ’ άρθρο 108 του ν. 4548/2018, η συνολική διαχείριση για την
διαχειριστική χρήση του έτους 2019 και απαλλάχθηκαν τα μέλη του Διοικητικού
Συμβουλίου και οι Ελεγκτές από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για την αντίστοιχη
διαχειριστική χρήση, σύμφωνα με το άρθρο 117 του ν. 4548/2018.
2δ. Εγκρίθηκαν οι αμοιβές των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την
διαχειριστική χρήση του έτους 2019.
3α. Εγκρίθηκαν οι Ετήσιες και Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις της
διαχειριστικής χρήσης 2020 (1.1.2020 – 31.12.2020) καθώς και οι σχετικές εκθέσεις
του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών.
3β. Εγκρίθηκε, κατ’ άρθρο 108 του ν. 4548/2018, η συνολική διαχείριση για την
διαχειριστική χρήση του έτους 2020 και απαλλάχθηκαν τα μέλη του Διοικητικού
Συμβουλίου και οι Ελεγκτές από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για την αντίστοιχη
διαχειριστική χρήση, σύμφωνα με το άρθρο 117 του ν. 4548/2018.
3δ. Εγκρίθηκαν οι αμοιβές των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την
διαχειριστική χρήση του έτους 2020.
4. Εκλέχθηκε η ελεγκτική εταιρία RSM GREECE A.E. – Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές
και Σύμβουλοι Επιχειρήσεων, η οποία θα ορίσει τον τακτικό και αναπληρωματικό
ελεγκτή, για τον έλεγχο των Οικονομικών Καταστάσεων και των ενοποιημένων
Οικονομικών Καταστάσεων της χρήσης 2021 και εγκρίθηκε η αμοιβή τους.
5. Τα θέματα 1ε, 2ε, 3ε της ημερήσιας διάταξης για τη συμμόρφωση σύμφωνα με τα
προβλεπόμενα στη διάταξη του αρ. 119 ν. 4548/2018 για τις διαχειριστικές χρήσεις
2018, 2019, 2220 συζητήθηκαν από κοινού λόγω της ταυτότητας των θιγομένων
ζητημάτων και της ανάγκης ενιαίας αντιμετώπισης τους. Η Γενική Συνέλευση
διαπιστώνει, με βάση την παρουσίαση των Οικονομικών Καταστάσεων, την ανάγκη
συμμόρφωσης κατ΄ εφαρμογή του άρθρου 119 του ν. 4548/2018 την οποία κρίνει
αναγκαία αποκλειομένου του σεναρίου λύσης της και εξουσιοδοτεί το Διοικητικό
Συμβούλιο, στα πλαίσια των πρόσφατων συνεχιζόμενων διαπραγματεύσεων με τους
επενδυτές και τους λοιπούς πιστωτές, να προχωρήσει, με κάθε πρόσφορο τρόπο, στις
αναγκαίες ενέργειες για την αποκατάσταση και διόρθωση της κεφαλαιακής θέσης της
εταιρίας.

Για την Εταιρία
Ι. ΜΠΟΥΤΑΡΗΣ & ΥΙΟΣ HOLDING A.E.
Το Διοικητικό Συμβούλιο
25/02/2022