Μετά την πραγματοποίηση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρίας, της 14ης Ιουλίου 2021, η Εταιρία, γνωστοποιεί σύµφωνα µε το άρθρο 2 της απόφασης 3/347/12.7.2005 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και το Ν.3016/2002 περί Εταιρικής ∆ιακυβέρνησης, ότι το ∆ιοικητικό Συµβούλιο το οποίο εξελέγει, συγκροτήθηκε σε Σώµα ως ακολούθως:

Κωνσταντίνος Στυλιανού Μπουτάρης Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος/ Εκτελεστικό Μέλος
Χριστίνα Κωνσταντίνου Μπουτάρη Αντιπρόεδρος / Μη Εκτελεστικό Μέλος
Ελευθέριος Αποστόλου Αρτόπουλος Μη Εκτελεστικό Μέλος
Εμμανουήλ Νικολάου Λεκάκης Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό Μέλος
Αναστασία Ιωάννου Αρτοπούλου Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό Μέλος

 

Τα ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού συμβουλίου  κ.κ. Εμμανουήλ – Ευάγγελος Λεκάκης του Νικολάου και Αναστασία Αρτοπούλου του Ιωάννη πληρούν τα κριτήρια ανεξαρτησίας των διατάξεων του άρθρου 4, του ν. 3016/2002 και των παρ. 1 και 2 του άρθρου 9 του Νόμου 4706/2020 και του κανονισμού λειτουργίας της εταιρίας.

Η θητεία του ως άνω ∆ιοικητικού Συµβουλίου είναι διετής, σύµφωνα µε το άρθρο 11 του Καταστατικού, δηλαδή µέχρι την 14η Ιουλίου 2023.