Σύμφωνα με τους Κανονισμούς του Χρηματιστηρίου Αθηνών και της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και για την έγκαιρη ενημέρωση του επενδυτικού κοινού,  η Εταιρεία “Ι. ΜΠΟΥΤΑΡΗΣ & ΥΙΟΣ Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ”,  ενημερώνει ότι την 14η Ιουλίου 2021 στις 10:00 πραγματοποιήθηκε η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων στην έδρα της Εταιρίας στη Στενήμαχο Νάουσας.  Επί συνόλου 25.179.640 μετοχών με δικαίωμα ψήφου παρίσταντο 11.877.394 μετοχές με δικαίωμα ψήφου, ήτοι το 47,17% του συνόλου των μετοχών με δικαίωμα ψήφου. Κατά τη διάρκεια της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων συζητήθηκαν και ελήφθησαν ομόφωνα αποφάσεις σχετικά με τα κατωτέρω θέματα της ημερησίας διάταξης:

 

  1. Η Γενική Συνέλευση αποφάσισε ομόφωνα και εξέλεξε νέο Διοικητικό Συμβούλιο και ορίσθηκαν τα ανεξάρτητα μέλη τα οποία πληρούν τα κριτήρια ανεξαρτησίας των διατάξεων του άρθρου 4, του ν. 3016/2002 και των παρ. 1 και 2 του άρθρου 9 του Νόμου 4706/2020 και του κανονισμού λειτουργίας της εταιρίας, με διετή θητεία, ως κάτωθι:

Κωνσταντίνος Μπουτάρης του Στυλιανού  – Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος

Χριστίνα Μπουτάρη του Κωνσταντίνου  – Αντιπρόεδρος, Μη Εκτελεστικό Μέλος

Ελευθέριος Αρτόπουλος του Αποστόλου – Μη Εκτελεστικό Μέλος

Εμμανουήλ – Ευάγγελος Λεκάκης του Νικολάου  – Ανεξάρτητο μη Εκτελεστικό Μέλος

Αναστασία Αρτοπούλου του Ιωάννη  – Ανεξάρτητο μη Εκτελεστικό Μέλος

 

  1. Η Γενική Συνέλευση αποφάσισε ομόφωνα και εξέλεξε νέα ανεξάρτητη μικτή Επιτροπή Ελέγχου με διετή θητεία τα μέλη της οποίας πληρούν τις απαραίτητες εκ του νόμου προϋποθέσεις και ειδικότερα του άρθρου 4, του Ν. 3016/2020 και του ν. 4706/2020, ως κάτωθι:

Εμμανουήλ – Ευάγγελος Λεκάκης του Νικολάου, Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό µέλος του ∆ιοικητικού Συµβουλίου

Αναστασία Αρτοπούλου του Ιωάννη,  Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό µέλος του ∆ιοικητικού Συµβουλίου

Ιωάννης Θεοδώρου του Δημητρίου   τρίτο πρόσωπο, Μη Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου

 

  1. Η Γενική Συνέλευση ενέκρινε ομόφωνα την υποβληθείσα από το Διοικητικό Συμβούλιο πολιτική καταλληλότητας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με το άρθρα 3 του Ν. 4706/2020.
  2. H Γενική Συνέλευση εξέλεξε ομόφωνα την ελεγκτική εταιρία «ΣΩΜΑ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ (Σ.Ο.Ε.Λ.)» η οποία θα ορίσει τον τακτικό και αναπληρωματικό ελεγκτή για τον έλεγχο των Οικονομικών Καταστάσεων και των ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων της χρήσης 2019.
  3. H Γενική Συνέλευση εξέλεξε ομόφωνα την ελεγκτική εταιρία «ΣΩΜΑ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ (Σ.Ο.Ε.Λ.)» η οποία θα ορίσει τον τακτικό και αναπληρωματικό ελεγκτή για τον έλεγχο των Οικονομικών Καταστάσεων και των ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων της χρήσης 2020.
  4. Η Γενική Συνέλευση ενέκρινε την από 1/4/2021 απόφαση του ΔΣ για την αντικατάσταση λόγω παραίτησης του μέλους της επιτροπής ελέγχου κας Αναστασίας Αρτοπούλου από τον κ. Ιωάννη Θεοδώρου του Δημητρίου ο οποίος πληροί τις απαραίτητες εκ του νόμου προϋποθέσεις και ειδικότερα του άρθρου 4, του ν. 3016/2002.
  5. Δεν τέθηκε κανένα άλλο θέμα για συζήτηση.

 

 

Για την Εταιρεία

Ι. ΜΠΟΥΤΑΡΗΣ & ΥΙΟΣ HOLDING A.E.

Το Διοικητικό Συμβούλιο