Το Διοικητικό Συμβούλιο της «Ι. Μπουτάρης & Υιός Ανώνυμη Εταιρία Συμμετοχών και Επενδύσεων» γνωστοποιεί στο επενδυτικό κοινό ότι το μέλος της Ανεξάρτητης Επιτροπής Ελέγχου (σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4449/2017, άρθρο 44, παρ. 1, εδαφ. α, περίπτωση αβ), κα Αναστασία Αρτοπούλου (τρίτο πρόσωπο, μη μέλος Διοικητικού Συμβουλίου) υπέβαλε την παραίτησή της, την Δευτέρα 29/3/2021, για προσωπικούς λόγους.

Κατόπιν τούτου, με βάση τις διατάξεις του ν. 4449/2017, άρθρο 44, παρ. 1, εδαφ. στ, το Διοικητικό Συμβούλιο με έκτακτη συνεδρίαση του την Τρίτη, 30/3/2021, όρισε τον κ. Ιωάννη Θεοδώρου του Δημητρίου, ο οποίος πληροί τις απαραίτητες εκ του νόμου προϋποθέσεις (τρίτο πρόσωπο, μη μέλος Διοικητικού Συμβουλίου) και ειδικότερα του αρ. 4 του Ν. 3016/2002, ως προσωρινό αντικαταστάτη του παραιτηθέντος μέλους από την 1/4/2021.

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

 

Πικέρμι, 8/4/21