Ανακοίνωση

ΤΗΣ Ι. ΜΠΟΥΤΑΡΗΣ & ΥΙΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

Ημερ.:  28/12/2004

Θέμα:  Απόκτηση Ιδίων Μετοχών

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 16 ΚΝ 2190/20, όπως ισχύει και κατόπιν της από 29.6.2004 σχετικής αποφάσεως της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων και της από 5.7.2004 σχετικής ανακοινώσεως η εταιρία Ι. ΜΠΟΥΤΑΡΗΣ & ΥΙΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ανακοινώνει ότι εντός του χρονικού διαστήματος από 3 Ιανουαρίου 2005 έως και 10 Φεβρουαρίου 2005 δύναται να προβεί σε αγορά μέχρι 500.000 μετοχών κοινών ή προνομιούχων και κατ? αναλογία από κάθε κατηγορία μετοχών ήτοι μέχρι 471.864 κοινές μετοχές και μέχρι 28.136 προνομιούχες χωρίς ψήφο μετοχές εντός του εύρους των τιμών αγοράς που καθορίστηκε από την ανωτέρω Γενική Συνέλευση ανεξάρτητα από κατηγορία μετοχών ήτοι μεταξύ 2,00 Ευρώ (ανώτατη) και 0,60 Ευρώ (κατώτατη).

 

Ανακοίνωση

ΤΗΣ Ι. ΜΠΟΥΤΑΡΗΣ & ΥΙΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

Ημερ.:  9/12/2004

Θέμα:  Μεταβολή Συμμετοχής της Μπουτάρη Holding A.E. στη Μύθος Ζυθοποιία A.E.

Η Ι. Μπουτάρης & Υιός Holding A.E. συμφώνησε την πώληση προς την Scottish & Newcastle Plc ποσοστού 21,46% της συμμετοχής της στη Μύθος Ζυθοποιία Α.Ε. Ταυτόχρονα συμφώνησε την απόκτηση της συμμετοχής στη Μύθος Ζυθοποιία Α.Ε. των Τραπεζών ΠΕΙΡΑΙΩΣ και ΑLPHA, συνολικού ποσοστού 7,07%.

Μετά τις συμφωνίες αυτές, το ποσοστό της Μπουτάρη Holding στη Μύθος Ζυθοποιία Α.Ε. θα ανέρχεται από 46,46% σε 32%. Η συμφωνία με την Scottish & Newcastle Plc, ανέρχεται στο ποσό των ευρώ 8,4 εκ. το οποίο αναλύεται σε ποσό ευρώ 4,8 εκ. που θα καταβληθεί άμεσα με μετρητά, το υπόλοιπο δε ποσό ευρώ 3,6 εκ. θα καταβληθεί εντός της επόμενης 3ετίας, και είναι συνάρτηση της αύξησης των πωλήσεων της Μύθος Ζυθοποιία Α.Ε., που από κοινού έχουν συμφωνήσει τα δύο μέρη. Η συμφωνία, για την απόκτηση του ποσοστού των Τραπεζών, ανέρχεται στο ποσό των ευρώ 1,88 εκ.

Παράλληλα, συμφωνήθηκε η μεταβίβαση, προς την Scottish & Newcastle Plc, των ομολογιών της Μύθος Ζυθοποιία Α.Ε. που κατείχε η Μπουτάρη Holding, έναντι του ποσού ευρώ 4,4 εκ.

Μετά τη συμφωνία ο κ. Κωνσταντίνος Σ. Μπουτάρης αναλαμβάνει Πρόεδρος της Μύθος Ζυθοποιία Α.Ε. και ο κ. Γιάννης Καμβυσέλης αναλαμβάνει Διευθύνων Σύμβουλος.

Σχολιάζοντας τη συμφωνία, ο κ. Κωνσταντίνος Μπουτάρης, Πρόεδρος της ΄’Μπουτάρη Holding δήλωσε ότι:

‘η συμφωνία αυτή εξασφαλίζει τη συνεχή και απρόσκοπτη ανάπτυξη της Μύθος Ζυθοποιία Α.Ε., τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό, έχοντας την αμέριστη υποστήριξη της Scottish & Newcastle Plc. Ταυτόχρονα, αποδεικνύει την εμπιστοσύνη που έχει ο Όμιλος Μπουτάρη στην επένδυσή του στο χώρο της μπύρας και στις δυνατότητες της μάρκας ‘Μύθος’.

Σχολιάζοντας τη συμφωνία, ο Πρόεδρος της Ευρώπης της Scottish & Newcastle Plc κ. John Nicolson ανέφερε ότι:

‘η αύξησή μας στη συμμετοχή της Μύθος Ζυθοποιία Α.Ε. αντικατοπτρίζει τη μακροπρόθεσμη δέσμευσή μας στην ελληνική αγορά. Σκοπός μας είναι να ενδυναμώσουμε τη θέση μας σαν Νο 2 στην αγορά, επικεντρώνοντας την προσοχή μας γύρω από τη μάρκα ‘Μύθος’ και το διεθνές portfolio της Scottish & Newcastle Plc. Η ανάθεση της Γενικής Διεύθυνσης στον κ. Γιάννη Καμβυσέλη, ο οποίος έχει ευρεία εμπειρία σε αρκετές διεθνείς αγορές ποτών, ενδυναμώνει την διευθυντική μας ομάδα. Είμαι ιδιαίτερα ευτυχής που ο κ. Κωνσταντίνος Μπουτάρης δέχθηκε να είναι Πρόεδρος της Εταιρίας. Η εμπειρία του και οι γνώσεις του για την ελληνική αγορά θα είναι ιδιαίτερα χρήσιμες για την περαιτέρω ανάπτυξη των δραστηριοτήτων μας’.

 

Ανακοίνωση

ΤΗΣ Ι. ΜΠΟΥΤΑΡΗΣ & ΥΙΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

Ημερ.:  1/12/2004

Θέμα:  Αποτελέσματα 9μήνου

Στα πλαίσια της δημοσίευσης α) της Λογιστικής Κατάστασης και β) της Ενοποιημένης Λογιστικής Κατάστασης των αποτελεσμάτων του 9μήνου 2004, η διοίκηση της εταιρείας ‘Ι. Μπουτάρης & Υιος Holding Α.Ε ενημερώνει το επενδυτικό κοινό με σκοπό την πληρέστερη κατανόηση των δημοσιευθέντων αποτελεσμάτων καθώς και των συνθηκών που τα διαμόρφωσαν.

Πωλήσεις

Σε ενοποιημένο επίπεδο ο Κύκλος Εργασιών ανήλθε στα ευρώ 62,4 εκ., δηλαδή αυξημένος κατά 1% σε σχέση με πέρυσι. Η ελαφρά αύξηση των πωλήσεων στο 9μηνο οφείλεται στην ενοποίηση για πρώτη φορά των πωλήσεων της εταιρείας “Κύμη Εμφιαλωτική Α.Ε.” (19μηνη χρήση). Χωρίς την Κύμη οι πωλήσεις σε ενοποιημένο επίπεδο έχουν παραμείνει σταθερές, καθώς η πτώση στην αγορά της μπύρας αντισταθμίζεται από την άνοδο των πωλήσεων στο κρασί. Σημειώνεται ότι στο εξωτερικό και οι δύο κατηγορίες προϊόντων σημειώνουν άνοδο της τάξης του 50%.

Κέρδη προ Φόρων Τόκων και Αποσβέσεων

Σε ενοποιημένο επίπεδο, τα Κέρδη προ Φόρων Τόκων και Αποσβέσεων (EBIDTA) είναι ευρώ 8,2 εκ. παρουσιάζοντας μείωση κατά 7%. Η μείωση αποτελεί επακόλουθο της κάμψης των πωλήσεων στη μπύρα, αλλά και στην ενσωμάτωση των αποτελεσμάτων προ Φόρων Τόκων και Αποσβέσεων της 19μηνης χρήσης της Κύμης Α.Ε.

Κέρδη προ Φόρων

Τα Κέρδη προ Φόρων διαμορφώθηκαν στο ύψος των ευρώ 981.285. Η μείωση σε σχέση με πέρυσι οφείλεται στην μείωση των πωλήσεων της μπύρας, στις αυξημένες αποσβέσεις και στην ενσωμάτωση των αποτελεσμάτων της Κύμη Εμφιαλωτική Α.Ε. Η νεοαποκτηθείσα αυτή εταιρεία (πρόσφατα το ποσοστό συμμετοχής μας ανήλθε στο 71%) παρουσιάζει αρνητικά

αποτελέσματα που οφείλονται στο γεγονός ότι τα προϊόντα της είναι νέα και δεν έχουν ακόμα τοποθετηθεί ευρέως στην Αγορά.

 

Ανακοίνωση

ΤΗΣ Ι. ΜΠΟΥΤΑΡΗΣ & ΥΙΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

Ημερ.:  1/9/2004

Θέμα:  Οικονομικά Αποτελέσματα εξαμήνου

Στα πλαίσια της δημοσίευσης α) της Λογιστικής Κατάστασης και β) της Ενοποιημένης Λογιστικής Κατάστασης των αποτελεσμάτων του 6μήνου 2004, η διοίκηση της εταιρείας «Ι. Μπουτάρης & Υιος Holding Α.Ε? ενημερώνει το επενδυτικό κοινό με σκοπό την πληρέστερη κατανόηση των δημοσιευθέντων αποτελεσμάτων καθώς και των συνθηκών που τα διαμόρφωσαν.

Πωλήσεις

Σε ενοποιημένο επίπεδο ο Κύκλος Εργασιών διαμορφώθηκε στα ευρώ 38,4 εκ., δηλαδή αυξημένος κατά 1% σε σχέση με πέρυσι. Η ελαφρά αύξηση των πωλήσεων στο 6μηνο επιτυγχάνεται σε ένα δύσκολο και ανταγωνιστικό περιβάλλον που επηρεάσθηκε αρνητικά από την έντονη πτώση που παρουσίασε η τουριστική κίνηση.

Αντίθετα η αγορά του εξωτερικού παρουσιάζει σημαντικότατη άνοδο, της τάξης το 50% και στους δύο κλάδους προϊόντων.

Κέρδη προ Φόρων

Τα Κέρδη προ Φόρων (μετά την αφαίρεση δικαιωμάτων μειοψηφίας) διαμορφώθηκαν στο ύψος των ευρώ 1,35 εκ. έναντι ευρώ 1,45 της περυσινής χρονιάς.

Κέρδη προ Φόρων Τόκων και Αποσβέσεων

Σε ενοποιημένο επίπεδο, τα Κέρδη προ Φόρων Τόκων και Αποσβέσεων (EBIDTA) ήταν ΕΥΡΏ 6,8 εκ. παρουσιάζοντας αύξηση κατά 2%. Η αύξηση αυτή οφείλεται κυρίως στην βελτίωση του μικτού περιθωρίου κέρδους και στις δύο αγορές.

 

Ανακοίνωση

ΤΗΣ Ι. ΜΠΟΥΤΑΡΗΣ & ΥΙΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

Ημερ.:  19/7/2004

Θέμα:  Αγορά 60.000 ονομαστικών μετοχών στην Εταιρία ΚΥΜΗ ΕΜΦΙΑΛΩΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 4 της απόφασης 5/204/14.11.2000 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, η Εταιρία “Ι. ΜΠΟΥΤΑΡΗΣ & ΥΙΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ” ανακοινώνει ότι προέβη στην αγορά 60.000 ονομαστικών μετοχών στην Εταιρία ΚΥΜΗ ΕΜΦΙΑΛΩΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ από τον μέτοχό της κ. Νικόλαο Κ. Γλυκό.

Κατόπιν αυτού και όπως ήδη είχε προαναγγελθεί η Εταιρία “Ι. ΜΠΟΥΤΑΡΗΣ & ΥΙΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ” κατέχει συνολικά 216.300 ονομαστικές μετοχές επί συνόλου 300.000 μετοχών ήτοι ποσοστό 72,1% του Μετοχικού Κεφαλαίου εδραιώνοντας την θέση της στην ανωτέρω εταιρία ΚΥΜΗ ΕΜΦΙΑΛΩΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ και στην σχετική αγορά των εμφιαλωμένων μεταλλικών νερών.

 

Ανακοίνωση

ΤΗΣ Ι. ΜΠΟΥΤΑΡΗΣ & ΥΙΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

Ημερ.:  5/7/2004

Θέμα:  Απόκτηση Ιδίων Μετοχών μέσω του Χρηματιστηρίου Αθηνών

Σύμφωνα με το άρθρο 16 του K.N. 2190/1920, όπως ισχύει, και κατόπιν της από 29.6.2004 σχετικής αποφάσεως της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων, η εταιρία Ι. ΜΠΟΥΤΑΡΗΣ & ΥΙΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ (δ.τ. I. ΜΠΟΥΤΑΡΗΣ & ΥΙΟΣ ΗOLDING Α.Ε.) ανακοινώνει ότι δύναται να προβεί εντός των επομένων δώδεκα μηνών από 29.6.2004 σε αγορά μέχρι 2.736.800 μετοχών κοινών ή και προνομιούχων και κατά αναλογία από κάθε κατηγορία μετοχών, ήτοι μέχρι 2.582.800 κοινές μετοχές και μέχρι 154.000 προνομιούχες χωρίς ψήφο μετοχές, που αντιστοιχούν στο 10% του συνόλου κάθε κατηγορίας μετοχών της Εταιρίας. Η ίδια ως άνω Γενική Συνέλευση καθόρισε το εύρος των τιμών αγοράς ως εξής: Ανώτατη τιμή για κάθε μετοχή ανεξάρτητα από κατηγορία (κοινή ή προνομιούχος άνευ ψήφου) 2,00 Ευρώ και κατώτατη τιμή για κάθε μετοχή ανεξάρτητα από κατηγορία (κοινή ή προνομιούχος άνευ ψήφου) 0,60 ευρώ.

 

Ανακοίνωση

ΤΗΣ Ι. ΜΠΟΥΤΑΡΗΣ & ΥΙΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

Ημερ.:  11/3/2004

Θέμα:  Οικονομικά Αποτελέσματα

Η εταιρία Ι. ΜΠΟΥΤΑΡΗΣ & ΥΙΟΣ HOLDING AE με Δελτίο Τύπου προς το Χ.Α. γνωστοποιεί τα ακόλουθα:

Στα πλαίσια της δημοσίευσης α) του Ισολογισμού και β) του Ενοποιημένου Ισολογισμού του 2003, η διοίκηση της εταιρείας Ι. Μπουτάρης & Υιός Holding ΑΕ επιθυμεί να ενημερώσει το επενδυτικό κοινό με σκοπό την πληρέστερη κατανόηση των δημοσιευθέντων αποτελεσμάτων καθώς και των συνθηκών που τα διαμόρφωσαν.

Πωλήσεις: Σε ενοποιημένο επίπεδο οι πωλήσεις διαμορφώθηκαν στα Euro 75,3 εκ. περίπου, δηλαδή αυξημένες κατά 2,6% περίπου σε σχέση με την περυσινή χρονιά. Οι πωλήσεις του Ομίλου παρουσιάζουν αυτή την άνοδο παρά την πτωτική αγορά της μπύρας το έτος 2003 που επηρεάσθηκε από τον πόλεμο στο Ιράκ και την σημαντική μείωση στον τουρισμό. Στο χώρο της μπύρας τα προϊόντα της ΜΥΘΟΣ ΖΥΘΟΠΟΙΙΑ A.E. συνέχισαν να αυξάνουν το μερίδιό τους, ενώ η ΜΠΟΥΤΑΡΗ ΟΙΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ Α.Ε. ισχυροποίησε την θέση της ως ηγέτιδα εταιρεία στο εμφιαλωμένο κρασί.

Κέρδη προ Φόρων Τόκων και Αποσβέσεων (ΕΒIDT): Σε ενοποιημένο επίπεδο, τα Κέρδη προ Φόρων Τόκων και Αποσβέσεων (EBIDTA) ήταν Euro 8,14 εκ. παρουσιάζοντας αύξηση κατά 18%. Η αύξηση αυτή οφείλεται στην βελτίωση των μικτών κερδών καθώς και στο έλεγχο των δαπανών διοίκησης και διάθεσης.

Κέρδη προ Φόρων (ΕΒΤ): Το αποτέλεσμα προ Φόρων αποτελεί και αυτό μια σημαντική βελτίωση έναντι του περυσινού αποτελέσματος, αν λάβουμε υπόψη μας ότι το 2003 υπήρξαν έκτακτα κέρδη Euro 2,7 εκ. από την πώληση μη παραγωγικού ακινήτου και συμμετοχών.

Εκτιμήσεις για το 2004: Η διοίκηση της εταιρείας εκτιμά ότι το 2004 θα συνεχιστεί η ανοδική πορεία των εταιρειών του Ομίλου. Για την ΜΥΘΟΣ ΖΥΘΟΠΟΙΙΑ A.E. εκτιμάται ότι θα είναι μια πολύ σημαντική χρονιά όπου θα φανούν περισσότερο τα αποτελέσματα των παραγωγικών και διοικητικών αλλαγών που έχουν γίνει την τελευταία χρονιά στην εταιρεία. Η. ΜΠΟΥΤΑΡΗ ΟΙΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ A.E. αναμένεται να ενισχύσει ακόμα περισσότερο την κυρίαρχη θέση της στην αγορά του κρασιού στην Ελλάδα μέσα από τις αλλαγές που έχει κάνει στην οργανωτική της δομή, αλλά και στο εξωτερικό από την εντυπωσιακή ανάπτυξη νέων και παλαιών αγορών.’