Ανακοίνωση

ΤΗΣ Ι. ΜΠΟΥΤΑΡΗΣ & ΥΙΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

Ημερ.:  15/6/2007

Θέμα:  Διάθεση Ετήσιου Δελτίου

Η εταιρία Ι. Μπουτάρης & Υιός Holding A.E. ανακοινώνει ότι από την Παρασκευή 15 Ιουνίου 2007 θα είναι διαθέσιμο το Ετήσιο Δελτίο της χρήσης 2006 σε ηλεκτρονική μορφή στην ιστοσελίδα της Εταιρίας (www.boutarigroup.gr) και στην ιστοσελίδα του Χρηματιστηρίου Αξιών Αθηνών (www.ase.gr) καθώς και σε έντυπη μορφή από τα γραφεία της εταιρίας (20ο Χλμ Λ. Μαραθώνος, 190 09 Πικέρμι Αττικής και Νέα Μοναστηρίου 134, Κορδελιό Θεσσαλονίκης), προς ενημέρωση του επενδυτικού κοινού, σύμφωνα με την υπ αριθμ. 5/204/14.11.2000 απόφαση του Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, όπως αυτή τροποποιήθηκε με την υπ αριθ. 7/372/15.2.2006 απόφαση του Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Τμήμα Εξυπηρέτησης των Μετόχων της Εταιρίας (υπεύθυνη εξυπηρέτησης: κα Κλεοπάτρα Χρίστου, τηλ. 210 66.05.200).

Ανακοίνωση

ΤΗΣ Ι. ΜΠΟΥΤΑΡΗΣ & ΥΙΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

Ημερ.:  5/12/2006

Θέμα:  Γνωστοποίηση

Σε συνέχεια των ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 1/1/2006 – 30/9/2006 της “Ι. Μπουτάρης & Υιός Holding A.E.”, όπως δημοσιεύθηκαν στις εφημερίδες ΗΜΕΡΗΣΙΑ και ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ στις 30/11/2006, η εταιρία γνωστοποιεί ότι:
1. Στη Σημείωση 4 του πίνακα “Πρόσθετα στοιχεία και Πληροφορίες”
Δεν υπάρχουν επίδικες ή υπό διαιτησία διαφορές καθώς και αποφάσεις δικαστικών ή διαιτητικών οργάνων που ενδέχεται να έχουν σημαντική επίπτωση στην οικονομική κατάσταση ή στη λειτουργία της Εταιρίας και του Ομίλου.
2. Στη Σημείωση 6 του πίνακα “Πρόσθετα Στοιχεία και Πληροφορίες”
Δεν υπάρχουν: Πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών, Αγορές αγαθών και υπηρεσιών, Απαιτήσεις, Υποχρεώσεις του Ομίλου όπως αυτά ορίζονται από το Δ.Λ.Π. 24.
Οι αμοιβές διευθυντικών στελεχών και μελών της διοίκησης είναι 1.069 χιλ. ευρώ για τον Ομιλο και 443 χιλ. ευρώ για την Εταιρία.
Δεν υπάρχουν απαιτήσεις από διευθυντικά στελέχη και μέλη της διοίκησης και υποχρεώσεις προς τα διευθυντικά στελέχη και μέλη της διοίκησης στον Όμιλο και στην Εταιρία.
3. Επίσης, στις Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις 1/1/2006 – 30/9/2006 στον Πίνακα Λογαριασμοί Αποτελεσμάτων, οι ζημίες από συγγενείς επιχειρήσεις 1.785 χιλ. ευρώ αφορά την πώληση του 32,08% της εταιρίας “Μύθος Ζυθοποιία Α.Ε.” στις 31/5/2006 βάσει του πρακτικού του Δ.Σ. Νο. 599/22.5.2006.

Ανακοίνωση

ΤΗΣ Ι. ΜΠΟΥΤΑΡΗΣ & ΥΙΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

Ημερ.:  29/11/2006

Θέμα:  Ορισμός Εσωτερικού Ελεγκτή

Στο πλαίσιο της υπ” αριθμ. 3/347/12.7.2005 απόφασης του Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς η Εταιρία Ι. ΜΠΟΥΤΑΡΗΣ & ΥΙΟΣ HOLDING ΑΕ ανακοινώνει ότι, δια της από 28.11.2006 απόφασης του Διοικητικού της Συμβουλίου ορίσθηκε – σύμφωνα με το άρθρο 7 παρ. 3 του Ν. 3016 / 2002, όπως ισχύει, ως Εσωτερικός Ελεγκτής αυτής η κ. Ιωάννα Κατσάπη του Ευαγγέλου, η οποία αναλαμβάνει καθήκοντα από 29.11.2006.

Ανακοίνωση

ΤΗΣ Ι. ΜΠΟΥΤΑΡΗΣ & ΥΙΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

Ημερ.:  17/11/2006

Θέμα:  Νέα υπεύθυνη του γραφείου μετόχων και εταιρικών ανακοινώσεων η κα Κλεοπάτρα Χρίστου

Η εταιρεία Ι. Μπουτάρης & Υιός Holding AE επιθυμεί να ενημερώσει το επενδυτικό κοινό για την αποχώρηση του υπεύθυνου γραφείου μετόχων και εταιρικών ανακοινώσεων κ. Νικόλα Γιαμπανά. Στη θέση του αναλαμβάνει η κα Κλεοπάτρα Χρίστου.

Ανακοίνωση

ΤΗΣ Ι. ΜΠΟΥΤΑΡΗΣ & ΥΙΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

Ημερ.:  10/10/2006

Θέμα:  Γνωστοποίηση

Σε συνέχεια της από 3/10/2006 ανακοίνωσης προς το επενδυτικό κοινό σχετικά με τον σχολιασμό των οικονομικών καταστάσεων που αφορούσαν στα αποτελέσματα του 2ου τριμήνου 2006, γνωστοποιείται συμπληρωματικά ότι για τις περιόδους που έληξαν στις 31/3/2006 και στις 30/6/2006 εκ παραδρομής δεν παρατέθηκαν οι συγκριτικοί πίνακες μεταβολής της καθαρής θέσης για τις αντίστοιχες περιόδους.
Οι συγκριτικοί αυτοί πίνακες υπάρχουν – όπως προβλέπεται από τη παρ. 20 ΔΛΠ 34 – πλέον στη διάθεση των επενδυτών στο εταιρικό Site καθώς και στο αντίστοιχο του ΧΑ.

Ανακοίνωση

ΤΗΣ Ι. ΜΠΟΥΤΑΡΗΣ & ΥΙΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

Ημερ.:  3/10/2006

Θέμα:  Γνωστοποίηση

Πολλοί επενδυτές θα διαπίστωσαν ότι στη δημοσίευση των αποτελεσμάτων της περιόδου από 01/01/2006 έως 30/06/2006, τα στοιχεία της συγκριτικής (περυσινής) περιόδου από 01/01/2005 έως 30/06/2005 παρουσίαζαν διαφορές από αυτά στην αντίστοιχη περυσινή δημοσίευση. Αυτό οφείλεται σε ακούσια εγγραφή κάποιων κονδυλίων σε διαφορετικό λογαριασμό, χωρίς φυσικά αυτό να αλλοιώνει τα δημοσιευμένα αποτελέσματα της εταιρείας.
Συγκεκριμένα υπήρξαν οι παρακάτω διαφορές:
Α) Τα κονδύλια των αποτελεσμάτων του Ομίλου της συγκριτικής περιόδου 01/4/05 – 30/6/2005 λόγω κάποιων εγγραφών τακτοποίησης είναι διαφοροποιημένα σε σχέση με τα δημοσιευθέντα.
Αναλυτικά:
(1) Ο κύκλος εργασιών διαμορφώνεται από 8.546 χιλ. Euro σε 8.766 Euro λόγω μετάθεσης ποσού 220 χιλ. Euro στα άλλα έσοδα εκμετάλλευσης, ενώ θα έπρεπε να καταχωρηθεί στον κύκλο εργασιών.
(2) Το κόστος πωληθέντων διαμορφώνεται από 5.008 χιλ. Euro σε 4.982 χιλ. Euro λόγω μετάθεσης ποσού 26 χιλ. Euro στο κόστος πωληθέντων ενώ θα έπρεπε να βαρύνουν τα έξοδα διοικητικής λειτουργίας.
(3) Λόγω των δύο παραπάνω αλλαγών τα μικτά κέρδος / (ζημίες) διαμορφώνονται από 3.538 χιλ Euro σε 3.784 χιλ. Euro.
(4) Τα κέρδη/(ζημίες) προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων διαμορφώνονται από 1.310 χιλ. Euro σε 1.196 χιλ. Euro λόγω μετάθεσης ποσού 113 χιλ. Euro στο χρηματοοικονομικό κόστος, ενώ θα έπρεπε να βαρύνουν τα έξοδα διοικητικής λειτουργίας.
(5) Τα κέρδη/(ζημίες) προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων διαμορφώνονται από 1.025 χιλ. Euro σε 912 χιλ. Euro για τον ίδιο προαναφερθέντα στην επεξήγηση (4) λόγο.
(6) Τα κατανεμηθέντα σε Μετόχους Εταιρίας και Μετόχους Μειοψηφίας κέρδη / (ζημίες) μετά από φόρους διαμορφώνονται ως εξής:
i. Μέτοχοι Εταιρίας από 292 χιλ. Euro διαμορφώνονται σε 323 χιλ. Euro.
ii. Μέτοχοι Μειοψηφίας από -30 χιλ. Euro διαμορφώνονται σε -61 χιλ. Euro.
Β) Τα κονδύλια των αποτελεσμάτων της Εταιρίας της συγκριτικής περιόδου 01/4/05 – 30/6/2005 λόγω κάποιων εγγραφών τακτοποίησης είναι διαφοροποιημένα σε σχέση με τα δημοσιευθέντα.
Συγκεκριμένα:
(1) Το κόστος πωληθέντων διαμορφώνεται από 41 χιλ. Euro σε 37 χιλ. Euro λόγω μετάθεσης ποσού 4 χιλ. Euro που στο κόστος πωληθέντων ενώ θα έπρεπε να βαρύνουν τα έξοδα διοικητικής λειτουργίας.
(2) Λόγω της παραπάνω αλλαγής τα μικτά κέρδη / (ζημίες) διαμορφώνονται από 72 χιλ. Euro σε 76 χιλ. Euro.
(3) Τα κέρδη / (ζημίες) προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων διαμορφώνονται από 61 χιλ. Euro σε -57 χιλ. Euro λόγω μετάθεσης ποσού 120 χιλ. Euro στα άλλα έσοδα εκμετάλλευσης, ενώ θα έπρεπε να καταχωρηθούν στο χρηματοοικονομικό κόστος.
(4) Τα κέρδη/(ζημίες) προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων διαμορφώνονται από 44 χιλ. Euro σε -76 χιλ. Euro για τον ίδιο προαναφερθέντα στην επεξήγηση (3) λόγο.
Οι παραπάνω μεταβολές εγκρίθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο της Ι. ΜΠΟΥΤΑΡΗΣ & ΥΙΟΣ HOLDING A.E. την 29 Σεπτεμβρίου 2006 και είναι αναρτημένες στην ιστοσελίδα της εταιρίας www.boutarigroup.gr.

Ανακοίνωση

ΤΗΣ Ι. ΜΠΟΥΤΑΡΗΣ & ΥΙΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

Ημερ.:  1/9/2006

Θέμα:  Ανάλυση Οικονομικών Αποτελεσμάτων

Στα πλαίσια της δημοσίευσης της Λογιστικής Κατάστασης του 1ου Εξαμήνου του 2006 η διοίκηση της εταιρείας “Ι. Μπουτάρης & Υιός Holding Α.Ε” επιθυμεί να ενημερώσει το επενδυτικό κοινό με σκοπό την πληρέστερη κατανόηση των δημοσιευθέντων αποτελεσμάτων.
Μεταβολή Συμμετοχών
Τον Μάιο του 2006 η “Ι. Μπουτάρης & Υιός Holding Α.Ε” μεταβίβασε στην εταιρεία Scottish & Newcastle Plc. Το υπόλοιπο 32% του μετοχικού κεφαλαίου της Μύθος Ζυθοποιία Α.Ε. έναντι 9,5 εκ. Ταυτόχρονα μεταβιβάστηκε και το σήμα “Μύθος” έναντι 2,35 εκ. που είχε όμως προ-εισπραχθεί. Από τις μεταβιβάσεις αυτές η Ι. Μπουτάρης & Υιός Holding Α.Ε ωφελήθηκε κατά 220.000, ενώ ταυτόχρονα επιβαρύνθηκε από φόρους που αφορούσαν α) 5% επί της αξίας μεταβίβασης των μετοχών, δηλαδή 475.000 και β) 20% φόρο μεταβίβασης του σήματος, δηλαδή 470.000. Φορολογικός Έλεγχος
Μέσα στο 2006 ολοκληρώθηκε ο Φορολογικός Έλεγχος στην Ι. Μπουτάρης & Υιός Οινοποιητική Α.Ε. για τις χρονιές 2001, 2002, 2003 και 2004. Ο φορολογικός αυτός έλεγχος επιβάρυνε τα αποτελέσματα του 6μήνου κατά 630.000. Λειτουργικά Αποτελέσματα Εταιρειών Μπουτάρη Οινοποιητική
Η κύρια εταιρεία του Ομίλου έκλεισε το εξάμηνο με τις πωλήσεις της στα περυσινά περίπου επίπεδα. Αυξημένα έξοδα διάθεσης που συμπεριλαμβάνουν κυρίως τα έξοδα διαφημιστικής προβολής και ανάπτυξης του σήματος Cambas και Boutari επιβάρυναν περαιτέρω τα αποτελέσματα της εταιρείας με αποτέλεσμα αυτά να διαμορφώνονται σε ζημίες 1,05 εκ. περίπου.
Κύμη Εμφιαλωτική Α.Ε.
Τα προϊόντα της εταιρείας διακινούνται από την αρχή του έτους μέσω του εμπορικού δικτύου της Μπουτάρη Οινοποιητική Α.Ε. Ήδη στο 1ο εξάμηνο έχουν φανεί τα θετικά αποτελέσματα της συνεργασίας αυτής αφού οι πωλήσεις είναι αυξημένες κατά 15% σε σχέση με το αντίστοιχο περυσινό 6μηνο.
Εκτιμήσεις για το 9μηνο
Το 1ο εξάμηνο χαρακτηρίστηκε από ήπια απόδοση των πωλήσεων και πολύ υψηλά έκτακτα και μη επαναλαμβανόμενα έξοδα. Ήδη στο 8μηνο οι πωλήσεις και τα μικτά κέρδη είναι αυξημένα έναντι της αντίστοιχης περυσινή περιόδου. Η διοίκηση εκτιμά ότι η τάση αυτή θα συνεχιστεί.

 

Ανακοίνωση

ΤΗΣ Ι. ΜΠΟΥΤΑΡΗΣ & ΥΙΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

Ημερ.:  3/7/2006

Θέμα:  Απόκτηση Ιδίων Μετοχών μέσω του Χρηματιστηρίου Αθηνών

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 16 ΚΝ 2190/20, όπως ισχύει και κατόπιν της από 30.6.2006 σχετικής αποφάσεως της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων η εταιρία “Ι. ΜΠΟΥΤΑΡΗΣ & ΥΙΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ” (δ.τ. Ι. ΜΠΟΥΤΑΡΗΣ & ΥΙΟΣ HOLDING Α.Ε.) ανακοινώνει ότι δύναται εντός των επομένων δώδεκα (12) μηνών από 30.6.2006 να προβεί σε αγορά μέχρι 2.736.800 μετοχών κοινών ή προνομιούχων (συνυπολογιζομένων των ήδη αποκτηθεισών ιδίων μετοχών) και κατ’ αναλογία από κάθε κατηγορία μετοχών ήτοι μέχρι 2.582.800 κοινές μετοχές και μέχρι 154.000 προνομιούχες χωρίς ψήφο μετοχές, που αντιστοιχούν στο 10% του συνόλου κάθε κατηγορίας μετοχών της Εταιρίας. Η ίδια ως άνω Τακτική Γενική Συνέλευση καθόρισε το εύρος των τιμών αγοράς ως εξής: Ανώτατη τιμή για κάθε μετοχή ανεξάρτητα από κατηγορία μετοχών (κοινή ή προνομιούχος άνευ ψήφου) 2,00 Ευρώ και κατώτατη τιμή για κάθε μετοχή ανεξάρτητα από κατηγορία μετοχών (κοινή ή προνομιούχος άνευ ψήφου) 0,60 Ευρώ.

 

Ανακοίνωση

ΤΗΣ Ι. ΜΠΟΥΤΑΡΗΣ & ΥΙΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

Ημερ.:  1/6/2006

Θέμα:  Ανακοίνωση

Η I.ΜΠΟΥΤΑΡΗΣ & ΥΙΟΣ HOLDING AE και η SCOTTISH & NEWCASTLE PLC συμφώνησαν και υπέγραψαν χτες την 31/5/2006 τη μεταβίβαση στη δεύτερη, του συνόλου των μετοχών της ΜΥΘΟΣ ΑΕ (32%) που κατείχε η Ι. ΜΠΟΥΤΑΡΗΣ & ΥΙΟΣ HOLDING ΑΕ. Ο Πρόεδρος του Ομίλου Μπουτάρη κ. Κωνσταντίνος Σ. Μπουτάρης δήλωσε:
“Κρίναμε ότι η απόφαση αυτή είναι προς το συμφέρον και των Μετόχων της Ι. ΜΠΟΥΤΑΡΗΣ & ΥΙΟΣ HOLDING ΑΕ και της μελλοντικής πορείας του brand “Μύθος”. Αποχωρούμε από το χώρο της μπύρας μετά από μία διαδρομή 14 ετών, κατά τη διάρκεια των οποίων πιστεύουμε ότι προσφέραμε στους έλληνες και ξένους καταναλωτές ένα προϊόν που αγαπήθηκε στην Ελλάδα ιδιαίτερα. Η δραστηριότητά μας πλέον επικεντρώνεται στο χώρο του κρασιού κυρίως, με την ανάπτυξη νέων αμπελώνων και οινοποιείων εντός και εκτός Ελλάδος και την προώθηση της ποιότητας του ελληνικού κρασιού διεθνώς”.

Ανακοίνωση

ΤΗΣ Ι. ΜΠΟΥΤΑΡΗΣ & ΥΙΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

Ημερ.:  30/5/2006

Θέμα:  Γνωστοποίηση

Η Εταιρία σε συνέχεια της προηγούμενης γνωστοποίησης της 23/03/2006 σχετικά με τα ενδιάμεσα οικονομικά στοιχεία και πληροφορίες των περιόδων που έληξαν στις 31/3/2005, 30/6/2005 και 30/9/2005 ανακοινώνει τα παρακάτω:

Α) Τα κονδύλια των αποτελεσμάτων του Ομίλου της 31/3/2005 λόγω λάθους είναι επιβαρυμένα κατά 345 χιλ. Ευρώ. Συγκεκριμένα τα αποτελέσματα της περιόδου 01/01/2005 έως 31/3/2005 κατόπιν της διορθώσεως του λάθους διαμορφώνονται ως εξής: i) αύξηση κερδών εκμετάλλευσης προ φόρων χρηματ/κών και επενδυτικών αποτελεσμάτων από 81 χιλ. Ευρώ σε 427 χιλ. Ευρώ, ii) μείωση των καθαρών (ζημιών) προ φόρων από -379 χιλ. Ευρώ σε -35 χιλ. Ευρώ, iii) μείωση των (ζημιών) μετά από φόρους από -435 χιλ. Ευρώ σε -91 χιλ. Ευρώ.

Β) Τα κονδύλια των αποτελεσμάτων του Ομίλου της συγκριτικής περιόδου 01/01/2004 έως 31/3/2004 λόγω λάθους είναι επιβαρυμένα κατά 1.796 χιλ. Ευρώ. Συγκεκριμένα τα αποτελέσματα της περιόδου 01/01/2004 έως 31/3/2004 κατόπιν της διορθώσεως του λάθους διαμορφώνονται ως εξής: i) Μικτό κέρδος εκμετάλλευσης από 6.228 χιλ. Ευρώ σε 6. 490 χιλ. Ευρώ, ii) Κέρδη εκμετάλλευσης προ φόρων χρηματ/κών και επενδυτικών αποτελεσμάτων από -835 χιλ. Ευρώ σε 962 χιλ. Ευρώ, iii) μείωση των καθαρών (ζημιών) προ φόρων από -2.090 χιλ. Ευρώ σε -294 χιλ. Ευρώ, iv) μείωση των (ζημιών) μετά από φόρους από -2.094 χιλ. Ευρώ σε -298 χιλ. Ευρώ.

Γ) Στα κονδύλια των αποτελεσμάτων της Μητρικής κατά την 31/3/2005 έγινε λανθασμένη καταχώριση ποσού ύψους 16 χιλ. Ευρώ στους φόρους, ενώ έπρεπε να επιβαρυνθούν τά άλλα έξοδα, καθώς επίσης δεν είχε υπολογιστεί ο φόρος εισοδήματος. Κατόπιν της διορθώσεως τα αποτελέσματα διαμορφώνονται ως εξής: i) Κέρδη εκμεταλεύσεως της 31/3/2005 προ φόρων χρηματ/κών και επενδυτικών αποτελεσμάτων από 219 χιλ. Ευρώ σε 203 χιλ. Ευρώ, ii) Κέρδη / (Ζημίες) προ φόρων από 63 χιλ. Ευρώ σε 47 χιλ. Ευρώ, iii) Κέρδη / (Ζημίες) μετά από φόρους από 39 χιλ. Ευρώ σε 25 χιλ. Ευρώ.

Δ) Στα κονδύλια των αποτελεσμάτων του Ομίλου της περιόδου 01/7/2004 έως 30/9/2004 δεν περιλαμβάνονται τα αποτελέσματα της θυγατρικής Εταιρίας ΚΥΜΗ ΕΜΦΙΑΛΩΤΙΚΗ Α.Ε. η οποία ενοποιήθηκε για πρώτη φορά στις 30/9/2004 και τα αποτελέσματά της περιλαμβάνονται στα αποτελέσματα της περιόδου 01/01/2004 έως 30/9/2004. Συγκεκριμένα τα αποτελέσματα της περιόδου 01/7/2004 έως 30/9/2004 κατόπιν των διορθώσεων διαμορφώνονται ως εξής: i) Κύκλος εργασιών από 23.454 χιλ. Ευρώ σε 24.031 χιλ. Ευρώ, ii) Μικτά κέρδη απο 10.939 χιλ. Εΰρώ σε 10.755 χιλ. Ευρώ, iii) Κέρδη εκμεταλλεύσεως προ φόρων, χρημ/κών και επενδυτικών αποτελεσμάτων απο 415 χιλ. Ευρώ σε -79 χιλ. Ευρώ, iv) Κέρδη / (Ζημίες) προ φόρων από -612 χιλ. Ευρώ σε -1.137 χιλ. Ευρώ, v) Κέρδη / (Ζημίες) μετά από φόρους από -764 χιλ. Ευρώ σε -987 χιλ. Ευρώ.

Ε) Για τις περιόδους που έληξαν 31.03.05 και 31.3.06 δεν έχουν κατανεμηθεί ορθά τα ενοποιημένα αποτελέσματα σε μετόχους της εταιρίας και σε δικαιώματα μειοψηφίας. Κατόπιν των διορθώσεων η κατανομή των αποτελεσμάτων διαμορφώνεται ως εξής:
i) Τα αποτελέσματα της περιόδου 01/01/2005 έως 31/3/2005 (ζημίες 91 χιλ. Ευρώ) κατανέμονται σε: Μετόχους εταιρίας -91 χιλ. Ευρώ, Δικαιώματα μειοψηφίας 0.
ii) Τα αποτελέσματα της περιόδου 01/01/2004 έως 31/3/2004 (ζημίες 298 χιλ. Ευρώ) κατανέμονται σε: Μετόχους εταιρίας -221 χιλ. Ευρώ, Δικαιώματα μειοψηφίας -77 χιλ. Ευρώ.
iii) Τα αποτελέσματα της περιόδου 01/01/2005 έως 30/6/2005 (κέρδη 172 χιλ. Ευρώ) κατανέμονται σε: Μετόχους εταιρίας 232 χιλ. Ευρώ, Δικαιώματα μειοψηφίας -60 χιλ. Ευρώ.
iv) Τα αποτελέσματα της περιόδου 01/01/2004 έως 30/6/2004 (κέρδη 1.463 χιλ. Ευρώ) κατανέμονται σε: Μετόχους εταιρίας 787 χιλ. Ευρώ, Δικαιώματα μειοψηφίας 676 χιλ. Ευρώ.

Ανακοίνωση

ΤΗΣ Ι. ΜΠΟΥΤΑΡΗΣ & ΥΙΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

Ημερ.:  29/5/2016

Θέμα:  Γνωστοποίηση

Η Εταιρεία σύμφωνα με την διευκρινιστική οδηγία της ΕΛΤΕ με αριθμό 118ΑΠ/23-3-2006 και την από 24-3-2006 ανακοίνωση της Επιτροπής Κεφαλαιγοράς σχετικά με τα ετήσια οικονομικά στοιχεία και πληροφορίες της 31.12.2005 που δημοσιοποιήθηκαν στις 31/3/2006 ανακοινώνει τα παρακάτω: Η Εταιρεία κατά τη σύνταξη των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της χρήσης 2005 διαχώρισε την εύλογη αξία των αγροτεμαχίων της θυγατρικής Ι. ΜΠΟΥΤΑΡΗΣ & ΥΙΟΣ ΟΙΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ Α.Ε., σε εύλογη αξία φυτικού πλουτου εξ’ ευρώ 60 χιλ σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Δ.Λ.Π. 41. Από τις ανωτέρω τροποποιήσεις επηρεάστηκαν τα κονδύλια του ισολογιμσμού “Ενσώματα Πάγια” τα οποία διαμορφώνονται ως εξής: i) Μείωση του κονδυλίου “Ενσώματα Πάγια” για τον Όμιλο στις 31.12.2004 από 21.147 χιλ. Ευρώ σε 21.087 χιλ. Ευρώ. ii) Μείωση του κονδυλίου “Ενσώματα Πάγια” για τον Όμιλο στις 31.03.2005 από 20.865 χιλ. Ευρώ σε 20.805 χιλ. Ευρώ. iii) Μείωση του κονδυλίου “Ενσώματα Πάγια” για τον Όμιλο στις 30.06.2005 από 21.682 χιλ. Ευρώ σε 21.622 χιλ. Ευρώ. iv) Μείωση του κονδυλίου “Ενσώματα Πάγια” για τον Όμιλο στις 30.09.2005 από 21.598 χιλ. Ευρώ σε 21.538 χιλ. Ευρώ. Οι παραπάνω τροποποιήσεις περιλαμβάνονται αναλυτικά στις δημοσιευμένες ετήσιες οικονομικές καταστάσεις χρήσεως 2005 (σημ. 26), οι οποίες εγκρίθηκαν από το Δ.Σ. την 28.3.2006 και είναι αναρτημένες στην ιστοσελίδα της εταιρίας.

Ανακοίνωση

ΤΗΣ Ι. ΜΠΟΥΤΑΡΗΣ & ΥΙΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

Ημερ.:  17/3/2006

Θέμα:  Διαφορές στις ενδιάμεσες οικονομικές καταστάσεις των περιόδων που έληξαν στις 31.3.2005, 30.6.2005 και 30.9.2005

Γνωστοποιείται ότι κατόπιν επισκόπισης που διενήργησε η Ε.Κ. στις ενδιάμεσες οικονομικές καταστάσεις των περιόδων που έληξαν στις 31.3.2005, 30.6.2005 και 30.9.2005 εντόπισε διαφορές κατά την άθροιση των κονδυλίων αποτελεσμάτων του α’ και β’ τριμήνου 2005 και 2004 τόσο σε ενοποιημένη βάση όσο και της εταιρίας, καθώς επίσης εντόπισε διαφορά κατά την άθροιση των κονδυλίων αποτελεσμάτων α’ εξαμήνου και γ’ τριμήνου 2004. Κατόπιν ενδελεχούς έρευνας από την εταιρία διαπιστώθηκε ότι:

α) Όσον αφορά τα ενοποιημένα αποτελέσματα του ομίλου κατά το πρώτο τρίμηνο του 2005 καθώς και τα συγκριτικά αποτελέσματα του πρώτου τριμήνου του 2004, αυτά είναι επιβαρυμένα κατά 449 χιλ. Euro κατά την 31.3.2005 και κατά 1.796 χιλ. Euro στις 31.3.2004. Το γεγονός αυτό οφείλεται σε λανθασμένη παραμετροποίηση του προγράμματος με βάση το οποίο υπολογίστηκαν τα ενοποιημένα αποτελέσματα και κατά την διαδικασία απαλειφής των ενδοομιλικών συναλλαγών αντί να αφαιρούνται οι ενδοομιλικές δαπάνες, αυτές προστίθονταν. Επίσης όσον αφορά το πρώτο τρίμηνο του 2005 εντοπίστηκαν και κάποια μικρά ποσά τα οποία είχαν καταχωρηθεί λανθασμένα γεγονός που διαμόρφωσε την διαφορά μεταξύ του πρώτου και δεύτερου τριμήνου του 2005 στις 345 χιλ. Euro.

β) Όσον αφορά την διαφορά του α’ εξαμήνου και γ’ τριμήνου 2004, οφείλεται στο γεγονός ότι κατά την περίοδο 01.7. – 30.9.2004 δεν συμπεριλήφθηκε στα ενοποιημένα αποτελέσματα του ομίλου η θυγατρική ΚΥΜΗ ΑΕ η οποία ενοποιήθηκε για πρώτη φορά στις 30.9.2004 και φυσικά συμπεριλαμβάνεται στις οικονομικές καταστάσεις της 30/9/2004.

Ανακοίνωση

ΤΗΣ Ι. ΜΠΟΥΤΑΡΗΣ & ΥΙΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

Ημερ.:  2/3/2006

Θέμα:  Αγορά Ιδιών Μετοχών

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 16 ΚΝ 2190/20, όπως ισχύει και κατόπιν της από 30.6.2005 σχετικής αποφάσεως της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων και της από 7.7.2005 σχετικής ανακοινώσεως η εταιρία “Ι. ΜΠΟΥΤΑΡΗΣ & ΥΙΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ” ανακοινώνει ότι εντός του χρονικού διαστήματος από 8.6.2006 έως και 29.6.2006 δύναται να προβεί σε αγορά μέχρι 500.000 μετοχές κοινές ή προνομιούχες και κατ’ αναλογία από κάθε κατηγορία μετοχών, ήτοι μέχρι 471.865 κοινές μετοχές και μέχρι 28.135 προνομιούχες χωρίς ψήφο μετοχές εντός του εύρους των τιμών αγοράς που καθορίστηκε από την ανωτέρω Γενική Συνέλευση ανεξάρτητα από κατηγορία μετοχών ήτοι μεταξύ 2,00 Ευρώ (ανώτατη) και 0,60 Ευρώ (κατώτατη).

 

Ανακοίνωση

ΤΗΣ Ι. ΜΠΟΥΤΑΡΗΣ & ΥΙΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

Ημερ.:  25/10/2005

Θέμα:  Αγορά Ιδίων Μετοχών

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 16 ΚΝ 2190/20, όπως ισχύει και κατόπιν της από 30.6.2005 σχετικής αποφάσεως της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων και της από 7.7.2005 σχετικής ανακοινώσεως η εταιρία Ι. ΜΠΟΥΤΑΡΗΣ & ΥΙΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ανακοινώνει ότι εντός του χρονικού διαστήματος από 01 Νοεμβρίου 2005 έως και 31 Ιανουαρίου 2006 δύναται να προβεί σε αγορά μέχρι 500.000 μετοχών κοινών ή προνομιούχων και κατ? αναλογία από κάθε κατηγορία μετοχών ήτοι μέχρι 471.865 κοινών και 28.135 προνομιούχων, εντός του εύρους των τιμών αγοράς που καθορίστηκε από την ανωτέρω Γενική Συνέλευση ανεξάρτητα από κατηγορία μετοχών ήτοι μεταξύ 2,00 Ευρώ (ανώτατη) και 0,60 Ευρώ (κατώτατη).