ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΣΕ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ

«Ι. Μπουτάρης & Υιός Holding Α.Ε.»

Η Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «Ι. Μπουτάρης και Υιός Holding Α.Ε.» σε εφαρμογή των διατάξεων των παραγράφων 4.1.3.1 και 4.1.3.6 του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών καθώς και του άρθρου 21 του ν. 3556/2007 και σε απάντηση σχετικού ερωτήματος της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, το οποίο υπεβλήθη σε συνέχεια των πρόσφατων οικονομικών και νομικών εξελίξεων στην εταιρεία «ΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.» και με σκοπό την αποτελεσματική προστασία των επενδυτών από σχετικές φήμες και ανεπιβεβαίωτες πληροφορίες και την εύρυθμη λειτουργία της χρηματιστηριακής αγοράς, γνωστοποιεί προς το επενδυτικό κοινό τα ακόλουθα:

  1. Δεν υφίσταται οιαδήποτε εκκρεμής απαίτηση της Εταιρείας «Ι. Μπουτάρης και Υιός Holding Α.Ε.» από την εταιρεία «ΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.». Ωστόσο θυγατρική εταιρία του ομίλου συνεργάζεται με την εταιρία «ΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.». Το συνολικό ύψος των απαιτήσεων της θυγατρικής από την εταιρία «ΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.». ανέρχεται σε ποσό €152.356,51.
  2. Το ποσοστό επί του κύκλου εργασιών 2015 της Θυγατρικής Εταιρείας που αντιπροσωπεύει η συνεργασία με την εν λόγω εταιρεία «ΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.» είναι μικρό ήτοι 2,6%.
  3. Με βάση τα ανωτέρω, οι πρόσφατες οικονομικές και νομικές εξελίξεις στην εταιρεία «ΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.» δεν αξιολογούνται ως σημαντικές για την Εταιρεία μας και εκ των εν λόγω εξελίξεων η επίπτωση που αναμένεται να υπάρξει επί του κύκλου εργασιών, των αποτελεσμάτων, των ιδίων κεφαλαίων και της οικονομικής θέσεως της Θυγατρικής Εταιρείας θεωρούμε ότι δεν κρίνονται ιδιαίτερα σημαντικές. Ήδη η Θυγατρική εταιρία για το 2016 έχει προγραμματίσει την αντιστάθμιση στις απώλειες του τζίρου των πωλήσεων της στην εταιρία «ΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.» με άλλες ενέργειες προώθησης των προϊόντων στον κλάδο.

Σημειώνουμε τέλος ότι δεν υφίσταται οιοδήποτε άλλο ζήτημα ή γεγονός το οποίο να χρήζει ειδικής αναφοράς σχετικά με το ανωτέρω ζήτημα.