ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ Ι. ΜΠΟΥΤΑΡΗΣ & ΥΙΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ : 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2015

Σύμφωνα με το άρθρο 4.1.3.3 του Κανονισμού Χρηματιστηρίου Αθηνών και για την έγκαιρη ενημέρωση του επενδυτικού κοινού,  η Εταιρεία “Ι. ΜΠΟΥΤΑΡΗΣ & ΥΙΟΣ Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ”,  ενημερώνει ότι την 30 Ιουνίου 2015 στις 13:00 πραγματοποιήθηκε η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων στην έδρα της Εταιρίας στη Στενήμαχο Νάουσας.  Επί συνόλου 24.732.089 μετοχών και ψήφων παρίσταντο 5.600.000 μετοχές και ψήφοι, ήτοι το 22,64% του συνόλου των μετοχών και ψήφων. Κατά τη διάρκεια της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων συζητήθηκαν και ελήφθησαν ομόφωνα αποφάσεις σχετικά με τα κατωτέρω θέματα της ημερησίας διάταξης:

  1. Εγκρίθηκαν οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και οι Εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου των Ελεγκτών και η δήλωση εταιρικής διακυβέρνησης για την εταιρική χρήση 2014 .
  2. Απαλλάχθηκαν τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και οι Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για τη διαχείριση της εταιρίας και τις οικονομικές καταστάσεις για τη χρήση 2014.
  3. Εγκρίθηκαν οι αμοιβές των μελών του διοικητικού συμβουλίου για τη χρήση 2014.
  4. Εκλέχθηκε για τον έλεγχο της εταιρίας της χρήσης 2015 η ελεγκτική εταιρία «ΣΟΛ Α.Ε.Ο.Ε. και συγκεκριμένα η Ορκωτός Ελεγκτής κα Ελένη Ρηγοπούλου του Παναγιώτη (Α.Μ. ΣΟΕΛ 14531) ως Τακτικός Ελεγκτής και ο Ορκωτός Ελεγκτής κ. Ιωάννης Πέρρος του Λεωνίδα (Α.Μ. ΣΟΕΛ 11951) ως αναπληρωτής της και καθορίσθηκε η αμοιβή τους.
  5. Η Γενική Συνέλευση αποφάσισε ομόφωνα και εξέλεξε νέο διοικητικό συμβούλιο με διετή θητεία.
  6. Εγκρίθηκε η παροχή εγγυήσεων υπέρ θυγατρικής εταιρίας σύμφωνα με το άρθρο 23α του Κ.Ν. 2190 / 1920, όπως ισχύει.

Για την Εταιρεία

Ι. ΜΠΟΥΤΑΡΗΣ & ΥΙΟΣ HOLDING A.E.

Το Διοικητικό Συμβούλιο